Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Endokrīnie disruptori: nākotnes stratēģija sargā ES iedzīvotājus un vidi

Briselē, 2018. gada 7. novembrī

Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā apstiprināja savu apņešanos aizsargāt iedzīvotājus un vidi no bīstamām ķimikālijām. Paziņojums arī skaidro, kā Komisija plāno nodrošināt, lai ES pieeja joprojām būtu pasaulē mūsdienīgākā un mērķim atbilstošākā.

Ar šo paziņojumu tiek izpildītas saistības, ko Komisija uzņēmās pagājušajā gadā, kopā ar dalībvalstīm strādājot pie kritērijiem, pēc kuriem identificēt endokrīnos disruptorus pesticīdu un biocīdu jomā. Tas reaģē uz Eiropas Parlamenta un Padomes bažām un turpina 7. vides rīcības programmā iesākto.

Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella sacīja: “Šis paziņojums apstiprina, ka Komisija endokrīnos disruptorus uztver ļoti nopietni un ir iecerējusi pastiprināt centienus līdz minimumam samazināt iedzīvotāju un vides saskari ar šādām ķimikālijām.”

“Jaunā stratēģija apliecina mūsu apņemšanos visaptveroši un konsekventi pievērsties endokrīnajiem disruptoriem plašākā jomu tvērumā. Esmu gandarīts, ka balstāmies uz darbu, kas, par pamatu ņemot Pasaules Veselības organizācijas definīciju, attiecībā uz endokrīno disruptoru identifikācijas kritērijiem jau paveikts uz pesticīdus un biocīdus reglamentējošo regulu bāzes,” uzsvēra veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis.

Iekšējā tirgus un rūpniecības komisāre Elžbeta Beņkovska teica: “Mūsu visaptverošie tiesību akti, kas reglamentē ķimikālijas un kosmētikas līdzekļus, mūsu iedzīvotāju saskari ar endokrīnajai sistēmai disruptīvām un citām kaitīgām vielām jau ir būtiski samazinājuši. Šodien speram vēl vienu soli pretī mērķim šādus riskus samazināt līdz minimumam un garantēt drošību mūsu iedzīvotājiem.”

Kopienas stratēģija attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem tika pieņemta pirms divdesmit gadiem, un turpmāko gadu vajadzībām Komisija savu pieeju atjaunina, balstoties uz iepriekšējos gados padziļinātajām zināšanām, iegūto pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem.

ES stratēģiskā pieeja attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem joprojām balstīsies uz zinātni un uz piesardzības principa piemērošanu. Tās mērķi:

  • līdz minimumam samazināt kopējo saskari ar endokrīnajiem disruptoriem, īpašu uzmanību veltījot svarīgiem dzīves posmiem, tādiem kā grūtniecība un pubertāte;
  • programmas “Apvārsnis Eiropa” kontekstā ātrāk izstrādāt pamatīgu pētniecības bāzi, uz kuru varētu balstīties rezultatīva un perspektīvā vērsta lēmumu pieņemšana; bāzes izveidē jābalstās uz līdzšinējo pētniecību un īpaša uzmanība jāpievērš jomām, kurās trūkst zināšanu; 
  • sekmēt aktīvu dialogu, kas visām ieinteresētajām personām pavērtu iespēju tikt uzklausītām un sadarboties. Tāpēc Komisija katru gadu organizēs forumu par endokrīnajiem disruptoriem un pastiprinās atbalstu starptautisko organizāciju darbam.

Tiesību aktus, kas piemērojami endokrīnajiem disruptoriem, Komisija pirmo reizi vispusīgi pārskatīs atbilstības pārbaudē, kuras pamatā būs jau ievāktie un izanalizētie dati. Neapšaubot vispārīgo zinātnē balstīto ES pieeju ķīmisko vielu apsaimniekošanai, atbilstības pārbaudē tiks vērtēts, vai spēkā esošie tiesību akti sasniedz mērķi aizsargāt cilvēka veselību un vidi. Atbilstības pārbaudē tiks iekļauta arī sabiedriska apspriešana.

Šodien pieņemtais paziņojums arī iepazīstina ar Komisijas patlaban apsvērtajām iniciatīvām, kuras nodrošinātu, ka visā pilnībā tiek izmantotas iespējas, ko dod līdzšinējās endokrīno disruptoru politikas nostādnes. Te ir minamas tādas iniciatīvas kā apzināt endokrīnos disruptorus, ar REACH regulas ieviesto drošības datu lapu starpniecību pilnveidot saziņu piegādes ķēdēs un ar tālāku regulatīvu rīcību turpināt endokrīno disruptoru zinātnisko novērtēšanu.

Konteksts

Endokrīnie disruptori ir ķīmiskas vielas, kas izmaina hormonālās sistēmas darbību un līdz ar to negatīvi ietekmē cilvēka un dzīvnieku veselību.

Bažas par endokrīnajiem disruptoriem arvien aug jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem. Pēc tam, kad Eiropas Parlaments 1998. gadā pieņēma Rezolūciju par endokrīnajiem disruptoriem, Komisija 1999. gada decembrī pieņēma Kopienas stratēģiju attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem, kura kopš tā laika īstenota ar darbību tādās jomās kā pētniecība, reglamentācija un starptautiskā sadarbība.

ES jau ir plaši atbalstījusi pētījumus par endokrīnajiem disruptoriem. Ar vairāk nekā 150 miljoniem eiro no dažādajām pētniecības un inovācijas pamatprogrammām tā ir finansējusi vairāk nekā 50 projektus. Vēl 52 miljoni eiro programmā “Apvārsnis 2020” ir piešķirti testēšanas un skrīninga metodēm veltītiem projektiem.

ES ir arī veikusi stingrus reglamentējošus pasākumus, kuri iedzīvotājus un vidi aizsargā no endokrīnajiem disruptoriem; šo pasākumu pamatā bijusi zinātniska novērtēšana, un tie atbilst dažādajām attiecīgajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Konkrētāk, īpaši noteikumi par rīkošanos ar endokrīnajiem disruptoriem ir ietverti tiesību aktos, kuri reglamentē pesticīdus un biocīdus, ķimikālijas kopumā (“REACH regula”), medicīniskās ierīces un ūdeni. Turklāt, kas attiecas uz materiāliem, kuri saskaras ar pārtiku, uz kosmētikas līdzekļiem un rotaļlietām, kā arī uz darbinieku aizsardzību darba vietā, tad uz vielām ar endokrīni disruptīvām īpašībām, tāpat kā uz citām ķimikālijām ar bīstamām īpašībām, ir attiecināts individuāls regulējums. Rezultātā vairākas vielas ar endokrīni disruptīvām īpašībām ir aizliegtas vai arī saskare ar tām ierobežota līdz minimumam, cik tas tehniski un praktiski iespējams.

Komisija ir arī atbalstījusi attiecīgo starptautisko organizāciju darbu, jo īpaši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas darbu, attiecībā uz testēšanas metodēm un īstenojusi divpusējas apmaiņas ar starptautiskajiem partneriem.

Vairāk informācijas:

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

Informatīvs paziņojums

IP/18/6287

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar