Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η ΕΕ διαμορφώνει φιλόδοξη στρατηγική για την Ινδία

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται το όραμα της ΕΕ για μια στρατηγική ενίσχυσης της συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης με την Ινδία.

Η εν λόγω κοινή ανακοίνωση αντικαθιστά την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ινδία που εκδόθηκε το 2004, και αναγνωρίζει ότι η Ινδία έχει αναδειχθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία και ότι έχει αποκτήσει σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο. Η ανακοίνωση έχει ως στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας, με εστίαση στον βιώσιμο εκσυγχρονισμό και την εξεύρεση κοινών λύσεων σε παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και συνάδει με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής.

Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για την Ινδία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

«Η Ινδία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνι. «Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τους πολιτικούς, οικονομικούς και διαπροσωπικούς μας δεσμούς με την Ινδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις, να προωθήσουμε μαζί την οικονομική ανάπτυξη και να επεκτείνουμε μαζί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ΕΕ και η Ινδία έχουν δεσμευτεί να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για τη στήριξη και την προώθηση αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης και για την εξεύρεση λύσεων όταν η ειρήνη και η σταθερότητα βρίσκονται σε κίνδυνο.»

 

Ασφάλεια μέσω μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες

Ως αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη, η Ινδία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον σημερινό πολυπολικό κόσμο. Συνεπώς, όσον αφορά την τήρηση της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ και η Ινδία να εφαρμόσουν αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση και παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Η ΕΕ θα επιδιώξει την εδραίωση διαλόγου σχετικά με πολυμερή ζητήματα και τον συντονισμό των θέσεων με την Ινδία. Η συνεργασία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της G20 θα αποτελέσει προτεραιότητα.

Η ΕΕ και η Ινδία έχουν κοινές αξίες και προάγουν τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Η ΕΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή της Ινδίας στην προώθηση κοινών παγκόσμιων θεματολογίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, την προστασία των δεδομένων, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και την ένταξη των νέων. Η ενίσχυση ανθρωπιστικού συντονισμού και η ανάπτυξη κοινών δράσεων σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των καταστροφών θα αποφέρει επίσης σαφή προστιθέμενη αξία.

Η ΕΕ θα επιδιώξει τακτικές ανταλλαγές και συντονισμό με την Ινδία σε σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η συνεργασία σε πολιτικές ασφάλειας και άμυνας θα ενισχυθεί με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της τρομοκρατίας, των προβλημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, των υβριδικών απειλών και των ζητημάτων ασφάλειας στη θάλασσα. Θα αναπτυχθεί επίσης στενότερη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών σχέσεων.

 

Ευημερία μέσω βιώσιμου εκσυγχρονισμού

Η ΕΕ είναι φυσικός εταίρος για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ινδίας. Η εμπειρογνωσία και η τεχνολογία της ΕΕ, όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη υποδομών, τα ρυθμιστικά πλαίσια των

μεταφορών, την κυκλική οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ψηφιοποίηση, θα στηρίξουν περαιτέρω την εν εξελίξει μετάβαση της Ινδίας σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και θα αυξήσουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η ΕΕ και η Ινδία μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από κοινού στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η διακυβέρνηση των ωκεανών, και να συνεργαστούν για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕΕ θα συντονίσει τις δράσεις της με την Ινδία σε πολυμερές επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη Διεθνή Ηλιακή Συμμαχία (International Solar Alliance) και να συνεργαζόμαστε, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και να υλοποιηθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, στους οποίους περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ινδία για την επίτευξη συνολικών και ισορροπημένων συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, και να υποστηρίζει ένα παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς που βασίζεται σε κανόνες. Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους διαύλους και τα διαθέσιμα φόρα για τη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στην αγορά και προβλέψιμων επενδυτικών συνθηκών, με σκοπό την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων και την αξιοποίηση του δυναμικού των δύο οικονομιών. Οι συνδυαστικοί μηχανισμοί της ΕΕ θα δώσουν κίνητρα για επενδύσεις με βιώσιμο αντίκτυπο.

Το ταλέντο και η καινοτομία θα αποτελέσουν επίσης μια από τις προτεραιότητες στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Ινδία, προκειμένου να προαχθεί η αμοιβαία κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών και να εδραιωθούν δίκτυα φορέων καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ΕΕ θα προχωρήσει στην αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και θα υποστηρίξει τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων πολιτιστικών τομέων. Η ΕΕ θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή της Ινδίας στα ζητήματα τόσο της νόμιμης όσο και της παράτυπης μετανάστευσης, αξιοποιώντας πλήρως τα υπάρχοντα μέσα.

 

Μια περισσότερο συντονισμένη και εξορθολογισμένη προσέγγιση έναντι της Ινδίας

Η ΕΕ θα επιδιώξει καλύτερο συντονισμό πρωτοβουλιών τόσο σε επίπεδο Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, για την Ινδία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεργαστούν για την προώθηση της καλύτερης κατανόησης της ΕΕ στην Ινδία. Θα συνεργαστούν επίσης για να καταστεί πιο αποτελεσματική η δημόσια διπλωματία της ΕΕ.

Η ΕΕ θα προωθήσει τη στρατηγική χρήση των χρηματοδοτικών της μέσων. Θα πολλαπλασιαστούν τα προγράμματα ανταλλαγής και οι διάλογοι για τους Ινδούς διπλωμάτες και εμπειρογνώμονες, ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση.

Τέλος, η κοινή ανακοίνωση προτείνει η ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ινδία, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας του 1994.

 

Ιστορικό

Η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας παρέχει τα στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για την Ινδία που στοχεύουν στην οικοδόμηση εταιρικής σχέσης με σκοπό τον βιώσιμο εκσυγχρονισμό και μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην κοινή ανακοίνωση θα συζητηθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση: Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για την Ινδία

Ενημερωτικό σημείωμα: Επεξήγηση της εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία

Ενημερωτικό δελτίο: Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ινδία

Ιστότοπος: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία

 

 

IP/18/6481

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar