Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt UE−Korea Południowa: rozwijanie stabilnego partnerstwa

Bruksela, 19 października 2018 r.

W dniu 19 października w Brukseli odbył się dziewiąty szczyt UE-Korea Południowa. Przypadł on w 55. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między UE a Koreą Południową i przygotował grunt pod dalsze wzmacnianie więzi.

Podczas szczytu Unię Europejską reprezentowali Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Republikę Korei reprezentował jej prezydent, Moon Jae-in. W spotkaniu uczestniczyli również wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini oraz komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström, a także kilku ministrów z Korei Południowej.

W 2011 r. UE podpisała pierwszą umowę o wolnym handlu z państwem azjatyckim. Tym państwem była Republika Korei, powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker. Beneficjentami tej umowy są nasi obywatele i nasze przedsiębiorstwa, ale jeśli chcemy, by nasze stosunki handlowe osiągnęły cały swój potencjał, musimy zapewnić, że jest ona właściwie wdrażana. Musimy jednocześnie wciąż walczyć z przekonaniem, że protekcjonizm chroni, musimy inwestować w multilateralizm oraz zwiększać współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju i wdrażania porozumienia paryskiego. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach nasze stosunki będą jeszcze bardziej dynamiczne, a nasze więzi silniejsze niż teraz.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker i Donald Tusk oraz prezydent Moon Jae-in zobowiązali się do dalszego rozwijania partnerstwa strategicznego między UE a Republiką Korei opartego na trzech konkretnych filarach: umowie o wzmocnionym partnerstwie i współpracy; ambitnej umowie o wolnym handlu oraz umowie w sprawie ram udziału w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE. Szczyt stanowił okazję zbadania dalszych obszarów współpracy w ramach partnerstwa strategicznego.

Dyskusje koncentrowały się na sytuacji na Półwyspie Koreańskim, szerzej pojętej sytuacji na świecie i stosunkach handlowych. Szczyt stanowił również dla Komisji Europejskiej i Korei Południowej okazję do parafowania horyzontalnej umowy lotniczej oraz podpisania wspólnego oświadczenia, w którym strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami.

 

Wspólne podejmowanie globalnych wyzwań

UE i Koreę jednoczą wspólne wartości w zakresie demokracji, praw człowieka i praworządności. Przywódcy potwierdzili swoje silne zaangażowanie – polityczne i gospodarcze – na rzecz multilateralizmu i międzynarodowego ładu opartego na zasadach, oraz wsparcie na rzecz globalnego działania w dziedzinie zmiany klimatu i środowiska. UE i Korea będą w dalszym ciągu promować wolny, sprawiedliwy i oparty na zasadach handel, modernizować wielostronny system handlu oparty na zasadach WTO oraz prowadzić współpracę międzynarodową w celu zwalczania protekcjonizmu.

Przywódcy dyskutowali na temat szeregu naglących zagadnień związanych z globalnym programem działań, m.in. perspektywy osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim bez broni jądrowej oraz znalezienia kompleksowego rozwiązania na drodze dyplomacji, przy pełnym wdrożeniu odpowiednich rezolucji RB ONZ. UE wspiera wysiłki Republiki Korei i inicjatywy dyplomatyczne, w szczególności trzy szczyty między oboma państwami koreańskimi oraz szczyt US-KRLD oraz wdrażanie ich wyników. UE postrzega rozwój stosunków między oboma państwami koreańskimi, denuklearyzację oraz zaprowadzenie pokoju na Półwyspie Koreańskim za istotne dla pokoju i bezpieczeństwa nie tylko w Azji Wschodniej, ale również na całym świecie. UE podkreśliła w tym kontekście, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) musi w sposób możliwy do zweryfikowania, całkowity i nieodwracalny zdemontować cały swój arsenał broni jądrowej i innej broni masowego rażenia, rakiet balistycznych oraz związanych z tym programów i obiektów.

UE i Korea Południowa potwierdziły swoje zobowiązanie na rzecz utrzymania ścisłej koordynacji w zakresie spraw zagranicznych i kwestii bezpieczeństwa. W dziedzinie zarządzania kryzysowego UE i Korea Południowa będą kontynuować dobrą współpracę w oparciu o umowę między UE a Koreą Południową i w sprawie ram udziału, poprzez którą Korea Południowa regularnie wnosiła wkład w operacje morskie UE zwalczania piractwa u wybrzeży Rogu Afryki, EU NAVFOR Atalanta. Strony omówiły również i zgodziły się na ściślejszą współpracę w zakresie realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i osiągnięcia jej celów zrównoważonego rozwoju. Będą one także wzmacniać dwustronny dialog w zakresie polityki w kwestiach dotyczących rozwoju międzynarodowego oraz promować wspólne projekty współpracy w obszarach i państwach trzecich będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zwłaszcza w Azji i Afryce.

 

Rozszerzenie dwustronnego programu działań o dalsze korzyści dla obywateli

Przywódcy przypomnieli, że umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową stała się sukcesem gospodarczym, który poprawił dobrobyt po obu stronach. UE jest trzecim największym partnerem handlowym Korei, a Korea – ósmym największym partnerem handlowym UE. Wartość rocznego handlu towarami między UE a Koreą wynosi obecnie około 100 mld euro. W związku z tym przywódcy dyskutowali, w jaki sposób zapewnić, aby obywatele i przedsiębiorstwa mogły czerpać pełne korzyści z umowy. UE podkreśliła kilka ważnych kwestii: na przykład zapewnienie pełnego wdrożenia wieloletnich, wiążących zobowiązań dotyczących rynku pracy w rozdziale „Handel i zrównoważony rozwój”; otwarcie rynku koreańskiego na przywóz wołowiny ze wszystkich państw członkowskich UE oraz pełne wdrożenie zobowiązań w dziedzinie praw własności intelektualnej, w tym ochrony nowych oznaczeń geograficznych.

Szczyt stanowił również okazję dla europejskiego komisarza do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli oraz Kim Young-Choona, ministra ds. oceanów i rybołówstwa Korei Południowej, do podpisania wspólnego oświadczenia zobowiązującego do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Korea Południowa jest czwartym krajem, z którym UE podpisuje takie wspólne oświadczenie, będące elementem jej wysiłków w walce z najpoważniejszymi zagrożeniami dla zrównoważonego rybołówstwa i morskiej różnorodności biologicznej na oceanach na świecie, mającymi katastrofalne konsekwencje środowiskowe i społeczno-gospodarcze. Nowe partnerstwo, zgodnie z celami strategii UE w zakresie zarządzania oceanami, pomoże wymieniać informacje o podejrzeniach działaniach w kontekście nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, poprawić identyfikowalność produktów rybołówstwa i promowaniu zrównoważonego rybołówstwa przez kształcenie i szkolenie.

Osiągnięto doskonałe postępy w dziedzinie transportu. W tym tygodniu Komisja Europejska i Korea Południowa parafowały horyzontalną umowę lotniczą dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych. Umowa przywróci pewność prawną wszystkim 22 dwustronnym umowom o komunikacji lotniczej, które Korea Południowa ma z państwami członkowskimi UE, doprowadzając je do zgodności z prawem UE. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pasażerów podróżujących bezpośrednio między Koreą Południową a UE wzrosła średnio o 10,1 proc., osiągając w 2017 r. 3,4 mln pasażerów. Obecnie między 10 państwami członkowskimi UE a Koreą Południową istnieją bezpośrednie loty pasażerskie. Horyzontalna umowa lotnicza odzwierciedla ten wzrost na rynku lotniczym między UE i Koreą Południową i powinna pełnić rolę katalizatora służącemu wzrostowi przepływów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

Przywódcy podkreślili również swoje zaangażowanie w realizację porozumienia klimatycznego z Paryża. Aby przełożyć to polityczne zaangażowanie na konkretne projekty UE ustanowiła platformę, która służy wymianie najlepszych praktyk w zakresie działań w dziedzinie klimatu oraz wspiera wdrażanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Unijny Instrument Partnerstwa wspiera również finansowo wymianę specjalistów z sektora kultury i artystów z UE i Korei, współpracę gospodarczą między przedsiębiorstwami, a także promowanie badań naukowych i nauczania w Korei w zagadnieniach dotyczących UE, zwiększając tym samym ogólny wymiar stosunków.

 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa nt. szczytu UE−Korea Południowa

Zestawienie informacji nt. szczytu UE−Korea Południowa

Strona internetowa delegatura Unii Europejskiej w Korei Południowej

Wsparcie dla strategicznego partnerstwa UE-Korea Południowa w ramach Instrumentu Partnerstwa

IP/18/6146

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar