Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská občanská iniciativa: Komise registruje iniciativu „Europe CARES – kvalitní inkluzivní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením“

Brusel 27. února 2019

Evropská komise dnes rozhodla, že zaregistruje evropskou občanskou iniciativu s názvem „Europe CARES – kvalitní inkluzivní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením“.

Cílem iniciativy je zajistit „právo na inkluzivní vzdělávání dětí a dospělých se zdravotním postižením v rámci Evropské unie“. V iniciativě se uvádí, že „přes 70 milionů občanů EU žije s postižením a 15 milionů dětí potřebuje speciální přístup ve vzdělávání“, avšak mnoho z nich „čelí neúměrným překážkám, pokud jde o jejich právo na kvalitní inkluzivní vzdělávání“. Organizátoři proto vyzývají Komisi, aby „vypracovala návrh právního předpisu o společném rámci EU pro inkluzivní vzdělávání, který zajistí, že žádné dítě nebude opomenuto, pokud jde o služby včasné intervence, vzdělávání a přechod na trh práce“.

Podle Smluv může EU podniknout právní kroky zaměřené na boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení, jakož i podporovat úsilí členských států v oblasti vzdělávacích systémů a odborné přípravy. Komise proto tuto iniciativu posoudila jako právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. V této fázi procesu Komise neanalyzuje podstatu návrhu.

K registraci iniciativy dojde 4. března 2019, kdy začne běžet 12měsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud tato iniciativa během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude ji Komise analyzovat a bude na ni během tří měsíců reagovat. Může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohli začít využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie návrhy na reformu evropské občanské iniciativy za účelem jejího dalšího zjednodušení. Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020.

Jakmile je iniciativa formálně zaregistrována, může skupina signatářů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU čítající minimálně jeden milion osob vyzvat Evropskou komisi, aby v určité oblasti spadající do její pravomoci navrhla právní předpisy.

Podle podmínek právní přípustnosti nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo pravomoci Komise předložit návrh právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy (k dispozici od 4. března 2019)

Další evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o občanské iniciativě

Internetové stránky iniciativy Europe Cares

 

IP/19/1417

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar