Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku investeerida miljard eurot tipptasemel superarvutitesse

Brüssel, 11. jaanuar 2018

Euroopa Komisjon teatas täna kavatusest investeerida koos liikmesriikidega tipptasemel superarvutite taristu rajamisse.

Superarvuteid on tarvis, et töödelda üha suurenevaid andmemahte ja tuua ühiskonnale kasu arvukates valdkondades alates tervishoiust ja taastuvenergiast kuni sõidukite ohutuse ja küberjulgeolekuni.

See on oluline samm edasi ELi andmepõhise majanduse konkurentsivõime ja sõltumatuse seisukohast. Praegu töötlevad Euroopa teadlased ja tööstus andmeid üha enam väljaspool ELi, sest ELis ei pakuta nende jaoks piisavalt kiiret arvutusaega. Selline sõltumatuse puudumine ohustab eraelu puutumatust, andmekaitset, ärisaladuste kaitset ja andmete omandiõigust eelkõige tundlikes rakendustes.

Uus õiguslik ja rahastamisstruktuur – ühisettevõte EuroHPC hakkab soetama, ehitama ja võtma kogu Euroopas kasutusele maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) taristut. Sellega toetatakse ka teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi, et arendada nende superarvutite jaoks nii tehnoloogiat ja seadmeid (riistvara) kui ka rakendusi (tarkvara).

ELi panus EuroHPC-sse on kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku alusel 486 miljonit eurot, millele lisandub sarnane summa liikmesriikidelt ja assotsieerunud riikidelt. 2020. aastaks investeeritakse avalikest vahenditest kokku umbes 1 miljard eurot ja algatuse erasektori liikmed lisavad mitterahalise panuse.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Superarvutid on digitaalmajandust käivitav jõud. Konkurents on tihe ja EL on teistest maha jäänud. Maailma superarvutite esikümnesse Euroopa ei mahu. EuroHPC algatusega soovime anda Euroopa teadlastele ja ettevõtetele maailma tipptasemel superarvuti jõudluse 2020. aastaks, et arendada näiteks tehisintellekti ja tulevasi igapäevarakendusi tervishoiu, julgeoleku ja inseneriteaduste valdkonnas.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya  Gabriel lisas: „Superarvutid on juba paljudes Euroopa kodanike igapäevaelu otseselt mõjutavates valdkondades peamiste saavutuste ja uuenduste keskmes. Need aitavad meil luua personaalmeditsiini, säästa energiat ja võidelda tõhusamalt kliimamuutuste vastu. Parem superarvutite taristu Euroopas pakub suurt potentsiaali töökohtade loomisel ja on peamine jõud tööstuse digiteerimises ning Euroopa majanduse konkurentsivõime parandamises.“

Superandmetöötlusest saadav kasu

Kõrgjõudlusega andmetöötlus on oluline vahend, mille abil mõista suuri teadusalaseid ja ühiskondlikke probleeme, nagu haiguste varajane avastamine ja ravimine või uute teraapiate loomine personaal- ja täppismeditsiini põhjal, ning neile reageerida. HPCd kasutatakse ka suurte loodusõnnetuste ennetamiseks ja ohjamiseks, eelkõige orkaanide teekondade ennustamise ja maavärina simulatsioonide abil.

EuroHPC taristu pakub Euroopa tööstusele ning eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele paremat juurdepääsu superarvutite kasutamisele, selleks et töötada välja uuenduslikke tooteid. Kõrgjõudlusega andmetöötluse kasutamine mõjutab tööstust ja ettevõtlust üha enam ning lühendab oluliselt uute toodete projekteerimise ja tootmise tsükleid, kiirendades uute materjalide väljatöötamist, vähendades kulusid, suurendades ressursitõhusust ning lühendades ja optimeerides otsustamisprotsessi. Näiteks autotootmise tsüklit saaks superarvutite abiga lühendada 60 kuult 24 kuule.

Kõrgjõudlusega andmetöötlus on oluline ka riikliku julgeoleku ja riigikaitse jaoks, näiteks keeruka krüpteerimistehnoloogia väljatöötamisel, küberrünnete tuvastamisel ja neile reageerimisel, tõhusa kohtuekspertiisi või tuumarelvade simulatsioonide kasutusele võtmisel.

Teadusuuringutele ja innovatsioonile sobiv taristu

Tänase algatusega ühendatakse investeeringud Euroopa superarvutite ja suurandmete taristu loomiseks. Ühisettevõte EuroHPC eesmärk on soetada eksatasandieelse jõudlusega süsteemid (sada miljonit miljardit ehk 1017 arvutust sekundis) ja toetada 2022.–2023. aastaks eksatasandi jõudlusega (miljard miljardit ehk 1018 arvutust sekundis) süsteemide loomist.

Ühisettevõtte tegevus hõlmab järgmist:

  1. kahe maailmaklassi eksatasandieelse superarvutiseadme ning vähemalt kahe keskmise kiirusega superarvutiseadme (umbes 1016 arvutusega sekundis) soetamine ja käitamine ning arvukatele avaliku ja erasektori kasutajatele alates 2020. aastast nendele superarvutitele juurdepääsu andmine ja haldamine.
  2. Teadusuuringute ja innovatsiooni programm kõrgjõudlusega andmetöötluse abil: toetada Euroopa superarvutirakenduste tehnoloogia arendamist, sealhulgas Euroopa esimese põlvkonna vähese energiatarbega mikroprotsessoritehnoloogia ning Euroopa eksatasandi seadmete ühisdisain, ning edendada rakendusi, oskuste arendamist ja kõrgjõudlusega andmetöötluse laiemat kasutamist.

Ühisettevõte EuroHPC tegutseb aastatel 2019–2026. Kavandatava taristu omanikeks ja käitajateks on selle liikmed, kelleks on esialgu EuroHPC deklaratsioonile alla kirjutanud riigid (loetletud allpool) ning teadusringkondadest ja tööstusest pärit eraliikmed. Muud liikmed võivad lülituda koostöösse igal hetkel, kui nad on selleks rahalise panuse andnud.

Taustteave

Alates 2012. aastast on komisjon juhtinud ELi algatusi selles valdkonnas, sealhulgas

  • Euroopa tööstuse digiteerimise strateegia osaks olev 19. aprilli 2016. aasta Euroopa pilvandmetöötluse algatus, milles kutsuti üles looma Euroopa suurandmete ökosüsteemi, mis toetuks maailmatasemel kõrgjõudlusega andmetöötlusele ning andme- ja võrgutaristule.
  • seitsme liikmesriigi (Hispaania, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali, Prantsusmaa ja Saksamaa) poolt Roomas toimunud digipäeval 23. märtsil 2017 alla kirjutatud EuroHPC deklaratsioon. 2017. aasta jooksul ühinesid deklaratsiooniga veel Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Kreeka, Sloveenia ja Šveits. Need riigid nõustusid looma üleeuroopalise integreeritud eksatasandi superarvutite taristu. Ülejäänud liikmesriike ja assotsieerunud riike kutsutakse üles EuroHPc deklaratsioonile alla kirjutama.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht kõrgjõudlusega andmetöötluse kasutamise näidete ja muude oluliste dokumentide kohta

 

IP/18/64

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar