Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Endokrini motilci: strategija za zaščito državljanov EU in okolja v prihodnosti

Bruselj, 7. novembra 2018

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, s katerim potrjuje svojo zavezo k zaščiti državljanov in okolja pred nevarnimi kemikalijami. V sporočilu je tudi opisano, kako namerava Komisija zagotoviti, da bo pristop EU ostal najsodobnejši na svetu in da bo ustrezal svojemu namenu.

Komisija s sporočilom uresničuje svojo lanskoletno zavezo, ki jo je sprejela pri delu z državami članicami v zvezi z merili za opredelitev endokrinih motilcev na področjih pesticidov in biocidov. Obravnava pomisleke Evropskega parlamenta in Sveta ter izhaja iz sedmega okoljskega akcijskega programa.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je ob tej priložnosti povedal: „To sporočilo potrjuje, da Komisija endokrine motilce jemlje zelo resno ter da namerava okrepiti svoja prizadevanja za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov in okolja tem kemikalijam.“

„Nova strategija kaže našo odločenost celovito in dosledno obravnavati endokrine motilce na več področjih. Veseli me, da izhajamo iz že opravljenega dela v zvezi z merili za opredelitev endokrinih motilcev v okviru uredb o pesticidih in biocidih, ki temeljijo na opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije,“ je poudaril komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis.

Komisarka za notranji trg in industrijo Elżbieta Bieńkowska pa je dejala: „Z obsežno zakonodajo o kemikalijah in kozmetičnih izdelkih smo že znatno zmanjšali izpostavljenost naših državljanov endokrinim motilcem in drugim škodljivim snovem. Danes smo naredili korak naprej pri zmanjševanju teh tveganj in zagotavljanju varnosti naših državljanov.“

Komisija posodablja svoj pristop za prihodnja leta na podlagi večjega znanja, pridobljenih izkušenj in doseženih rezultatov v dvajsetih letih od sprejetja strategije Skupnosti o endokrinih motilcih.

Strateški pristop EU k endokrinim motilcem bo še naprej trdno temeljil na znanosti in uporabi previdnostnega načela. Njegovi cilji so:

  • zmanjšati našo splošno izpostavljenost endokrinim motilcem, pri čemer se posebna pozornost nameni pomembnim življenjskim obdobjem, kot sta nosečnost in puberteta;
  • pospešiti razvoj celovite raziskovalne osnove za učinkovito in v prihodnost usmerjeno odločanje v okviru programa Obzorje Evropa na podlagi obstoječih raziskav, pri čemer se posebna pozornost nameni področjem, na katerih obstajajo vrzeli v znanju; 
  • spodbuditi aktiven dialog, ki bo vsem deležnikom omogočil, da izrazijo svoje mnenje in sodelujejo. Komisija bo v tem okviru vsako leto organizirala forum o endokrinih motilcih in okrepila svojo podporo delu mednarodnih organizacij.

Prvič se bo lotila celovitega pregleda zakonodaje o endokrinih motilcih s preverjanjem ustreznosti, ki bo temeljilo na že zbranih in analiziranih podatkih. Z njim se bo ocenilo, ali veljavna zakonodaja izpolnjuje cilje glede varovanja zdravja ljudi in okolja, ne da bi bil pri tem postavljen pod vprašaj splošni znanstveni pristop EU k ravnanju s kemikalijami. Preverjanje ustreznosti bo vključevalo tudi javno posvetovanje.

V danes sprejetem sporočilu so opisane tudi pobude, ki jih Komisija trenutno obravnava za zagotovitev, da se bo z izvajanjem obstoječih politik o endokrinih motilcih v celoti izkoristil njihov potencial. To vključuje opredelitev endokrinih motilcev, izboljšanje komunikacije v celotnih dobavnih verigah z uporabo varnostnih listov, kakor so bili vzpostavljeni z uredbo REACH, ter napredovanje pri znanstvenem ocenjevanju endokrinih motilcev v okviru nadaljnjega regulativnega ukrepanja.

Ozadje

Endokrini motilci so kemične snovi, ki spremenijo delovanje hormonskega sistema ter posledično negativno vplivajo na zdravje ljudi in živali.

Zaskrbljenost glede endokrinih motilcev narašča od devetdesetih let dvajsetega stoletja. Potem ko je Evropski parlament leta 1998 sprejel resolucijo o endokrinih motilcih, je Komisija decembra 1999 sprejela strategijo Skupnosti za endokrine motilce, ki so ji sledili ukrepi na področjih raziskav, zakonske ureditve in mednarodnega sodelovanja.

Unija je že obsežno podpirala raziskave o endokrinih motilcih. Financirala je več kot 50 projektov, pri čemer je več kot 150 milijonov evrov dodelila iz različnih okvirnih programov za raziskave in inovacije. Poleg tega je v okviru programa Obzorje 2020 dodelila dodatnih 52 milijonov evrov za projekte na področjih testiranja in presejalnih metod.

Hkrati je sprejela stroge regulativne ukrepe za zaščito državljanov in okolja pred endokrinimi motilci na podlagi znanstvenih ocen ter v skladu z različnimi zahtevami iz ustrezne zakonodaje. Posebne določbe o tem, kako obravnavati endokrine motilce, so vključene v zakonodajo o pesticidih in biocidih, kemikalijah na splošno (uredba REACH), medicinskih pripomočkih in vodah. Poleg tega se je pri snoveh z lastnostmi endokrinih motilcev na področjih materialov, namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač in zaščite delavcev na delovnem mestu regulativno ukrepalo za vsak primer posebej, enako kot pri drugih kemikalijah z nevarnimi lastnostmi. Posledično je bilo prepovedanih več snovi z lastnostmi endokrinih motilcev ali pa se je kar najbolj omejila izpostavljenost tem snovem v skladu s tehničnimi in praktičnimi možnostmi.

Komisija je podprla tudi delo ustreznih mednarodnih organizacij, zlasti Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na področju testnih metod in opravila dvostranske pogovore z mednarodnimi partnerji.

Več informacij

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_sl

OBVESTILO

IP/18/6287

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar