Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

ASEM-top: Europa en Azië - Mondiale partners voor mondiale uitdagingen

Brussel, 19 oktober 2018

De twaalfde ASEM-top (Ontmoeting Azië-Europa) vond op 18 en 19 oktober in Brussel plaats, met de deelname van 51 landen, alsook instellingen uit de EU en Azië. Onder de titel “Mondiale partners voor mondiale uitdagingen” bogen de leiders zich over een aantal zeer dringende mondiale problemen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, vertegenwoordigden de Europese Unie op de top. Daarnaast waren de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, van Zwitserland en Noorwegen, naast 21 staatshoofden en regeringsleiders van landen uit Azië, tezamen met de secretaris-generaal van de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische staten), eveneens uitgenodigd. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, en de vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, Jyrki Katainen, namen ook aan de top deel.

“Wij willen onze betrekkingen met Azië, die al heel dynamisch zijn, zoals blijkt uit de talrijke handels- en samenwerkingsovereenkomsten die wij hebben, een nieuwe impuls geven”, verklaarde voorzitter Jean-Claude Juncker op de plenaire vergadering van de top deze morgen. “Alleen een multilaterale aanpak zal ons in staat stellen mondiale uitdagingen aan te gaan. Daarom herhaal ik ons vaste voornemen om steun te verlenen aan alle inspanningen van multilaterale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie - deze laatste moeten wij gezamenlijk hervormen, zodat de regels ervan beter beantwoorden aan de nieuwe realiteiten. Alleen indien wij gezamenlijk handelen, kunnen wij onze planeet bewaren […], bijdragen aan de oplossing van conflicten, de armoede uitbannen, ongelijkheden terugdringen, […] migratiestromen beter beheren en vrije en eerlijke handel ontwikkelen.”

De volledige verklaring van voorzitter Juncker tijdens de plenaire vergadering van de ASEM-top is online beschikbaar.

“Wat Europa en Azië samen overeenkomen, is niet alleen van belang voor onze beide continenten, maar voor de hele wereld. Samen vertegenwoordigen wij 55% van de mondiale handel, 60% van de wereldbevolking, 65% van de mondiale economie en 75% van het mondiale toerisme; samen zijn wij een reële wereldmacht”, aldus hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini op de persconferentie na de top. “De uitkomst van deze tweedaagse top is een versterkt mondiaal partnerschap tussen Europa en Azië. Met deze top konden wij ons mondiale gewicht omzetten in concrete beleidsinitiatieven, inzake regionale en internationale veiligheid, buitenlands beleid, klimaatactie, vrije en eerlijke handel en de digitale agenda, om maar enkele punten te noemen. Samen kunnen we werkelijk een verschil maken voor de wereld.”

De verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini op de persconferentie is online beschikbaar.

Er is ook een verklaring van het voorzitterschap uitgegeven, waarin het brede spectrum van de besproken onderwerpen en meer specifiek de drie pijlers van de ASEM: politiek, economisch-financieel, en sociaal-cultureel, worden bestreken.

 

Duurzame connectiviteit tussen Europa en Azië

In zijn toespraak voor de plenaire vergadering van de top wees voorzitter Juncker op het belang van investeringen in meer duurzame connectiviteit tussen de Europese Unie en Azië. De Europese Unie heeft deze week haar goedkeuring gehecht aan een nieuwe strategie voor de verbinding van Europa en Azië, voortbouwend op het voorstel van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger in september. Met financiële, ecologische en sociale duurzaamheid als kernprioriteit van de EU-aanpak van connectiviteit heeft de EU tot doel duurzame connectiviteitsnetwerken te ontwikkelen voor de digitale, vervoers-, energie- en menselijke dimensie, en de partnerschappen op bilateraal, regionaal en internationaal niveau te versterken, meer bepaald om een op regels gebaseerde aanpak en de interoperabiliteit van normen te garanderen.

Als bijdrage tot een grotere connectiviteit tussen Europa en Azië en om het aanzienlijke potentieel van de betrekkingen in het licht te stellen, heeft de Europese Commissie deze week de portaalsite ASEM - Duurzame connectiviteit opengesteld, waarin aan beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere belanghebbenden een grote hoeveelheid gegevens over de politieke, economische en maatschappelijke betrekkingen tussen beide continenten wordt geboden. Een omvattend persbericht en factsheet zijn online beschikbaar. Parallel met de top vindt een aantal evenementen om Europeanen en Aziaten dichter bij elkaar te brengen in België plaats, zoals het ASEM-cultuurfestival, de “Young Leaders' Summit”, het Business Forum, het People's Forum voor maatschappelijke organisaties, het Labour Forum en de parlementaire partnerschapsvergadering.

 

De bilaterale banden tussen de EU en Azië versterken

In de marge van de ASEM-top ondertekende de Europese Unie een aantal bilaterale overeenkomsten respectievelijk met Singapore en Vietnam om de betrekkingen met deze landen te verdiepen en te verruimen.

Voorzitter Juncker, voorzitter Tusk en de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz ondertekenden tezamen met de eerste-minister van Singapore, Lee Hsien Loong, de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore. In aanwezigheid van de leiders ondertekenden hoge vertegenwoordiger van de EU/vicevoorzitter Federica Mogherini, en de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, Vivian Balakrishnan, de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de EU en Singapore, en commissaris voor Handel Cecilia Malmström en de minister voor Communicatie en Informatie en Handelsbetrekkingen van Singapore, S. Iswaran, de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore. Deze overeenkomsten zijn een aanzienlijke stap in de richting van meer omvattende betrekkingen tot wederzijds voordeel tussen de EU en Singapore, met nieuwe mogelijkheden voor Europese producenten, landbouwers, dienstenverleners en investeringen, alsook een sterkere politieke en sectorale samenwerking via een meer formele en intensieve uitwisseling inzake bijvoorbeeld milieu, klimaatverandering en terrorismebestrijding. Meer informatie is beschikbaar in een bijzonder persbericht en op de website.

De Europese Unie intensiveert ook haar betrekkingen met Vietnam. Eerder deze week hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan de handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam, door de weg vrij te maken voor de ondertekening en sluiting ervan. Met de handelsovereenkomst worden nagenoeg alle douanerechten op de goederen die tussen beide partijen worden verhandeld, opgeheven. De overeenkomst omvat tevens een sterke, wettelijk bindende verbintenis tot duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de eerbiediging van de mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering, met een expliciete verwijzing naar de Overeenkomst van Parijs. Vandaag ondertekenden de EU en Vietnam een vrijwillige partnerschapsovereenkomst inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw. De overeenkomst zal goed bestuur in de bosbouw helpen verbeteren, illegale houtkap aanpakken en de handel in houtproducten die aan de wettelijke eisen voldoen, van Vietnam naar de EU en andere markten bevorderen. Naast ettelijke sociale, economische en ecologische baten die met een beter bestuur van de bosbouw in Vietnam zijn verbonden, zullen de vergunningen ook een vereenvoudiging betekenen voor de houthandelaren. Meer informatie is online beschikbaar.

 

Vergadering van de leiders van de EU en de ASEAN

Na de ASEM-top heeft een vergadering van de leiders van de EU en ASEAN plaatsgevonden. Voorzitter Jean-Claude Juncker en voorzitter Donald Tusk, vergezeld van hoge vertegenwoordiger van de EU/vicevoorzitter Federica Mogherini, vertegenwoordigden de Europese Unie, terwijl de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten werd vertegenwoordigd door de eerste-minister van Singapore, Lee Hsien Loong, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de ASEAN in 2018, de eerste-minister van Thailand, Prayut Chan-o-cha, in zijn hoedanigheid van toekomstig voorzitter van de ASEAN in 2019, en de secretaris-generaal van de ASEAN, Lim Jock Hoi.

“Het partnerschap van de EU met ASEAN is gebaseerd op gemeenschappelijke belangen op talrijke gebieden. Wij delen gemeenschappelijke waarden, in de Europese Unie en in het stichtingscharter van ASEAN, die door iedereen geëerbiedigd moeten worden”, aldus voorzitter Juncker bij de opening van de vergadering van de leiders. “Het aantal overeenkomsten met Singapore die wij zopas hebben ondertekend is een bewijs van onze intense samenwerking. Ik hoop dat deze overeenkomsten de eerste zullen zijn van een lange reeks dergelijke overeenkomsten met landen van de ASEAN, en uiteindelijk zullen uitmonden in een interregionale overeenkomst.”

Tijdens de vergadering van de leiders kwamen naast kwesties van handel, connectiviteit en vervoer ook mondiale vredes- en veiligheidskwesties aan bod, onder meer ook de klimaatverandering, non-proliferatie, het gezamenlijk alomvattend actieplan - het nucleaire akkoord met Iran, terrorismebestrijding, maritieme veiligheid en migratie. De leiders kwamen overeen de betrekkingen tussen de EU en ASEAN te versterken, meer bepaald voor de aanpak van mondiale problemen, en om samen te werken voor een versterking van een op regels gebaseerde internationale orde en multilateralisme. Een factsheet over de betrekkingen tussen de EU en ASEAN is online beschikbaar.

 

Meer informatie

Website van de twaalfde ASEM-top:

Twaalfde ASEM-top: Verklaring van het voorzitterschap

Toespraak van voorzitter Jean-Claude Juncker op de plenaire zitting van de twaalfde ASEM-top

Verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini op de persconferentie na de twaalfde ASEM-top

ASEM-factsheet

ASEM-brochure

Het verbinden van Europa en Azië - factsheet van de EU-strategie

EU verruimt haar strategie voor de verbinding van Europa en Azië

De aanpak van de Europese Unie inzake de verbinding van Europa en Azië verklaard

Conclusies van de Raad over het "Versterken van de banden tussen Europa en Azië – Bouwstenen voor een EU-strategie”

Persbericht: EU en Singapore smeden hechtere economische en politieke banden

Website over de vrijhandelsovereenkomst en de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore

Persbericht: Commissie gaat van start met online-instrument om te meten hoe goed Europa en Azië verbonden zijn

Verklaring van voorzitter Jean-Claude Juncker bij de opening van de vergadering van de leiders van de EU en de ASEAN

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en ASEAN

 

 

 

 

 

IP/18/6136

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar