Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU en Mexico bereiken nieuw handelsakkoord

Brussel, 21 april 2018

De Europese Unie en Mexico hebben vandaag een nieuw handelsakkoord bereikt, onderdeel van een ruimere, gemoderniseerde Algemene Overeenkomst tussen de EU en Mexico. Bijna alle handel in goederen tussen de EU en Mexico wordt nu rechtenvrij, ook in de landbouwsector.

De industrie in de EU zal verder baat hebben bij vereenvoudigde douaneprocedures, onder meer in sectoren als geneesmiddelen, machines en transportmiddelen. In de overeenkomst worden ook vooruitstrevende regels op het gebied van duurzame ontwikkeling vastgesteld. De EU en Mexico hebben zich er onder andere toe verbonden om hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering op doeltreffende wijze na te komen. Dit zal tevens het eerste EU-handelsakkoord zijn waarin corruptie in de particuliere en de openbare sector wordt aangepakt.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker: "Handel kan en moet een win-winsituatie opleveren, en dat is precies wat het vandaag bereikte akkoord laat zien. Mexico en de EU hebben samengewerkt en een voor beide zijden gunstig resultaat bereikt. Dat deden wij als partners die bereid zijn besprekingen te voeren, hun eigen belangen te verdedigen, maar evenzeer compromissen te sluiten om aan elkaars verwachtingen tegemoet te komen. Met dit akkoord sluit Mexico zich aan bij Canada, Japan en Singapore in de groeiende lijst van partners die bereid zijn met de EU samen te werken bij het verdedigen van een open, eerlijk en op regels gebaseerd handelssysteem."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström: "In minder dan twee jaar hebben de EU en Mexico een akkoord afgeleverd dat klaar is voor de economische en politieke uitdagingen van de 21e eeuw. We beginnen nu een nieuw hoofdstuk in onze lange en vruchtbare relatie, waarin we handel stimuleren en banen creëren. We sturen met het vandaag bereikte akkoord ook een sterk signaal naar andere partners, dat een succesvolle modernisering van bestaande handelsrelaties mogelijk is als beide partners een duidelijk geloof delen in de voordelen van openheid en vrije en eerlijke handel."

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Dit akkoord bewijst nog maar eens hoe waardevol het is dat de EU zich internationaal als voortrekker positioneert bij het bevorderen van open en op regels gebaseerde handel. Het is ons engagement om in de EU voor onze burgers voordelen te realiseren via nauwe samenwerking met onze partners in het buitenland. Het akkoord is erg positief voor onze agrovoedingssector, aangezien nieuwe uitvoerkansen worden gecreëerd voor onze hoogwaardige voedings- en drankproducten, wat op zijn beurt meer banen en groei zal creëren, met name in plattelandsgebieden."

Het vandaag bereikte akkoord zal, zodra het is voltooid en goedgekeurd, voordelen opleveren voor bedrijven en consumenten in heel Europa en een stimulans vormen voor de waarden die de EU met haar handelsbeleid wil uitdragen. Met het vandaag bereikte beginselakkoord wordt de handelsrelatie tussen de EU en Mexico op modernere leest geschoeid, waarbij de meeste van de resterende handelsbelemmeringen worden weggenomen.

Sinds de vorige handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico in 2000 in werking trad, is de handel tussen de EU en Mexico jaarlijks met zo'n 8 % toegenomen, wat heeft geleid tot een totale toename van de handel in goederen met 148 %. Ondanks deze positieve resultaten was er nog steeds aanzienlijke ruimte voor verbetering van onze handelsrelaties. Met deze nieuwe overeenkomst wordt deze verbetering gerealiseerd, doordat nagenoeg alle handel in goederen rechtenvrij wordt.

De belangrijkste elementen van de overeenkomst

1) De uitvoer van landbouwproducten uit de EU, bijvoorbeeld pluimvee, kaas, chocolade, pasta en varkensvlees, zal er het meest baat bij hebben.

Dankzij de overeenkomst zal met name:

  • preferentiële toegang worden verleend voor tal van kazen, bijvoorbeeld Gorgonzola en Roquefort, waarvoor de invoerrechten momenteel tot 20 % kunnen bedragen, en een belangrijke nieuwe toegang, binnen bepaalde jaarlijkse contingenten, worden verleend voor diverse andere producten;
  • worden voorzien in een aanzienlijk volume van uitvoer van melkpoeder naar een van de grootste markten, beginnend met 30 000 ton vanaf de inwerkingtreding en oplopend tot 50 000 ton na vijf jaar;
  • de EU haar uitvoer van varkensvlees naar Mexico aanzienlijk kunnen optrekken dankzij rechtenvrije handel voor nagenoeg alle varkensvleesproducten;
  • het tarief voor producten als chocolade (momenteel tot 30 %) en pasta (momenteel tot 20 %) worden geschrapt;
  • in Mexico de bescherming tegen namaak worden gegarandeerd voor 340 unieke Europese voedings- en drankproducten, de zogenaamde geografische aanduidingen, zoals Comté-kaas uit Frankrijk, Queijo São Jorge-kaas uit Portugal, Szegedi szalámi uit Hongarije en Magiun de prune Topoloveni-pruimen uit Roemenië. Dit betekent voor de producenten van traditionele delicatessen uit de EU dat zij het niet hoeven op te nemen tegen namaak, en voor consumenten dat zij deze producten kunnen kopen in de wetenschap dat ze echt zijn.

Wat douaneprocedures betreft, komen er dankzij de nieuwe overeenkomst nieuwe regels om de administratieve formaliteiten en de fysieke controles bij de Mexicaanse douane te vereenvoudigen en te bespoedigen.

2) De overeenkomst bevat een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, waarin de hoogste normen op het gebied van arbeids-, veiligheids-, milieu- en consumentenbescherming zijn vastgesteld. Daarnaast wordt een nieuwe dialoog met het maatschappelijk middenveld opgestart in alle domeinen van de overeenkomst, wordt het optreden van de EU en Mexico op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering versterkt, met name de verplichtingen van beide zijden in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, en wordt het recht van de lidstaten gegarandeerd om hun openbare diensten te organiseren zoals zij verkiezen.

Ook bevat de overeenkomst een uitdrukkelijke verwijzing naar het voorzorgsbeginsel, op grond waarvan de EU, zoals reeds opgenomen in de EU-Verdragen, producten van haar markt kan weren zolang de veiligheid ervan niet met wetenschappelijke zekerheid is aangetoond.

Dit zal tevens het eerste EU-handelsakkoord zijn waarin bepalingen tegen corruptie zijn opgenomen, met maatregelen tegen omkoping en het witwassen van geld. In de ruimere Algemene Overeenkomst, waarvan de handelsovereenkomst integraal deel uitmaakt, komt ook de bescherming van de mensenrechten aan bod, naast hoofdstukken over politieke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

3) De overeenkomst betekent een grote stap voorwaarts om ondernemingen aan beide zijden toegang te geven tot de markten voor overheidsopdrachten in zowel de EU als Mexico. Ondernemingen in de EU en Mexico zullen op gelijke voet staan, ongeacht of zij in Mexico of in de EU een offerte indienen. Tevens heeft Mexico er zich toe verbonden om onderhandelingen met de Mexicaanse deelstaten aan te vatten teneinde het uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst voor ondernemingen uit de EU mogelijk te maken om mee te dingen naar opdrachten op het niveau van de deelstaten.

4) Deze opening gaat hand in hand met de totstandbrenging van een gelijk speelveld: wat intellectuele eigendomsrechten betreft, zijn we een hoog niveau van bescherming overeengekomen.Hierdoor komt er bescherming voor onderzoek en ontwikkeling in de EU alsook voor de eerder vermelde 340 traditionele delicatessen uit de EU, en wordt voor artiesten uit de EU een eerlijke vergoeding gegarandeerd.

5) De handel in diensten, zoals financiële diensten, transport, handel over internet en telecommunicatie, wordt door de nieuwe overeenkomst meer open gemaakt. Met een nieuw hoofdstuk over digitale handel zal de overeenkomst ook bijdragen tot de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor een op kennis gebaseerde economie. Dit zal onnodige belemmeringen voor de onlinehandel wegnemen – bijvoorbeeld de heffing van douanerechten voor het downloaden van een app – en zorgen voor duidelijke regels die consumenten online beschermen.

6) Op het gebied van investeringsbescherming voorziet de overeenkomst in betere investeringsvoorwaarden en bevat zij het nieuwe stelsel van investeringsgerechten van de EU, waarmee de transparantie is gewaarborgd en overheden het recht behouden om in het openbaar belang regelgeving vast te stellen; ook is afgesproken dat Mexico en de EU zullen werken aan de oprichting van een multilateraal investeringsgerecht.

In het algemeen zal deze overeenkomst de leidende rol van Europa bij het vormgeven aan de mondialisering versterken door regels voor het handelsverkeer vast te leggen die in lijn zijn met de kernwaarden van de EU en de belangen en gevoeligheden van de EU vrijwaren. Op die manier draagt de overeenkomst bij aan de aanpak van de uitdagingen die in kaart zijn gebracht in de discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering, die de Commissie in het kader van het witboekproces heeft voorgesteld.

Volgende stappen

Het vandaag bereikte beginselakkoord bevat de belangrijkste elementen van de overeenkomst. In sommige hoofdstukken moeten nog technische bijzonderheden worden uitgewerkt. Op basis van het vandaag bereikte beginselakkoord zullen onderhandelaars van beide partijen blijven werken aan een oplossing voor de resterende technische vraagstukken en de volledige juridische tekst op punt stellen tegen het einde van het jaar. De Commissie zorgt vervolgens voor de juridische controle van de overeenkomst en de vertaling ervan in alle officiële talen van de EU, waarna de overeenkomst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Achtergrond

De onderhandelingen voor de nieuwe overeenkomst met Mexico gingen in mei 2016 van start op basis van onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad. Zij werden gevoerd in overeenstemming met de hoge normen van de Commissie op het gebied van transparantie. Naast de nauwlettende controle van het Europees Parlement en de lidstaten zorgde de Commissie voor toegang tot informatie over de voortgang van de onderhandelingen door regelmatig verslagen van de onderhandelingsronden en onderhandelingsvoorstellen te publiceren.

De handelspijler is onderdeel van een ruimere Algemene Overeenkomst, die het kader voor de relatie van de EU met Mexico vaststelt en betrekking heeft op kwesties van ruimer wederzijds belang die het domein van de handel overstijgen, waaronder politieke kwesties, klimaatverandering en mensenrechten.

In 1997 was Mexico het eerste land in Latijns-Amerika dat een Algemene Overeenkomst sloot met de EU. Die overeenkomst, die in 2000 in werking trad, zal door de nieuwe overeenkomst worden vervangen zodra deze is geratificeerd.

Meer informatie

Beginselakkoord

NOTA

Gezamenlijke verklaring

Focuspagina met foto- en videomateriaal

Webpagina over de overeenkomst

Informatiebladen

Ervaringen van exporteurs

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico

IP/18/782

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar