Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“

Brusel 27. február 2019

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.

Cieľom iniciatívy je zabezpečiť: právo na inkluzívne vzdelávanie detí a dospelých so zdravotným postihnutím v Európskej únii“. V dokumentoch iniciatívy sa uvádza, že hoci „vyše 70 miliónov občanov EÚ má nejaký druh postihnutia a 15 miliónov detí má špeciálne potreby pri vzdelávaní“, mnohí „sa stretávajú s nadmernými prekážkami, ktoré obmedzujú […] ich právo na kvalitné inkluzívne vzdelávanie“. Organizátori preto vyzývajú Komisiu, aby „vypracovala návrh predpisu o spoločnom rámci inkluzívneho vzdelávania EÚ, ktorým sa zabezpečí, aby sa nepozabudlo na žiadne dieťa, pokiaľ ide o služby včasnej intervencie, vzdelávanie a prechod na trh práce“.

Podľa zmlúv môže EÚ podniknúť právne kroky zamerané na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, ako aj na podporu úsilia členských štátov v oblasti vzdelávacích systémov a odbornej prípravy. Komisia preto uznala iniciatívu ako právne prípustnú a rozhodla sa zaregistrovať ju. V tejto fáze procesu Komisia nevykonáva analýzu podstatných prvkov.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 4. marca 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej analýzu a do troch mesiacov sa k nej vyjadrí. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. januára 2020.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ďalšie informácie

Úplné znenie navrhovanej európskej iniciatívy občanov (k dispozícii od 4. marca)

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webová lokalita európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

Webová lokalita Europe Cares

 

IP/19/1417

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar