Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En strategi för att skydda EU:s invånare och miljön mot hormonstörande ämnen

Bryssel den 7 november 2018

Kommissionen har idag antagit ett meddelande där den bekräftar sitt åtagande att skydda människor och miljön från farliga kemikalier. Där beskrivs också hur kommissionen ska se till att EU i ett internationellt perspektiv även i fortsättningen har den mest aktuella och ändamålsenliga strategin för att uppnå detta.

Meddelandet är ett led i kommissionens åtagande förra året, då den tillsammans med medlemsstaterna tog fram kriterierna för identifiering av hormonstörande ämnen på områdena biocider och bekämpningsmedel. Det behandlar de farhågor som Europaparlamentet och rådet gett uttryck för och följer upp det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

– Det här meddelandet är en bekräftelse på att kommissionen ser mycket allvarligt på hormonstörande ämnen och tänker öka ansträngningarna för att minimera människors och miljöns exponering för dessa kemikalier, säger kommissionär Karmenu Vella som ansvarar för miljö, havsfrågor och fiske.

– Den nya strategin visar att vi är fast beslutna att ta ett helhetsgrepp på hormonstörande ämnen på fler områden. Vi bygger vidare på det arbete med att fastställa kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen som redan har gjorts i förordningarna om bekämpningsmedel och biocider och som baseras på WHO:s definition, säger kommissionär Vytenis Andriukaitis med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

– Vi har redan avsevärt minskat människors exponering för hormonstörande ämnen och andra skadliga ämnen genom regelverket om kemikalier och kosmetiska produkter. Nu går vi ett steg längre för att minimera riskerna och skydda befolkningen, säger kommissionär Elżbieta Bieńkowska med ansvar för inre marknaden och industri.

Kommissionen uppdaterar för närvarande sin strategi för de kommande åren med utgångspunkt i den ökade kunskapen, erfarenheterna och resultaten under de 20 år som gått sedan gemenskapens strategi för hormonstörande ämnen antogs.

EU:s strategi för hormonstörande ämnen kommer liksom tidigare att vara fast förankrad i forskning med tillämpning av försiktighetsprincipen och målet är att

  • minimera exponeringen för hormonstörande ämnen, särskilt under viktiga utvecklingsperioder, t.ex. graviditet och pubertet,
  • påskynda utvecklingen av en grundlig forskningsbas för effektivt och framåtsyftande beslutsfattande inom ramen för Horisont Europa, med utgångspunkt i befintlig forskning och med särskilt fokus på de områden där det fortfarande finns kunskapsluckor, 
  • och främja en aktiv dialog där alla parter kan göra sig hörda och samarbeta. Därför kommer kommissionen årligen att anordna ett forum om hormonstörande ämnen och öka stödet till arbetet i internationella organisationer.

För första gången inleder kommissionen en heltäckande genomgång av regelverket om hormonstörande ämnen genom en kontroll av ändamålsenligheten som bygger på de uppgifter som redan samlats in och analyserats. Avsikten är inte att ifrågasätta den allmänna vetenskapsbaserade EU-strategin för att hantera kemikalier, utan kontrollen av ändamålsenligheten innebär en utvärdering av det nuvarande regelverket för att se om det uppfyller syftet att skydda människors hälsa och miljön. I kontrollen av ändamålsenligheten ingår också ett offentligt samråd.

I meddelandet beskrivs också de initiativ som kommissionen för närvarande överväger för att ta tillvara den fulla potentialen hos den befintliga politiken om hormonstörande ämnen. Det handlar bl.a. om identifiering av hormonstörande ämnen, bättre kommunikation genom leveranskedjan med hjälp av säkerhetsdatablad enligt Reach-förordningen och vidareutveckling av vetenskapliga bedömningar av hormonstörande ämnen genom ytterligare lagstiftningsåtgärder.

Bakgrund

Hormonstörande ämnen är kemiska ämnen som påverkar funktioner i hormonsystemet och följaktligen har en negativ inverkan på människors och djurs hälsa.

Farhågorna rörande hormonstörande ämnen har ökat sedan 1990-talet. I kölvattnet av Europaparlamentets resolution om hormonstörande ämnen 1998 antog kommissionen i december 1999 en gemenskapsstrategi för hormonstörande ämnen, som därefter har vidareutvecklats genom insatser inom forskning, reglering och internationellt samarbete.

EU har redan lämnat omfattande stöd till forskning om hormonstörande ämnen. EU har finansierat över 50 projekt, med bidrag på över 150 miljoner euro inom de olika ramprogrammen för forskning och innovation. Ytterligare 52 miljoner euro har anslagits inom Horisont 2020 till projekt om test- och screeningmetoder.

EU har också vidtagit starka lagstiftningsåtgärder för att skydda människor och miljön mot hormonstörande ämnen, på grundval av vetenskapliga bedömningar och i enlighet med de olika kriterierna i relevant lagstiftning. Särskilda bestämmelser om hantering av hormonstörande ämnen finns i lagstiftningen om bekämpningsmedel och biocider, kemikalier i allmänhet (Reach-förordningen), medicintekniska produkter och vatten. När det gäller material som kommer i kontakt med livsmedel, kosmetiska produkter, leksaker och skydd av arbetstagarna på arbetsplatsen har ämnen med hormonstörande egenskaper i likhet med andra kemikalier med farliga egenskaper blivit föremål för lagstiftningsåtgärder från fall till fall. Till följd av detta har flera ämnen med hormonstörande egenskaper antingen förbjudits eller så har exponeringen för dem minskats så mycket som är tekniskt och praktiskt genomförbart.

Kommissionen har också lämnat stöd till arbetet i relevanta internationella organisationer, framför allt OECD, när det gäller testmetoder, och har genomfört bilaterala utbyten med internationella partner.

Läs mer

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

Faktablad

IP/18/6287

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar