Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Hormonaaliset haitta-aineet: tulevaisuuden strategia EU:n kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi

Bryssel 7. marraskuuta 2018

Komissio on sitoutunut suojelemaan kansalaisia ja ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta, minkä se vahvistaa tänään antamassaan tiedonannossa. Siinä esitellään myös toimet, joilla komissio aikoo varmistaa, että EU:n lähestymistapa on jatkossakin maailman nykyaikaisin ja tarkoitukseensa parhaiten sopiva.

Komissio täyttää tiedonannolla sitoumuksensa, jonka se antoi viime vuonna tehdessään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiskriteerien määrittämiseksi torjunta-aineiden ja biosidien alalla. Siinä käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston esille tuomia ongelma-aloja, ja se pohjautuu seitsemänteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava EU-komissaari Karmenu Vella totesi tiedonannon vahvistavan sen, että komissio suhtautuu hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin erittäin vakavasti. ”Aiomme tehostaa toimia, joilla kansalaisten ja ympäristön altistuminen asianomaisille kemikaaleille saadaan mahdollisimman vähäiseksi”, komissaari jatkoi.

”Uusi strategia osoittaa, että komissio on päättänyt käsitellä hormonaalisia haitta-aineita kattavasti ja johdonmukaisesti useilla eri aloilla. Olen tyytyväinen, että voimme hyödyntää hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiskriteereitä koskevaa työtä, jota on jo tehty torjunta-aine- ja biosidiasetusten puitteissa Maailman terveysjärjestön määritelmän pohjalta”, totesi terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis.

Sisämarkkina- ja teollisuuskomissaari Elżbieta Bieńkowskan mukaan EU:n kattava kemikaali- ja kosmetiikkalainsäädäntö on jo vähentänyt merkittävästi kansalaisten altistumista hormonaalisille haitta-aineille ja muille vaarallisille aineille. ”Tämänpäiväinen tiedonanto on jälleen askel eteenpäin pyrittäessä vähentämään riskejä ja varmistamaan kansalaisten turvallisuus”, Bieńkowska sanoi.

Komissio päivittää lähestymistapaansa tulevia vuosia silmällä pitäen. Päivityksessä otetaan huomioon lisääntynyt tieto sekä kokemukset ja tulokset, joita on saatu sen jälkeen, kun hormonaalisia haitta-aineita koskeva yhteisön strategia hyväksyttiin kaksikymmentä vuotta sitten.

EU:n strateginen lähestymistapa hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin perustuu jatkossakin vankasti tieteeseen ja ennalta varautumisen periaatteeseen. Sen tavoitteena on

  • minimoida ihmisten kokonaisaltistuminen hormonaalisille haitta-aineille kiinnittäen erityistä huomiota merkittäviin kehitysvaiheisiin, kuten raskausaikaan ja murrosikään
  • vauhdittaa vankan tutkimusperustan kehittämistä tehokkaan ja ennakoivan päätöksenteon tueksi Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa pohjaten nykyiseen tutkimukseen ja kiinnittäen erityistä huomiota aloihin, joilla on tietovajeita 
  • edistää aktiivista vuoropuhelua, joka antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuuden tulla kuulluiksi ja tehdä yhteistyötä. Sitä varten komissio järjestää vuosittain hormonaalisia haitta-aineita käsittelevän foorumin ja lisää tukeaan kansainvälisten järjestöjen tekemälle työlle.

Komissio käynnistää ensimmäisen perusteellisen tarkastelun lainsäädännöstä, jota sovelletaan hormonaalisiin haitta-aineisiin. Kyseisessä toimivuustarkastuksessa hyödynnetään jo kerättyjä ja analysoituja tietoja. Toimivuustarkastuksen yhteydessä arvioidaan – kyseenalaistamatta EU:n yleistä, tieteeseen pohjautuvaa lähestymistapaa kemikaalien hallintaan – täyttääkö nykyinen lainsäädäntö tavoitteensa eli suojeleeko se ihmisiä ja ympäristöä. Toimivuustarkastukseen sisältyy myös julkinen kuuleminen.

Tämänpäiväisessä tiedonannossa hahmotellaan myös tällä hetkellä komission harkittavina olevia aloitteita sen varmistamiseksi, että nykyisestä hormonaalisia haitta-aineita koskevasta politiikasta saadaan kaikki hyöty irti. Tähän kuuluu hormonaalisten haitta-aineiden tunnistaminen, viestinnän parantaminen läpi toimitusketjujen käyttämällä REACH-asetuksella käyttöön otettuja käyttöturvallisuustiedotteita sekä hormonaalisten haitta-aineiden tieteellisen arvioinnin kehittäminen uusilla sääntelytoimilla.

Tausta

Hormonaaliset haitta-aineet ovat kemiallisia aineita, jotka muuttavat hormonijärjestelmän toimintaa ja vaikuttavat tästä syystä haitallisesti ihmisten ja eläinten terveyteen.

Hormonaaliset haitta-aineet ovat herättäneet yhä enemmän huolta 1990-luvulta lähtien. Euroopan parlamentti antoi vuonna 1998 päätöslauselman hormonaalisista haitta-aineista, minkä jälkeen komissio hyväksyi joulukuussa 1999 hormonaalisia haitta-aineita koskevan yhteisön strategian. Strategiaa on toteutettu tutkimuksen alan toimilla, sääntelytoimilla ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

EU on jo tukenut laajasti hormonaalisia haitta-aineita koskevaa tutkimusta. Se on rahoittanut yli 50:tä hanketta, joihin on myönnetty rahoitusta runsaat 150 miljoonaa euroa tutkimuksen ja innovoinnin eri puiteohjelmista. Lisäksi Horisontti 2020 -ohjelmasta on myönnetty 52 miljoonaa euroa testaus- ja seulontamenetelmiä tutkiviin hankkeisiin.

EU:ssa on toteutettu myös mittavia sääntelytoimia kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi hormonitoimintaa häiritseviltä aineilta. Toimet ovat perustuneet tieteellisiin arviointeihin, ja ne on toteutettu asianomaisessa lainsäädännössä vahvistettujen eri vaatimusten mukaisesti. Erityisäännöksiä siitä, miten hormonaalisia haitta-aineita pitäisi käsitellä, on sisällytetty ennen kaikkea torjunta-aineista ja biosideistä, kemikaaleista yleensä (REACH-asetus), lääkinnällisistä laitteista ja vedestä annettuun lainsäädäntöön. Sen lisäksi on toteutettu tapauskohtaisia sääntelytoimia liittyen aineisiin, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä tai muita vaarallisia ominaisuuksia, kun on kyse elintarvikekontaktimateriaaleista, kosmeettisista valmisteista ja leluista sekä työntekijöiden suojelusta työpaikalla. Tämän seurauksena useita hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseviä aineita on kielletty tai niille altistumista on vähennetty niin paljon, kuin on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Komissio on myös tukenut asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden työtä, erityisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) työtä testausmenetelmien kehittämiseksi, ja toteuttanut kahdenvälisiä vaihtoja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_en

TAUSTATIEDOTE

IP/18/6287

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar