Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

UE kształtuje swoją ambitną strategię wobec Indii

Bruksela, 20 listopada 2018 r.

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęli dziś wspólny komunikat, w którym przedstawiono wizję UE dotyczącą strategii na rzecz wzmocnienia współpracy i partnerstwa z Indiami.

Wspomniany wspólny komunikat zastępuje ostatni komunikat Komisji w sprawie Indii z 2004 r. i uznaje się w nim, że Indie stały się najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką i uzyskały ważną rolę geopolityczną. Komunikat ma na celu wzmocnienie strategicznego partnerstwa między UE a Indiami poprzez skupienie się na zrównoważonej modernizacji i wspólnych reakcjach na kwestie globalne i regionalne. Dąży się w nim również do zwiększenia skuteczności działań zewnętrznych UE i jest on spójny z realizacją globalnej strategii.

Wspólny komunikat w sprawie elementów strategii UE wobec Indii jest dostępny tutaj.

Indie odgrywają kluczową rolę w naszym świecie pełnym wzajemnych powiązań – powiedziała wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini. Chcemy dalej wzmacniać stosunki polityczne, gospodarcze i międzyludzkie z Indiami w celu wspólnego sprostania globalnym wyzwaniom, wspólnego wspierania wzrostu gospodarczego i wspólnego rozwijania możliwości biznesowych. UE i Indie będą dążyć do wykorzystania możliwości wspierania i promowania skutecznego multilateralizmu i rozwiązań za każdym razem, gdy zagrożone są pokój i stabilność.

 

Bezpieczeństwo dzięki światowemu porządkowi opartemu na zasadach

W dzisiejszym wielobiegunowym świecie Indie odgrywają kluczową rolę jako rozwijająca się potęga globalna. W celu utrzymania porządku światowego opartego na zasadach ważne jest zatem, aby UE i Indie wdrożyły skuteczny multilateralizm i globalne zarządzanie gospodarcze. UE będzie dążyć do wzmocnienia dialogu na temat kwestii wielostronnych i do koordynacji stanowisk z Indiami. Priorytetem będzie współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, WTO i grupy G-20.

UE i Indie podzielają wspólne wartości i promują pokój i stabilność na świecie. UE będzie współpracować na rzecz zaangażowania Indii w promowanie wspólnych globalnych programów w dziedzinie praw człowieka i demokracji, ochrony danych, równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet oraz włączenia młodych ludzi. Wyraźną wartość dodaną przyniosłoby również zwiększenie koordynacji działań humanitarnych i opracowanie wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.

UE będzie dążyć do regularnej wymiany i koordynacji stanowisk z Indiami w zakresie głównych zagadnień polityki zagranicznej. Współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony zostanie zacieśniona, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom takim jak m.in. terroryzm, bezpieczeństwo cybernetyczne, zagrożenia hybrydowe i bezpieczeństwo na morzu. Rozwijane będą również powiązania w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym stosunki wojskowe.

 

Dobrobyt dzięki zrównoważonej modernizacji

UE jest naturalnym partnerem w kwestii wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Indiach. Wiedza i technologie UE w zakresie rozwoju zrównoważonej infrastruktury, ram regulacyjnych transportu,

gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska i cyfryzacji będą dalej wspierać trwające obecnie przejście Indii na gospodarkę zasobooszczędną i zwiększą globalną łączność. Przedsiębiorstwa skorzystają z nowych możliwości biznesowych i inwestycyjnych.

UE i Indie mogą podjąć więcej wspólnych działań w celu sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, zarządzanie oceanami i współpraca w zakresie skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego. UE będzie koordynować z Indiami działania na szczeblu wielostronnym. Będziemy w dalszym ciągu wspierać Międzynarodowy Sojusz Solarny, a także współpracować na rzecz ułatwienia przejścia na czystą energię oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez wzmocnioną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

UE będzie nadal współpracować z Indiami na rzecz kompleksowych i zrównoważonych umów w sprawie handlu i inwestycji oraz wspierać światowy system handlu oparty na zasadach. UE wykorzysta wszystkie dostępne kanały i fora, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do rynku i przewidywalne warunki inwestycyjne w celu zwiększenia wymiany handlowej i inwestycji oraz uwolnienia potencjału obu gospodarek. Unijne instrumenty łączone będą zachęcać do inwestycji o trwałym wpływie.

Talent i innowacje będą również jednym z priorytetów działania UE. UE będzie współpracować z Indiami w celu wspierania wzajemnej mobilności studentów i naukowców oraz skonsolidowania sieci innowatorów i przedsiębiorstw typu start-up. Ponadto UE będzie zmierzać w kierunku wzajemnego uznawania kwalifikacji i wspierania wymiany między odnośnymi sektorami kultury. UE zaangażuje Indie w kwestie zarówno migracji legalnej, jak i nielegalnej, wykorzystując w pełni istniejące narzędzia.

 

Ujednolicone i udoskonalone podejście do Indii

UE będzie dążyć do większej koordynacji między swoimi inicjatywami i inicjatywami państw członkowskich wobec Indii. UE i jej państwa członkowskie będą współpracować, aby zapewnić lepsze zrozumienie UE w Indiach. Działania te przyczynią się również do zwiększenia skuteczności dyplomacji publicznej UE.

UE będzie promować strategiczne wykorzystanie swoich instrumentów finansowania. Programy dla indyjskich dyplomatów oraz wymiany i dialog ekspertów zostaną zintensyfikowane w celu wspierania wzajemnego zrozumienia.

Ponadto we wspólnym komunikacie proponuje się, aby UE rozważyła możliwość wynegocjowania z Indiami umowy o partnerstwie strategicznym w celu zaktualizowania umowy o współpracy między UE a Indiami z 1994 r.

 

Kontekst

We wspólnym komunikacie przyjętym dziś przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiono elementy strategii UE wobec Indii mającej na celu zbudowanie partnerstwa na rzecz trwałej modernizacji i porządku światowego opartego na zasadach.

Propozycje zawarte we wspólnym komunikacie zostaną teraz omówione przez Parlament Europejski i Radę.

 

Dodatkowe informacje

Wspólny komunikat: Elementy strategii UE wobec Indii

Notatka prasowa: wyjaśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Indiami

Arkusz informacyjny: nowa strategia UE wobec Indii

Strona internetowa: delegatura Unii Europejskiej w Indiach

 

 

IP/18/6481

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar