Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid: tulevikustrateegia, mis kaitseb ELi kodanikke ja keskkonda

Brüssel, 7. november 2018

Täna võttis komisjon vastu teatise, milles ta kinnitas oma kohustust kaitsta kodanikke ja keskkonda ohtlike kemikaalide eest. Teatises kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb tagada, et ELi lähenemisviis oleks maailma ajakohaseim ja eesmärgile vastavaim.

Teatisega täidab komisjon eelmisel aastal võetud kohustust teha liikmesriikidega koostööd pestitsiidide ja biotsiidide valdkonnas endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide osas. Sellega käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu tõstatud küsimusi ning järgitakse seitsmendat keskkonnaalast tegevusprogrammi.

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „Käesolev teatis kinnitab, et komisjon suhtub endokriinfunktsiooni kahjustavatesse kemikaalidesse täie tõsidusega ja kavatseb suurendada oma jõupingutusi, et viia kodanike ja keskkonna kokkupuude kõnealuste kemikaalidega miinimumini.“

„Uus strateegia näitab meie kindlat tahet tegeleda endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega põhjalikult ja järjepidevalt suuremas hulgas valdkondades. Mul on hea meel, et me saame tugineda tööle, mis on juba tehtud endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide osas pestitsiide ja biotsiide käsitlevate määruste alusel, lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusest,“ rõhutas tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis.

Siseturu ja tööstuse volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Oleme oma põhjalike kemikaale ja kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide kaudu juba märkimisväärselt vähendanud kodanike kokkupuudet endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide ja muude kahjulike ainetega. Täna astume sammu edasi, et viia need riskid miinimumini ja tagada meie kodanike turvalisus.“

Komisjon ajakohastab oma järgmiste aastate lähenemisviisi, tuginedes endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva ühenduse strateegia vastuvõtmisest alates 20 aasta jooksul suurenenud teadmistele, saadud kogemustele ja saavutatud tulemustele.

Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev ELi strateegiline lähenemisviis on kindlalt teaduspõhine ja tugineb jätkuvalt ettevaatuspõhimõtte kohaldamisele. Selle eesmärk on:

  • minimeerida meie üldist kokkupuudet endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega, pöörates erilist tähelepanu olulistele eluperioodidele, nagu näiteks rasedus ja puberteet;
  • kiirendada tõhusa ja tulevikku suunatud otsuste tegemise teadusbaasi väljatöötamist programmi „Euroopa horisont“ raames, võttes aluseks olemasolevad teadusuuringud ja pöörates erilist tähelepanu valdkondadele, kus esineb teadmislünki; 
  • edendada aktiivset dialoogi, mis võimaldab ära kuulata kõigi sidusrühmade seisukohti ja teha koostööd. Selles kontekstis korraldab komisjon igal aastal endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva foorumi ning suurendab oma toetust rahvusvaheliste organisatsioonide tööle.

See on esimene kord, kui komisjon algatab endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide suhtes kohaldatavate õigusaktide põhjaliku läbivaatamise toimivuskontrolli abil, mis tugineb juba kogutud ja analüüsitud andmetele. Seadmata kahtluse alla kemikaalide käitlemise üldist teaduspõhist ELi lähenemisviisi, hinnatakse toimivuskontrolli käigus, kas kehtivad õigusaktid täidavad inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise eesmärke. Toimivuskontroll hõlmab ka avalikku konsultatsiooni.

Täna vastu võetud teatises antakse ka ülevaade algatustest, mida komisjon praegu kaalub selle tagamiseks, et endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevate olemasolevate poliitikameetmete rakendamine saavutaks oma täieliku potentsiaali. See hõlmab endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemist, teabevahetuse parandamist kogu tarneahela ulatuses, kasutades REACH-määruse kohaselt kehtestatud ohutuskaarte, ning endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide teaduslikku hindamise jätkamist, et võtta edasisi regulatiivmeetmeid.

Taustteave

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid on keemilised ained, mis muudavad hormoonsüsteemi talitlust ja mõjutavad seega negatiivselt inimeste ja loomade tervist.

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide pärast on hakatud üha enam muret tundma alates 1990. aastatest. Pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis 1998. aastal vastu resolutsiooni endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kohta, võttis komisjon 1999. aasta detsembris vastu ühenduse strateegia endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kohta, mida on sellest ajast saadik edasi arendatud teadusuuringute, õigusloome ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas võetavate meetmete kaudu.

EL on juba ulatuslikult toetanud endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevaid teadusuuringuid. EL on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammide alusel rahastanud üle 50 projekti rohkem kui 150 miljoni euro väärtuses. Täiendavad 52 miljonit eurot on programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud katse- ja sõeluuringumeetodeid käsitlevate projektide jaoks.

Samuti on EL võtnud rangeid regulatiivmeetmeid, et kaitsta kodanikke ja keskkonda endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide eest teaduslike hinnangute alusel ja kooskõlas asjaomastes õigusaktides sätestatud erinevate nõuetega. Eelkõige on lisatud erisätted selle kohta, kuidas käsitada endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale õigusaktides, milles käsitletakse pestitsiide ja biotsiide, kemikaale (kemikaalimäärus REACH), meditsiiniseadmeid ja vett. Kui tegemist on toiduga kokkupuutuvate materjalidega, kosmeetikatoodetega, mänguasjadega ja töötajate kaitsega töökohal, on endokriinseid häireid põhjustavaid aineid käsitatud kui muid ohtlike omadustega kemikaale ning nende suhtes on kohaldatud juhtumipõhiselt reguleerivaid meetmeid. Selle tulemusena on keelatud mitu ainet, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, või on minimeeritud nendega kokkupuudet, niivõrd kui see on tehniliselt ja praktiliselt teostatav.

Komisjon on toetanud ka asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni tööd katsemeetodite valdkonnas ning korraldanud kahepoolseid teabevahetusi rahvusvaheliste partneritega.

Lisateave

https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_et

TEABEKIRI

IP/18/6287

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar