Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Konkurents/põllumajandus: komisjon avaldas aruande konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta põllumajandussektoris

Brüssel, 26. oktoober 2018

Euroopa Komisjon avaldas esimese aruande konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta põllumajandussektoris. Aruande kohaselt saavad Euroopa konkurentsiasutused aidata põllumajandustootjatel müüa oma tooteid suurtele ostjatele või ühistutele parematel tingimustel.

Konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles: „See aruanne aitab meil mõista väärtuslikku tööd, mida Euroopa konkurentsiasutused on põllumajandussektoris teinud, eelkõige kaitstes põllumajandustootjaid konkurentsi kahjustava käitumise eest ning tagades põllumajandustootjatele ja tarbijatele täielikult avatud siseturu. Jätkame koostööd riiklike konkurentsiasutustega."

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan sõnas: „Turule orienteeritud poliitika kontekstis on ülioluline tugevdada põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas. See aruanne toob esile, kuidas põllumajandus- ja konkurentsiõiguse koosmõju aitab saavutada õiglasemad ja tõhusamad tulemused nii tootjate kui ka tarbijate jaoks. Ei tohi unustada, et põllumajandustootjad on konkurentsiõiguse seisukohast eriolukorras. Tunnustatud tootjaorganisatsioonid saavad aidata neil kindlustada oma positsiooni toiduainete tarneahelas.“

Põllumajandustoodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes kohaldatakse ELi konkurentsieeskirju, millega keelatakse hinnakokkulepped ning muud tehingutingimusi ja turgude jagamist käsitlevad kokkulepped. Samas sisaldab ühise turukorralduse määrus nende eeskirjade kohaldamise erandeid, mis mõjutavad kõiki või teatavaid põllumajandussektoreid või käsitlevad eriolukordi.

Komisjoni täna avaldatud aruanne on esimene, mis käsitleb konkreetselt ELi konkurentsieeskirjade kohaldamist põllumajandussektoris.

Komisjon jätkab aruandest saadud teabe põhjal suhtlust põllumajandussektori sidusrühmade ning liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tulevaste poliitikavariantide teemal, mis käsitlevad konkurentsieeskirjade kohaldamist põllumajandussektoris. Komisjon suurendab ka turujärelevalvet, eelkõige siseturgu killustavate kollektiivlepingute puhul.

 

Aruande peamised järeldused

Euroopa konkurentsiasutuste töö

a) Sektorisisesed uurimised

Euroopa konkurentsiasutused on viinud põllumajandussektoris ellu 178 uurimist. Neist rohkem kui kolmandiku puhul uuriti põllumajandustoodete töötlejaid ja kõige rohkem kaebusi esitasid põllumajandustootjad.

Uurimiste käigus tuvastatud konkurentsieeskirjade rikkumistest peaaegu pooled olid hinnakokkulepped. Need kokkulepped sõlmisid üldjuhul konkureerivad töötlejad, et määrata kindlaks (näiteks suhkru ja jahu) hulgimüügihind, või töötlejad ja jaemüüjad, et määrata kindlaks (näiteks piimatoodete, liha või päevalilleõli) jaemüügihind. Muud rikkumised olid seotud toodangu, teabevahetuse või turgude jagamise kokkulepetega.

Aruandest nähtus, et Euroopa konkurentsiasutuste töö nõuete täitmise tagamiseks aitas põllumajandustootjatel oma tooteid tulusamalt müüa. Eelkõige on aruandes esile toodud mitu juhtumit, kus Euroopa konkurentsiasutused peatasid suurte ostjate tegevuse, mille eesmärk oli vähendada põllumajandustootjatele tasutavat hinda, ja karistasid ostjaid selle eest. Lisaks sellele on Euroopa konkurentsiasutuste töö aidanud põllumajandustootjatel parandada nende tingimusi ühistutes.

 b) Siseturu kaitse

Üks aruande peamistest järeldustest on, et teatavad liikmesriigid on vahetevahel proovinud piirata konkreetsete põllumajandustoodete importi teistest liikmesriikidest. Mitu Euroopa konkurentsiasutust on uurinud mitmeid kollektiivlepinguid, mille abil on näiteks ühe liikmesriigi põllumajandustootjad proovinud takistada teiste liikmesriikide põllumajandustootjate müüki, ning need lepingud peatanud.

Need konkurentsiasutuste meetmed on aidanud nii tarbijaid liikmesriikides, kus importi oleks võidud piirata, kui ka põllumajandustootjaid kõigis teistes liikmesriikides, mida oleks kahjustanud katse takistada piiriülest müüki. 

c) Suuniste esitamine ja järelevalve tagamine

Euroopa konkurentsiasutused on esitanud põllumajandustootjatele, teistele ettevõtjatele ja valitsustele suuniseid konkurentsiõiguse tõlgendamise ja kohaldamise kohta põllumajandussektoris, näiteks põllumajandustootjate säästva tootmise algatuste või sektori organisatsioonide hindade avaldamise kohta. Euroopa konkurentsiasutused on ka ennetavalt teinud sektori olukorra järelevalvet ja korraldanud sektoris uurimisi tarneahela toimimise kohta, keskendudes eelkõige näiteks hindade ülekandumisele ahelas ning põllumajandustootjate läbirääkimispositsioonile ahela teiste tasanditega võrreldes.

 

Konkurentsieeskirjade erandid tootja- ja tootmisharudevahelistele organisatsioonidele

Tunnustatud tootja- ja tootmisharudevahelised organisatsioonid saavad aidata tugevdada põllumajandustootjate positsiooni ja tagada tõhusama toiduainete tarneahela.

Riiklikud ametiasutused tunnustavad tootjaorganisatsioone laialdaselt puu- ja köögiviljasektoris, kus tootjaorganisatsioonid turustavad peaaegu 50% tootmisest, kuid samuti piima-, liha-, oliiviõli- ja teraviljasektoris. Lisaks sellele on ELis 128 tunnustatud tootmisharudevahelist organisatsiooni, mis asuvad peamiselt Prantsusmaal ja Hispaanias.

 

Põllumajandustööstuse sektoripõhised vahendid

Aruanne kinnitab, et põllumajandustööstusele võimaldatud konkreetseid sektoripõhiseid vahendeid kasutatakse põllumajandustootjate ja laiema sektori huvides:

  • suhkrusektoris on laialdaselt rakendatud võimalust leppida vabatahtlikult kokku väärtuse jagamise mehhanismis;
  • samuti on veinisektoris sageli kasutatud turu stabiliseerimise meetmeid;
  • juustu- ja singisektori kaitstud päritolunimetuste või geograafilise tähisega toodete puhul võeti kasutusele tarnete haldamise meetmed.

 

Taust

Aruandes esitatud komisjoni järeldused põhinevad riiklike konkurentsiasutuste, liikmesriikide ja erasektori organisatsioonide esitatud ning komisjoni oliiviõli, põllukultuuride ning veise- ja vasikaliha sektori tootjaorganisatsioone ning tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevate uuringute andmetel.

Aruanne hõlmab ühise turukorralduse määruses sätestatud konkurentsieeskirjade erandite puhul ajavahemikku 1. jaanuarist 2014 kuni 2017. aasta keskpaigani ja konkurentsieeskirjade rikkumise uurimiste läbivaatamise puhul ajavahemikku 1. jaanuarist 2012 kuni 2017. aasta keskpaigani.

Ühise turukorralduse määruse artikli 225 punkti d kohaselt peab Euroopa Komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta põllumajandussektoris ning eelkõige ühise turukorralduse määruse artiklite 209, 210, 169, 170 ja 171 toimimise kohta. Ühise turukorralduse määruse artiklid 169–171 on vahepeal koondmäärusega kehtetuks tunnistatud.

Ühise turukorralduse määruse uue artikliga 152, mis kehtestati koondmäärusega 2018. aasta jaanuaris, tehakse konkurentsieeskirjade kohaldamise erand tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ja nende ühendustele.

Aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis on esitatud lisateave erandite ja konkurentsieeskirjade rikkumise uurimiste kohta.

Euroopa konkurentsivõrgustik avaldas 2012. aasta mais aruande Euroopa konkurentsiasutuste konkurentsiõiguse- ja turujärelevalvealase tegevuse kohta toiduainetesektoris, milles kirjeldatakse konkurentsieeskirjade rikkumiste uurimisi ajavahemikus 2004–2011.

IP/18/6182

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar