Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens respons på antisemitism inom EU – ett växande problem enligt aktuell undersökning

Bryssel den 10 december 2018

Kommissionen ger i dag sitt svar på en ny undersökning som utförts av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, och som visar att nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren.

Resultaten av den senaste undersökningen om antisemitism från EU:s byrå för grundläggande rättigheter ger särskild anledning till oro. 85 % av Europas judar anser att antisemitism är det största sociala eller politiska problemet i deras hemland. Av andra siffror framgår bl.a. hur utbredd antisemitismen är och hur den påverkar vardagen för judar i hela EU:

  • 89 % av de judar som besvarat enkäten anser att problemet med antisemitism är allra störst på internet och i sociala medier.
  • 28 % av de tillfrågade har blivit trakasserade minst en gång under det senaste året.
  • 79 % av de judar som hade utsatts för antisemitiska trakasserier under de senaste fem åren hade inte anmält detta till polisen eller till någon annan organisation.
  • 34 % undviker att besöka judiska evenemang, mötesplatser eller byggnader eftersom de inte känner sig säkra.
  • 38 % har övervägt att emigrera eftersom de som judar inte känner sig säkra i Europa.
  • 70 % anser att medlemsländernas insatser för att bekämpa antisemitism inte är verkningsfulla. 

Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans gör följande uttalande: - Byrån för grundläggande rättigheter har gjort en undersökning om antisemitism inom EU, och jag läser resultaten med stor oro: antisemitismen har av allt att döma vuxit sig starkare. Det är vår plikt att gemensamt bekämpa denna farsot med största beslutsamhet. Judar i Europa måste känna sig hemma och kunna leva i trygghet. Om vi inte lyckas med detta framträder ett annat Europa än det vi vill bygga. 

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, säger: – Det är med djup bestörtning jag läser att nio av tio judar i Europa i dag, ännu 70 år efter förintelsen, upplever att antisemitismen i Europa har ökat under de senaste fem åren. Medlemmar av det judiska samfundet i Europa måste kunna känna sig trygga och säkra, oavsett om de är på väg till synagogan eller rör sig på internet. Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsländerna för att motverka den ökade antisemitismen, bekämpa förnekelse av förintelsen och se till att judar får fullt stöd av alla myndigheter som är ansvariga för att garantera deras säkerhet.

Resultaten av dagens undersökning bekräftar vikten av det arbete som Europeiska kommissionen har gjort och fortsätter att göra för att motverka antisemitism. 

Kommissionens åtgärder mot antisemitism

Som respons på problemet med ökande antisemitism utsåg kommissionen 2015 en samordnare för bekämpning av antisemitism, som har till uppgift att hålla kontakt med judiska gemenskaper och stärka samarbetet med organisationer som arbetar inom området.

Det framgår av de aktuella undersökningsresultaten att antisemitismen florerar på ett särskilt oroande sätt på internet. Kommissionen har sedan 2016 arbetat intensivt för att ta itu med detta problem genom uppförandekoden om olaglig hatpropaganda på nätet. Flera av giganterna inom it-sektorn (Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft) har åtagit sig att inom 24 timmar granska innehåll som kan vara olaglig hatpropaganda, och där så krävs ta bort sådant innehåll. Under 2018 har också Instagram, Google+, Snapchat, Google+ och Dailymotion anslutit sig till uppförandekoden. Effekterna av uppförandekoden kommer att utvärderas på nytt i början av nästa år. Mer nyligen lade kommissionen fram ett lagförslag med målet att säkerställa att terrorismrelaterat innehåll på internet tas bort inom en timme efter det att de nationella behöriga myndigheterna gett order om att avlägsna det.

I juni 2016 inrättade kommissionen högnivågruppen för bekämpande av rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Syftet med gruppen är att vidareutveckla samarbetet och samordningen, och på så sätt bättre kunna förebygga och bekämpa hatbrott och hatpropaganda. I gruppen deltar EU:s alla 28 medlemsländer samt ett antal internationella organisationer och organisationer inom det civila samhället. Genom detta nätverk arbetar kommissionen för att komma till rätta med problemet med underrapportering genom att förbättra normerna för registrering av hatbrott.

År 2016 antog IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), där 25 EU-länder är medlemmar, en definition av antisemitism. Denna definition är i dag en av grundstenarna för vårt arbete. Den 29 november 2018 fick EU status som ständig internationell partner till den internationella alliansen till minne av förintelsen (IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance.) EU:s deltagande i denna allians kommer att möjliggöra ett närmare samarbete i kampen mot förnekelse av förintelsen och för förebyggande av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Skyldigheten att skydda EU:s medborgare ligger först och främst hos varje medlemsland. Mot denna bakgrund är det viktigt att notera att alla EU-länder den 6 december 2018 enhälligt antog en förklaring om kampen mot antisemitism och utarbetande av en gemensam säkerhetsstrategi för att bättre skydda judiska gemenskaper och institutioner i Europa. Denna förklaring är en viktig signal som tydligt visar att EU och dess medlemsländer står sida vid sida med det judiska samfundet för att garantera säkerhet och välbefinnande för judar i Europa. Den definition av antisemitism som etablerats av IHRA är ett steg framåt i kampen mot denna form av rasism, och medlemsländerna uppmanas därför att använda sig av den i sitt arbete.

Bakgrund

Kommissionen uppdrog åt EU:s byrå för grundläggande rättigheter att genomföra en undersökning om den judiska befolkningens erfarenhet av antisemitism. Med över 16 300 deltagare i de tolv länder (Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Förenade kungariket) där över 96 % av Europas judar bor är denna undersökning den största i sitt slag.

Med anledning av den internationella dagen för mänskliga rättigheter kommer kommissionär Věra Jourová i dag att lägga fram resultaten av undersökningen vid en sammankomst där företrädare för judiska befolkningsgrupper och organisationer, politiska beslutsfattare i medlemsländerna, företrädare för det civila samhället och medierna samt experter på kampen mot rasism och diskriminering deltar. Presentationen av resultaten kommer att följas av en paneldebatt med representanter för judiska institutioner inom olika samfund.

Läs mer

Byrån för grundläggande rättigheter – Rapport och pressmeddelande om antisemitism

Webbsändpresentation av enkäten i rådet

Yttrande om rådets förklaring om kampen mot antisemitism 

EU-insatser mot antisemitism

IP/18/6724

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar