Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handelsavtalet mellan EU och Japan på väg att träda i kraft i februari 2019

Bryssel den 12 december 2018

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets godkännande i dag av det ekonomiska partnerskapsavtalet och av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan.

Handelsavtalet som kommissionen har förhandlat fram är det första någonsin med en uttrycklig hänvisning till klimatavtalet från Paris. Det kommer att skapa ett öppet handelsområde som omfattar 635 miljoner människor och närmare en tredjedel av världens totala BNP. Det strategiska partnerskapsavtalet är det första bilaterala ramavtalet någonsin mellan EU och Japan

– Nästan 500 år efter att européer först upprättade handelsförbindelser med Japan kommer ikraftträdandet av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan att ta vår handel och våra politiska och strategiska förhållanden till en helt ny nivå, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jag vill tacka Europaparlamentet för dagens omröstning som stärker Europas otvetydiga budskap: tillsammans med nära partner och vänner som Japan kommer vi att fortsätta att försvara en öppen och regelbaserad handel som gynnar alla. Och mer än ord eller avsikter kommer detta avtal att ge väsentliga och påtagliga fördelar för företag och medborgare i Europa och Japan.

Dagens omröstning kommer efter ett liknande beslut som fattats av Japans parlament, vilket slutför de båda parternas parlamentariska ratificering av avtalet. Det gör det möjligt för avtalet att träda i kraft den 1 februari 2019. Från och med detta ögonblick kommer företag, jordbrukare, arbetstagare och konsumenter att kunna börja skörda frukterna av enklare och snabbare handel mellan EU och Japan.

– Jag är väldigt glad över parlamentets omröstning idag, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handelsfrågor. Vårt ekonomiska partnerskap med Japan – det största handelsområde som någonsin förhandlats fram – är nu mycket nära att bli verklighet. Detta medför klara fördelar för våra företag, jordbrukare, tjänsteleverantörer och andra. Dessa fördelar går hand i hand med ett åtagande från båda parter att upprätthålla de högsta standarderna för våra arbetstagare, konsumenter och miljön. Detta är mycket goda nyheter för EU och alla anhängare av ett öppet och rättvist internationellt handelssystem.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan kommer att undanröja de flesta av de tullar på motsvarande en miljard euro som årligen betalas av EU-företag som exporterar till Japan, liksom ett antal långvariga hinder i form av regleringar, bland annat när det gäller export av bilar. Genom avtalet öppnas också den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter för viktig EU-jordbruksexport, och ökar EU:s exportmöjligheter inom en rad andra sektorer. Avtalet kommer dessutom att stärka samarbetet mellan Europa och Japan på många områden, bekräfta deras gemensamma engagemang för hållbar utveckling och för första gången innefatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

Viktiga inslag i det ekonomiska partnerskapsavtalet

Avtalet innebär följande:

  • Tullar avskaffas på många ostar, som Gouda och Cheddar, (de uppgår i dag till närmare 30 %) och på vinexport (för närvarande i genomsnitt 15 %).
  • EU kommer att kunna avsevärt öka sin export av nötkött, och nya möjligheter öppnas för export av grisköttsprodukter.
  • Det blir möjligt att säkerställa skyddet i Japan av mer än 200 geografiska beteckningar, högkvalitativa traditionella europeiska livsmedel, liksom skyddet av ett urval av japanska geografiska beteckningar i EU.
  • Tullar undanröjs på industriprodukter i sektorer där EU är mycket konkurrenskraftig, till exempel kosmetika, kemikalier, textilier och kläder.
  • Japan åtar sig att uppfylla internationella bilstandarder, vilket gör att det blir betydligt enklare att exportera bilar från EU till Japan.
  • Avtalet öppnar också upp tjänstemarknaderna, i synnerhet vad gäller finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport.
  • EU-företagen får garanterad tillgång till Japans stora upphandlingsmarknader i 54 stora städer, och hinder för upphandling undanröjs i den ekonomiskt viktiga järnvägssektorn på nationell nivå.

Avtalet omfattar ett övergripande kapitel om handel och hållbar utveckling, fastställer mycket högt ställda krav när det gäller arbetsnormer, säkerhet, miljö- och konsumentskydd, stärker EU:s och Japans åtaganden i fråga om hållbar utveckling och klimatförändringar samt skyddar offentliga tjänster fullt ut. Det omfattar även ett kapital om små och medelstora företag som är särskilt relevant, eftersom 78 % av dagens exportörer till Japan är mindre företag.

När det gäller skydd av personuppgifter slutförde EU och Japan den 17 juli förhandlingarna om ömsesidigt adekvat skydd, som kommer att komplettera avtalet om ekonomiskt partnerskap. Målet är att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”, vilket kommer att göra det möjligt att låta uppgifter att flöda säkert mellan EU och Japan och skapa världens största område för säkert flöde av uppgifter.

Ett strategiskt partnerskapsavtal för ännu närmare samarbete

Japan och EU delar ett starkt engagemang för demokrati, skydd av mänskliga rättigheter, fri och öppen handel, multilateralism och en regelbaserad ordning. Japan är sedan länge en av EU:s strategiska partner och en viktig allierad på den internationella arenan.

Det strategiska partnerskapsavtalet kommer att ytterligare fördjupa relationerna mellan EU och Japan, en stärkt dialog i utrikes- och säkerhetspolitiken och samarbete i en lång rad globala, regionala och bilaterala tematiska frågor. Avtalet bekräftar de gemensamma värden och principer som utgör grunden för partnerskapet mellan EU och Japan, bland annat mänskliga rättigheter, demokrati, multilateralism och lagstyre.

– Japan är ett land som vi redan har ett mycket nära samarbete med. Efter dagens beslut kommer vårt partnerskap att bli ännu starkare. Japan är en viktig partner för EU i multilaterala sammanhang. Vårt nya avtal kommer att hjälpa oss att samarbeta ännu närmare på många områden och öka kontakterna mellan människor, säger den höga representanten Federica Mogherini.

Det strategiska partnerskapsavtalet kommer att stärka dialogen och samarbetet mellan Europeiska unionen och Japan i frågor av gemensamt intresse, såsom utrikes och säkerhetspolitik, konnektivitet, klimatförändring, miljö, energi, cyberfrågor, sysselsättning och sociala frågor, liksom personkontakter. 

Tidsplan för avtalet och nästa steg

Förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet och det ekonomiska partnerskapsavtalet inleddes 2013 och båda avtalen undertecknades vid toppmötet mellan EU och Japan den 17 juli 2018.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet undertecknades av de två kamrarna i Japans parlament den 29 november respektive den 8 december. Europaparlamentets samtycke som framförs i dag ger klartecken för handelsavtalets ingående och ikraftträdande. De återstående formaliteterna väntas slutföras i tid för att avtalet ska kunna träda i kraft redan den 1 februari 2019.

Det strategiska partnerskapsavtalets ikraftträdande ska också ratificeras av EU:s medlemsstater, men en stor del av avtalet kan tillämpas provisoriskt redan i början av 2019.

Mer information

Faktablad om det ekonomiska partnerskapsavtalet

Särskild webbplats som omfattar tematiska faktablad, avtalstexten, vittnesmål från exportörer och en interaktiv karta över EU-företag som exporterar till Japan

Faktablad om det strategiska partnerskapsavtalet

IP/18/6749

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar