Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kestliku arengu eesmärgid: komisjoni mitmeid sidusrühmi ühendava kõrgetasemelise platvormi esimene kohtumine

Brüssel, 11. jaanuar 2018

Komisjoni mitmeid sidusrühmi ühendav kõrgetasemeline platvorm, mis käsitleb kestliku arengu eesmärkide elluviimist ELis, kohtus esimest korda kolmapäeval, 10. jaanuaril.

Platvormi käivitamine kajastab uut lähenemisviisi, mis toob komisjoni töö toetamiseks kokku eri sidusrühmad. Akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtete, kodanikuühiskonna, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komitee esindajad tulid kokku, et toetada ja nõustada komisjoni kestliku arengu eesmärkide elluviimisel ELi tasandil. Rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Maailmapank, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Euroopa kestliku arengu võrgustik, osalesid kohtumisel vaatlejana.

Parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans, kes platvormi juhib, ütles: „Jätkusuutlikkus on Euroopa märk ja kestlik areng on Euroopa Komisjoni tegevuskava keskmes. Peame alustama tööd rohujuure tasandil ning kasutama majanduse ja ühiskonna muutmiseks mitmesuguste sidusrühmade teadmisi ja oskusi. Mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm annab ekspertidele võimaluse kohtuda ja üksteiselt õppida. Loodan, et teeme tihedat koostööd, et töötada välja lähenemisviis ja vahendid, mida on vaja kestliku arengu eesmärkide edukaks elluviimiseks.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen lisas: „Ringmajandus ja kestlik rahastamine on näited uuenduslikust ja euroopalikust viisist tagada, et investeeringud edendavad majanduskasvu ning loovad samal ajal uusi eeliseid meie planeedile ja kodanikele. Kogenud platvormi liikmed aitavad meil saavutada tegelikke tulemusi seoses 2020. aastale järgnevat perioodi käsitleva jätkusuutliku majanduskasvu strateegiaga.

25. septembril 2015 võttis ÜRO Peaassamblee vastu kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärgid. Nende kujul on tegemist Euroopa Liidu ja kõigi tema partnerite ühise laiaulatusliku tegevuskavaga ning need on lahutamatu osa komisjoni tegevustest. Mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm, mis toob kokku eri tausta ja teadmistega eksperdid, täiendab komisjoni enda asjatundlikkust ja on foorumiks, kus vahetada parimaid tavasid kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil.

Selleks et suurendada läbipaistvust ja et arutelus saaksid osaleda kõik kodanikud, kutsutakse üldsust esitama ettepanekuid kestliku arengu eesmärkide edukaks elluviimiseks, mis seejärel edastataks platvormi liikmetele. Platvorm aitab komisjonil valmistada ette ka igal aastal antava kestliku arengu auhinna saaja valimise protsessi.

Platvormi liikmed leppisid esimesel kohtumisel kokku, et annavad ühise panuse komisjoni aruteludokumenti „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“, millest anti teada komisjoni 2018. aasta tööprogrammis ja mis võetakse vastu käesoleval aastal. See aruteludokument on osa Euroopa tuleviku teemalisest arutelust, mille komisjon 2017. aastal algatas. Platvormi liikmed määrasid kindlaks ka mitmed prioriteedid, mida tulevikus arutada ja mis puudutavad muu hulgas seda, kuidas integreerida kestliku arengu eesmärgid mitmeaastasesse finantsraamistikku, edendada nii kaasavat kui ka jätkusuutlikku majanduskasvu ning edasiminekut jälgida ja sellest aru anda. Platvormi liikmed olid üldiselt ühel meelel, et platvorm peaks aitama komisjonil kestliku arengu eesmärke Euroopas ellu viia.

Taust

22. novembril 2016 vastu võetud komisjoni teatises „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“ anti teada, et käivitatakse mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm, mida hakkab juhtima esimene asepresident Frans Timmermans. Platvorm osaleb kestliku arengu eesmärkide elluviimises ja parimate tavade vahetamises.

Komisjon võttis platvormi loomise otsuse vastu 22. mail 2017 ja avaldas samal päeval taotluste esitamise kutse, millele saadi üle 160 vastuse. Välja on valitud 30 platvormi liiget, kes moodustavad hästi tasakaalus oleva sidusrühmade grupi, kuhu kuuluvad muu hulgas valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtted, kodanikuühiskond ja akadeemilised ringkonnad ning mis hõlmab majandus- ja sotsiaalvaldkonda ja keskkonda, samuti kestliku arengu eesmärkide sise- ja välismõõdet.

17 kestliku arengu eesmärki ja nendega seotud 169 alameesmärki on laadilt globaalsed, universaalselt kohaldatavad ja omavahel seotud. Kõigil riikidel, nii arenenud kui ka arenguriikidel, on ühine vastutus kestliku arengu eesmärkide saavutamise eest.

ELi vastus tegevuskavale aastani 2030 hõlmab kaht töösuunda. Esimese eesmärk on integreerida kestliku arengu eesmärgid täielikult Euroopa poliitikaraamistikku ja komisjoni praegustesse prioriteetidesse. Teine hõlmab arutelu pikemaajalise lähenemisviisi üle ja keskendumist 2020. aasta järgsetele valdkondlikele poliitikasuundadele.

Lisateave

ELi kestliku arengu põhimõte

Mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm, mis käsitleb kestliku arengu eesmärkide elluviimist

Platvormi liikmed

Kestliku arengu eesmärkide jälgimine Euroopas

Sidusrühmade platvormi liikmete nimekiri

Komisjoni teatis „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“

Kestliku arengu eesmärgid

Kavatsusavaldus komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta

IP/18/82

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar