Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Strategija ateičiai, kaip apsaugoti ES piliečius ir aplinką

Briuselis, 2018 m. lapkričio 7 d.

Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriame patvirtina įsipareigojimą apsaugoti piliečius ir aplinką nuo pavojingų cheminių medžiagų. Komunikate taip pat nurodyta, kaip Komisija ketina užtikrinti, kad ES požiūris išliktų šiuolaikiškiausias ir tinkamiausias pasaulyje.

Komunikate atsižvelgiama į praėjusiais metais Komisijos prisiimtą įsipareigojimą jai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų pesticidų ir biocidų srityse. Be to, jame aptariami klausimai, dėl kurių susirūpinimą išreiškė Europos Parlamentas ir Taryba, ir tęsiama 7-osios aplinkos veiksmų programos veikla.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella pažymėjo: „Šiuo komunikatu patvirtinama, kad Komisija labai rimtai vertina endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir ketina dėti daugiau pastangų, kad kuo labiau sumažintų šių cheminių medžiagų poveikį piliečiams ir aplinkai.“

„Naujoji strategija rodo mūsų pasiryžimą išsamiai ir nuosekliai spręsti endokrininę sistemą ardančių medžiagų klausimą daugelyje sričių. Džiaugiuosi, kad remiamės darbu, kuris jau nuveiktas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijų pagal reglamentus dėl pesticidų ir biocidų, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžtimi“, – pabrėžė už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis.

Už vidaus rinką ir pramonę atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Endokrininę sistemą ardančių ir kitų kenksmingų medžiagų poveikį piliečiams jau gerokai sumažinome taikydami chemines medžiagas ir kosmetiką reguliuojančius išsamius teisės aktus. Šiandien žengiame dar vieną žingsnį – dar labiau sumažinti šią grėsmę ir užtikrinti mūsų piliečių saugumą.“

Komisija atnaujina savo požiūrį, kurio laikysis ateityje, remdamasi per dvidešimt metų nuo Bendrijos strategijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų priėmimo sukauptomis žiniomis, įgyta patirtimi ir pasiektais rezultatais.

ES strateginis požiūris į endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir toliau bus tvirtai grindžiamas mokslu ir atsargumo principo taikymu. Šiuo požiūriu siekiama:

  • dar labiau sumažinti bendrą endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį, ypatingą dėmesį skiriant svarbiems gyvenimo laikotarpiams, pvz., nėštumui ir brendimui;
  • remiantis vykdomais moksliniais tyrimais ir skiriant ypatingą dėmesį sritims, kuriose esama žinių spragų, pagal programą „Europos horizontas“ paspartinti išsamios mokslinės bazės, skirtos veiksmingam ir į ateitį orientuotam sprendimų priėmimui, kūrimą; 
  • skatinti aktyvų dialogą, kad visos suinteresuotosios šalys būtų išklausytos ir dirbtų kartu. Šiuo tikslu Komisija kasmet rengs endokrininę sistemą ardančių medžiagų forumą ir teiks daugiau paramos tarptautinių organizacijų veiklai.

Komisija pirmą kartą pradės endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms taikomų teisės aktų išsamų tikrinimą ir atliks tinkamumo patikrą, kuri bus grindžiama jau surinktais ir išanalizuotais duomenimis. Nesuabejojant bendruoju moksliškai grindžiamu ES požiūriu į cheminių medžiagų valdymą, per tinkamumo patikrą bus įvertinta, ar dabartiniais teisės aktais įgyvendinami tikslai apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Atliekant tinkamumo patikrą taip pat bus surengtos viešos konsultacijos.

Šiandien priimtame komunikate taip pat išdėstytos iniciatyvos, kurias Komisija šiuo metu svarsto siekdama užtikrinti, kad būtų išnaudotos visos esamos endokrininę sistemą ardančių medžiagų politikos įgyvendinimo galimybės. Šios iniciatyvos – tai, be kita ko, endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymas, informavimo visose tiekimo grandinėse gerinimas naudojant pagal REACH nustatytus saugos duomenų lapus ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų mokslinio vertinimo tobulinimas vykdant tolesnius reguliavimo veiksmus.

Pagrindiniai faktai

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos yra cheminės medžiagos, kurios keičia hormonų sistemos veikimą ir dėl to neigiamai veikia žmonių ir gyvūnų sveikatą.

Susirūpinimas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų auga nuo praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio. Europos Parlamentui 1998 m. priėmus rezoliuciją dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 1999 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė Bendrijos strategiją dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kuri nuo to laiko įgyvendinama imantis veiksmų mokslinių tyrimų, reguliavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

ES jau kurį laiką remia mokslinius tyrimus, susijusius su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis. Pagal įvairias bendrąsias mokslinių tyrimų ir inovacijų programas daugiau nei 50 projektų skirta virš 150 mln. EUR. Dar 52 mln. EUR skirti tyrimų ir atrankos metodams pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“.

ES taip pat ėmėsi ryžtingų reguliavimo veiksmų, kad, remiantis moksliniais vertinimais ir laikantis įvairių susijusiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, piliečiai ir aplinka būtų apsaugoti nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Visų pirma į teisės aktus, kuriais reguliuojami pesticidai ir biocidai, apskritai cheminės medžiagos (REACH reglamentas), medicinos priemonės ir vanduo, įtrauktos konkrečios nuostatos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Be to, kalbant apie su maistu besiliečiančias medžiagas, kosmetiką, žaislus ir darbuotojų apsaugą darbo vietoje, dėl endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų, kaip ir dėl kitų pavojingų savybių turinčių cheminių medžiagų, kiekvienu atveju atskirai imamasi reguliavimo veiksmų. Dėl to įvairios endokrininę sistemą ardančių savybių turinčios medžiagos buvo uždraustos arba jų poveikis buvo dar labiau sumažintas, kiek tai techniškai ir praktiškai įmanoma.

Komisija taip pat remia susijusių tarptautinių organizacijų, visų pirma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, darbą tyrimų metodų srityje, be to, su tarptautiniais partneriais vykdo dvišalius mainus.

Daugiau informacijos

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_lt

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

IP/18/6287

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar