Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU oblikuje ambiciozno strategijo za Indijo

Bruselj, 20. novembra 2018

Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes sprejeli skupno sporočilo, ki določa vizijo EU za strategijo krepitve sodelovanja in partnerstva z Indijo.

To skupno sporočilo nadomešča zadnje sporočilo Komisije o Indiji iz leta 2004, ki priznava, da je Indija najhitreje rastoče veliko gospodarstvo in je prevzela pomembno geopolitično vlogo. Cilj sporočila je okrepiti strateško partnerstvo med EU in Indijo s poudarkom na trajnostni modernizaciji in skupnih odzivih na globalna in regionalna vprašanja. Poleg tega je njegov namen okrepiti učinkovitost zunanjega delovanja EU, skladno pa je tudi z izvajanjem globalne strategije.

Skupno sporočilo o elementih strategije EU za Indijo je na voljo na spletu.

Indija je ključni akter v medsebojno povezanem svetu,“ je dejala visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini. „Želeli bi še dodatno okrepiti naše politične, gospodarske in medosebne vezi z Indijo, da bi skupaj obravnavali svetovne izzive, spodbudili gospodarsko rast in razširili poslovne priložnosti. EU in Indija sta zavezani, da bosta izkoristili priložnosti za podpiranje in spodbujanje učinkovitega multilateralizma in iskanja rešitev, kadar sta mir in stabilnost ogrožena.“

 

Varnost na podlagi svetovne ureditve, ki temelji na pravilih

Indija ima kot rastoča svetovna velesila ključno vlogo v sedanjem večpolnem svetu. Za ohranitev na pravilih temelječe svetovne ureditve je zato bistveno, da EU in Indija izvajata učinkovit multilateralizem in globalno ekonomsko upravljanje. EU si bo prizadevala za utrditev dialoga o večstranskih vprašanjih in usklajevanje stališč z Indijo. Prednost bo imelo sodelovanje v okviru Združenih narodov, STO in skupine G20.

EU in Indija imata skupne vrednote ter spodbujata mednarodni mir in stabilnost. EU si bo prizadevala za vključitev Indije v spodbujanje skupnih svetovnih programov na področju človekovih pravic in demokracije, varstva podatkov, enakosti spolov in krepitve vloge žensk ter vključevanja mladih. Krepitev humanitarnega usklajevanja in razvoj skupnih ukrepov za prehransko varnost in pomoč pri nesrečah bi prav tako prispevala k jasno razvidni dodani vrednosti.

EU si bo prizadevala za redne izmenjave in usklajevanje z Indijo glede pomembnih zunanjepolitičnih vprašanj. Okrepilo se bo sodelovanje na področju varnostne in obrambne politike, da se bodo med drugim skupaj obravnavali terorizem, kibernetska varnost, hibridne grožnje in pomorska varnost. Razvite bodo tudi vezi za krizno upravljanje, vključno z odnosi med vojskami.

 

Blaginja po zaslugi trajnostnostne modernizacije

EU je naravna partnerica pri podpiranju trajnostne rasti v Indiji. Strokovno znanje in tehnologija EU na področju razvoja trajnostne infrastrukture, regulativnih okvirov za promet,

krožnega gospodarstva, varstva okolja in digitalizacije bosta še naprej podpirala tekoč prehod Indije na gospodarstvo, ki je gospodarno z viri, in povečala globalno povezljivost. Podjetja bodo imela koristi od novih poslovnih in naložbenih priložnosti.

EU in Indija si lahko skupaj še bolj prizadevata za reševanje svetovnih izzivov, kot so podnebne spremembe, varstvo okolja, trajnostni razvoj in upravljanje oceanov, ter za učinkovito izvajanje Pariškega sporazuma. EU bo sodelovala z Indijo na večstranski ravni. Še naprej bomo podpirali Mednarodno združenje za sončno energijo in sodelovali pri spodbujanju prehoda na čisto energijo ter izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, vključno z okrepljenim sodelovanjem na področju raziskav in inovacij.

EU bo še naprej sodelovala z Indijo pri doseganju celovitih in uravnoteženih sporazumov o trgovini in naložbah ter podpirala na pravilih temelječ svetovni trgovinski sistem. Poleg tega bo uporabila vse razpoložljive kanale in forume za zagotovitev pravičnega dostopa do trga in predvidljivih naložbenih pogojev, da se okrepijo trgovina in naložbe ter sprostita potenciala obeh gospodarstev. Mehanizmi EU za mešano financiranje bodo spodbujali naložbe s trajnostnim učinkom.

Nadarjenost in inovacije bodo prav tako ena od prednostnih nalog ukrepanja EU. EU bo sodelovala z Indijo, da bi spodbudila vzajemno mobilnost študentov in raziskovalcev ter utrdila mreže inovatorjev in zagonskih podjetij. Poleg tega se bo EU zavzemala za vzajemno priznavanje kvalifikacij in podpirala izmenjave med zadevnimi kulturnimi sektorji. EU bo sodelovala z Indijo pri vprašanjih tako v zvezi z zakonitimi kot tudi nezakonitimi migracijami, pri tem pa uporabila obstoječa orodja, ki jih bo v celoti izkoristila.

 

Bolj povezan in racionaliziran pristop do Indije

EU si bo prizadevala za večjo usklajenost med lastnimi pobudami in pobudami držav članic v odnosih z Indijo. EU in njene države članice si bodo skupaj prizadevale za boljše razumevanje EU v Indiji. Prizadevale si bodo tudi za večjo učinkovitost javne diplomacije EU.

EU bo spodbujala strateško uporabo svojih instrumentov financiranja. Programi za indijske diplomate in izmenjave strokovnjakov ter dialogi se bodo pomnožili, da bi spodbudili medsebojno razumevanje.

Nazadnje se v skupnem sporočilu predlaga, da EU preuči možnost pogajanj z Indijo o sporazumu o strateškem partnerstvu, da bi se posodobil sporazum o sodelovanju med EU in Indijo iz leta 1994.

 

Ozadje

Skupno sporočilo, ki sta ga danes sprejeli Evropska komisija in visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vsebuje elemente strategije EU za Indijo, njegov cilj pa sta vzpostavitev partnerstva za trajnostno modernizacijo in svetovna ureditev, ki temelji na pravilih.

O predlogih iz skupnega sporočila bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet.

 

Več informacij

Skupno sporočilo: Elementi strategije EU za Indijo

Memo: Razlaga partnerstva Evropske unije z Indijo

Informativni pregled: Nova strategija EU za Indijo

Spletišče: Delegacija Evropske unije v Indiji

 

 

IP/18/6481

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar