Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Цели за устойчиво развитие: първо заседание на многостранната платформа на Комисията с участието на високо квалифицирани заинтересовани страни

Брюксел, 11 януари 2018 r.

Многостранната платформа на Комисията с участието на високо квалифицирани заинтересовани страни, която има за цел да се предприемат действия в ЕС във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, заседава за първи път на 10 януари, сряда.

Създаването на тази платформа е отражение на новия подход, който се състои в обединяване на заинтересовани участници с цел да се подпомогне работата на Комисията. Представители на академичните среди, неправителствени организации (НПО), бизнеса, гражданското общество, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се събраха, за да подкрепят и съветват Комисията в изпълнението на целите за устойчиво развитие на равнище ЕС. Международни организации като Световната банка, Организацията на обединените нации и Европейската мрежа за устойчиво развитие участваха като наблюдатели.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, отговарящ за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права, който председателства платформата, заяви: „Устойчивостта е „запазена марка“ на Европа и устойчивото развитие заема централно място в програмата на Европейската комисия. Трябва да започнем работа от най-близкото до гражданите равнище и да използваме знанията и уменията на широк кръг от заинтересовани страни, за да реформираме нашите икономики и общества. Многостранната платформа представлява възможност за експертите да се срещнат и да обменят знания. Очаквам с нетърпение да започнем да работим в тясно сътрудничество по подготовката на визията и необходимите инструменти за успешното постигане на целите за устойчиво развитие.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „Кръговата икономика и устойчивото финансиране са примери за иновативен и европейски начин да се гарантира, че нашите инвестиции не само водят до икономически растеж, но и създават нови ползи за нашата планета и нашите граждани. Опитът, с който ще допринесат членовете на платформата, ще ни помогне да постигнем реални резултати за стратегията за устойчив растеж след 2020 г.

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие бяха приети от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г. Те представляват всеобхватен план за действие, който Европейският съюз споделя с всички свои партньори и който се интегрира в цялостната дейност на Комисията. Като обединява разнородна група от експерти от различни среди и области на знанието, тази многостранна платформа допълва експертния опит на Комисията и предоставя форум за обмен на най-добри практики на местно, регионално, национално и европейско равнище.

За да има по-голяма прозрачност и да се приобщят всички граждани към процеса на размисъл, членовете на обществото се приканват да направят предложения за успешни последващи действия във връзка с целите за устойчиво развитие, които след това ще бъдат изпратени на членовете на платформата. Платформата също така ще помогне на Комисията при подготовката на процеса на подбор за годишната награда за устойчивост.

На първото си заседание членовете на платформата се съгласиха да работят по съвместна разработка към документа за размисъл на Комисията „Към устойчива Европа до 2030 г.“, който беше обявен в работната програма на Комисията за 2018 г. и ще бъде приет по-късно тази година. Документът за размисъл е част от дебата за бъдещето на Европа, иницииран от Комисията през 2017 г. Членовете на платформата определиха и няколко приоритета за бъдещо обсъждане, включително как да се интегрират целите за устойчиво развитие (ЦУР) в контекста на многогодишната финансова рамка, как да се генерира приобщаващ и едновременно с това устойчив растеж и как да се осъществяват наблюдението и докладването относно напредъка. Като цяло членовете се съгласиха, че платформата следва да подпомага Комисията в прилагането на ЦУР в европейския контекст.

Контекст

В съобщението „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, прието от Комисията на 22 ноември 2016 г., бе обявено създаването на многостранна платформа на заинтересованите страни, председателствана от първия заместник-председател Тимерманс, която да участва в последващите действия и в обмена на най-добри практики във връзка с целите за устойчиво развитие.

Комисията прие своето решение за създаване на платформата на 22 май 2017 г. и на същата дата публикува покана за подаване на кандидатури, на която отговориха повече от 160 кандидати. Бяха избрани 30 членове на платформата, които представляват добре балансирана съвкупност от заинтересовани страни, включително НПО, предприятия, гражданското общество и академичните среди, и обхващат икономическата, социалната и екологичната сфера, както и вътрешното и външното измерение на целите за развитие.

17-те цели за устойчиво развитие и 169-те свързани с тях целеви показатели са глобални по своето естество, универсално приложими и обвързани помежду си. Всички държави, развити и развиващи се, носят споделена отговорност за постигането на целите за развитие.

Отговорът на ЕС във връзка с Програмата до 2030 г. включва две работни направления. Първото направление е да се интегрират изцяло целите за развитие в европейската рамка на политиката и в настоящите приоритети на Комисията. Второто направление включва обсъждането на дългосрочната визия на ЕС и насоката на секторните политики след 2020 г.

За повече информация

Подход на ЕС към устойчивото развитие

Многостранна платформа за ЦУР

Членове на платформата

Мониторинг на ЦУР в Европа

Списък на членовете на многостранната платформа

Съобщение на Комисията относно следващите стъпки към устойчиво европейско бъдеще

Цели за устойчиво развитие

Писмо за намеренията за работната програма на Комисията за 2018 г.

IP/18/82

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar