Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Darnaus vystymosi tikslai. Pirmą kartą susitiko Komisijos suburta aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų šalių platforma

Briuselis, 2018 m. sausio 11 d.

Sausio 10 d. pirmą kartą susirinko Komisijos suburtos aukšto lygio įvairių suinteresuotųjų šalių platformos, konsultuojančios Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Europos Sąjungoje klausimais, nariai.

Komisija sukūrė platformą taikydama naują veiklos principą – savo darbui pasitelkti suinteresuotuosius subjektus. Remti ir konsultuoti Komisiją DVT įgyvendinimo ES lygmeniu klausimais susirinko akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo, pilietinės visuomenės, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Europos regionų komiteto atstovai. Stebėti susitikimo atvyko tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio bankas, Jungtinės Tautos ir Europos darnaus vystymosi tinklas (ESDN), atstovai.

Platformai pirmininkaujantis už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją atsakingas Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Darnumas – Europos skiriamasis ženklas, ir darnus vystymasis yra Europos Komisijos darbotvarkės ašis. Norėdami duoti naują kryptį mūsų ekonomikai ir visuomenei, turime dirbti pagal principą „iš apačios į viršų“ ir naudotis skirtingų suinteresuotųjų subjektų žiniomis ir gebėjimais. Įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma suteikia progą ekspertams susitikti ir mokytis vieniems iš kitų. Tikiuosi glaudžiai bendradarbiauti ir kartu svarstyti viziją ir priemones, kurių reikia norint sėkmingai pasiekti darnaus vystymosi tikslus.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Žiedinė ekonomika ir tvarus finansavimas yra Europos pavyzdžiai, kaip naujoviškai užtikrinti, kad mūsų investicijos ne tik skatintų ekonomikos augimą, bet kartu būtų naudingos mūsų planetai ir piliečiams. Patirtis, kuria dalysis platformos nariai, padės mums pasiekti realių tvaraus ekonomikos augimo po 2020 m. strategijos rezultatų."

2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus. Šie dokumentai yra Europai ir visiems jos partneriams bendras išsamus veiksmų planas. Komisija į juos atsižvelgia visoje savo veikloje. Į šią įvairių suinteresuotųjų subjektų platformą suburti skirtingą patirtį turintys įvairių sričių ekspertai suteiks Komisijai trūkstamų žinių ir dalysis gerąja vietos, regionų, nacionalinio ir ES lygmens patirtimi.

Siekiant padidinti skaidrumą ir sudaryti sąlygas visiems piliečiams įsitraukti į svarstymų procesą, visuomenės atstovai kviečiami teikti siūlymus, kaip sėkmingai įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Jų nuomonės bus perduotos platformos dalyviams. Platforma taip pat padės Komisijai atrinkti kandidatus kasmetiniam darnumo apdovanojimui.

Pirmajame susitikime platformos nariai susitarė kartu parengti nuomonę dėl 2018 m. Komisijos darbo programoje numatyto šiemet priimsimo diskusijoms skirto dokumento „Tvarios Europos kūrimas iki 2030 m.“ Šis dokumentas bus viena iš 2017 m. Komisijos inicijuotų diskusijų dėl Europos ateities priemonių. Platformos nariai taip pat nurodė keletą aktualiausių būsimos diskusijos temų, pavyzdžiui, kaip integruoti DVT į daugiametę finansinę programą, kaip užtikrinti ir integracinį, ir tvarų ekonomikos augimą, kaip stebėti pažangą ir už ją atsiskaityti. Apskritai nariai sutarė, kad platforma turėtų padėti Komisijai taikyti DVT Europos Sąjungos kontekste.

Pagrindiniai faktai

2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikate „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ numatyta inicijuoti Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Timmermanso pirmininkaujamą įvairių suinteresuotųjų subjektų platformą, kuri padėtų tęsti darbus ir keistis gerąja DVT įgyvendinimo patirtimi.

2017 m. gegužės 22 d. Komisija priėmė sprendimą įsteigti platformą ir tą pačią dieną paskelbė kvietimą teikti paraiškas. Susidomėjimą pareiškė 160 asmenys. Į platformą atrinkta 30 kuo įvairesnius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant nevyriausybines organizacijas, įmones, pilietinę visuomenę ir akademinę bendruomenę, atstovaujančių asmenų, išmanančių ekonominę, socialinę ir aplinkos sritis, taip pat DVT vidaus ir išorės aspektus.

17 darnaus vystymosi tikslų ir 169 su jais susiję uždaviniai yra pasaulinio masto, visuotinai taikytini ir tarpusavyje susiję. DVT įgyvendinimas yra bendra visų – išsivysčiusių ir besivystančių – šalių atsakomybė.

Įgyvendindama 2030 m. darbotvarkę ES dirba dviem kryptimis. Pirma darbo kryptis – iki galo integruoti darnaus vystymosi tikslus į Europos politikos sistemą ir dabartinius Komisijos prioritetus. Kita kryptis – svarstyti ilgesnio laikotarpio viziją, visų pirma sektorių politikos sprendimus po 2020 m.

Daugiau informacijos

ES požiūris į darnų vystymąsi

Darnaus vystymosi tikslams skirta įvairių suinteresuotųjų subjektų platforma

Platformos dalyviai

DVT įgyvendinimo Europoje stebėsena

Suinteresuotųjų subjektų platformos narių sąrašas

Komisijos komunikatas dėl tolesnių tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsnių

Darnaus vystymosi tikslai

Ketinimų raštas dėl 2018 m. Europos Komisijos darbo programos

IP/18/82

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar