Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Endokrini disruptori: strategija za budućnost kojom će se zaštititi građani EU-a i okoliš

Bruxelles, 7. studenoga 2018.

Komisija je danas donijela komunikaciju u kojoj potvrđuje svoju predanost zaštiti građana i okoliša od opasnih kemikalija i opisuje kako namjerava postići da EU-ov pristup u tom području ostane najprimjereniji svrsi i najmoderniji u svijetu.

Komunikacijom Komisija ispunjava obvezu koju je preuzela prošle godine prilikom suradnje s državama članicama na određivanju kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora u području pesticida i biocida. Komunikacija se nadovezuje na Sedmi program djelovanja za okoliš i u njoj se odgovara na zabrinutost koju su izrazili Europski parlament i Vijeće.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: „Komisija ovom Komunikacijom potvrđuje da vrlo ozbiljno shvaća endokrine disruptore i namjerava pojačati svoje napore kako bi izloženost građana i okoliša tim kemikalijama svela na najmanju moguću mjeru.”

„Nova strategija pokazuje našu odlučnost da se u više područja sveobuhvatno i dosljedno suočimo s problemom endokrinih disruptora. Zadovoljstvo mi je reći da se naše djelovanje nadovezuje na ono što je već ostvareno u pogledu kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora u okviru uredbi o pesticidima i biocidima, koji se temelje na definiciji koju je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija”, istaknuo je povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis.

Povjerenica za unutarnje tržište i industriju Elżbieta Bieńkowska izjavila je: „Zahvaljujući sveobuhvatnom zakonodavstvu EU-a u području kemikalija i kozmetičkih proizvoda već smo znatno smanjili izloženost građana endokrinim disruptorima i drugim štetnim tvarima. Danas idemo korak dalje kako bismo te rizike sveli na najmanju moguću mjeru i zaštitili građane.”

Komisija ažurira svoj pristup za nadolazeće godine na temelju stečenih saznanja, iskustva i ostvarenih rezultata u 20 godina od donošenja Strategije Zajednice za endokrine disruptore.

Strateški pristup EU-a endokrinim disruptorima i dalje će se čvrsto temeljiti na znanstvenim spoznajama i na primjeni načela predostrožnosti. Ciljevi su mu sljedeći:

  • svođenje ukupne izloženosti endokrinim disruptorima na najmanju moguću mjeru, pri čemu će se posebna pozornost posvetiti važnim životnim razdobljima, primjerice trudnoći i pubertetu
  • ubrzavanje razvoja sveobuhvatne istraživačke osnove za djelotvorno donošenje dalekovidnih odluka u kontekstu inicijative Obzor Europa, na temelju postojećih istraživanja i posvećujući posebnu pozornost područjima u kojima su zamijećene praznine u znanju 
  • i promicanje aktivnog dijaloga kako bi se svim dionicima omogućilo da izraze svoja stajališta i surađuju. U tom će kontekstu Komisija organizirati forum o endokrinim disruptorima, koji će se održavati svake godine, te će više podupirati rad međunarodnih organizacija.

Komisija će prvi put pokrenuti sveobuhvatno ispitivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na endokrine disruptore i to provjerom prikladnosti koja će se temeljiti na već prikupljenim i analiziranim podacima. Ne dovodeći u pitanje opći znanstveno utemeljeni pristup EU-a upravljanju kemikalijama, u okviru provjere prikladnosti ocijenit će se ostvaruju li se postojećim zakonodavstvom ciljevi zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Provjera prikladnosti uključivat će i javno savjetovanje.

U današnjoj se komunikaciji osim toga izlažu inicijative za iskorištavanje punog potencijala provedbe postojećih politika u području endokrinih disruptora koje Komisija trenutačno razmatra. Među ostalim, riječ je o utvrđivanju endokrinih disruptora, poboljšanju komunikacije uzduž lanaca opskrbe upotrebom sigurnosno-tehničkih listova u skladu s Uredbom REACH te unapređenju znanstvenih procjena endokrinih disruptora daljnjim regulatornim djelovanjem.

Kontekst

Endokrini disruptori su kemijske tvari koje mijenjaju funkcioniranje endokrinog sustava i tako negativno utječu na zdravlje ljudi i životinja.

Zabrinutost u pogledu endokrinih disruptora raste od devedesetih godina prošlog stoljeća. Nakon što je Europski parlament 1998. donio Rezoluciju o endokrinim disruptorima, Komisija je u prosincu 1999. donijela Strategiju Zajednice za endokrine disruptore, koja je otada razrađena mjerama u području istraživanja, regulatornim djelovanjem i međunarodnom suradnjom.

EU je već pružio veliku potporu istraživanju endokrinih disruptora. Financirao je više od 50 projekata dodjelom sredstava u iznosu od više od 150 milijuna EUR u okviru okvirnih programa za istraživanja i razvoj. Dodatnih 52 milijuna EUR dodijeljeno je projektima u području metoda ispitivanja i pregleda u okviru Obzora 2020.

EU je poduzeo čvrste regulatorne mjere kako bi zaštitio građane i okoliš od endokrinih disruptora na temelju znanstvenih procjena i u skladu s različitim zahtjevima utvrđenima relevantnim zakonodavstvom. Konkretno, posebne odredbe o endokrinim disruptorima uvrštene su u zakonodavstvo o pesticidima i biocidima, kemikalijama općenito („Uredba REACH”), medicinskim proizvodima i vodi. Nadalje, kad je riječ o materijalima koji dolaze u dodir s hranom, kozmetičkim proizvodima, igračkama i zaštiti radnika, tvari sa svojstvima endokrine disrupcije podliježu regulatornim mjerama na pojedinačnoj osnovi kao ostale kemikalije opasnih svojstava. Zahvaljujući tomu mnoge tvari sa svojstvima endokrine disrupcije zabranjene su ili je izloženost njima svedena na najmanju moguću mjeru, u skladu s tehničkim i praktičnim mogućnostima.

Uz navedeno, Komisija podupire rad relevantnih međunarodnih organizacija, posebno Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj, u području metoda ispitivanja, te je vodila bilateralne razgovore s međunarodnim partnerima.

Dodatne informacije

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_hr

OBAVIJEST

IP/18/6287

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar