Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kliimamuutused: Euroopa Komisjon ja Bill Gatesi juhitav ülemaailmne grupp Breakthrough Energy panevad aluse 100 miljoni euro suurusele puhta energeetika alaste investeeringute fondile

Brüssel, 17. oktoober 2018

Euroopa Komisjon ja ülemaailmne grupp Breakthrough Energy kirjutasid täna alla vastastikuse mõistmise memorandumile eesmärgiga luua ühine investeerimisfond Breakthrough Energy Europe (BEE), mis aitaks Euroopa innovatiivsetel äriühingutel välja töötada radikaalselt uusi keskkonnasäästlikke energiatehnoloogialahendusi ja neid turule tuua.

Selle algatusega astub komisjon samme, et olla jätkuvalt esirinnas kliimamuutustevastases võitluses, rakendada ellu Pariisi kokkulepe ja suurendada energiatõhusust, ning ühtlasi annab väga selge signaali, et maailmas toimuv üleminek kaasaegsele ja keskkonnasäästlikule majandusele on möödapääsmatu.

President Jean-Claude Juncker märkis selle kohta järgmist: „Euroopa peab ka edaspidi juhtima kliimamuutuste probleemiga tegelemist nii kohapeal kui ka kogu maailmas. Meie ülesanne on soodustada Euroopa majanduse ja tööstuse moderniseerimist, et saavutada planeedi kaitseks seatud kõrgeid eesmärke. Kasvuhoonegaaside heite vähendamise pikaajaliste lahenduste ellurakendamise üks põhieeldusi on koondada avaliku ja erasektori investeeringuid uue, innovaatilise ja keskkonnasäästliku energiatehnoloogia arendamisse. Kui Euroopa eesmärk on kõikidele kodanikele heaolu tagav tulevik, peab see tulevik olema kliimasõbralik ja kestlik.“

Euroopa Komisjonis energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Kliimaeesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuse ulatus ja kiirus nõuavad innovaatilist mõtlemist ja julget pealehakkamist. Uut avaliku ja erasektori investeeringuid koondavat vahendit ei looda mitte üksnes rekordiliselt lühikese ajaga, vaid see on ka näide jõudude ühendamisest eesmärgiga kiirendada läbimurdelist innovatsiooni Euroopas.“

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas lisas omalt poolt: „Meie kohustus on soodustada avaliku ja erasektori koostööd innovaatilise keskkonnasäästliku energiatehnoloogia rahastamisel. 100 miljoni euro suurune fond on suunatud ELi investoritele ja ettevõtjatele, kes suudavad märkimisväärselt ja kestvalt vähendada kasvuhoonegaaside heidet."

Ühisettevõtte Breakthrough Energy Ventures juhataja Bill Gates sõnas: „Kliimamuutuste halvima mõju ärahoidmiseks vajame uusi tehnoloogialahendusi. Euroopa on esirinnas oma tohutute investeeringutega teadus- ja arendustegevusse. Teadlased ja ettevõtjad, kes edendavad innovatsiooni, et lahendada kliimamuutustega seotud probleeme, vajavad kapitali, et luua ettevõtteid, kes suudavad need innovaatilised lahendused maailmaturule tuua. Breakthrough Energy Europe ongi just loodud selle kapitali tagamiseks.”

Breakthrough Energy Europe ühendab riiklikest vahenditest rahastamise pikaajaliste riskikapitali investeeringutega, et puhta energeetika alased teadusuuringud ja innovatsioon jõuaksid turule kiiremini ja tõhusamalt. Fond oma 100 miljoni euroga keskendub kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ja energiatõhususe suurendamisele sellistes valdkondades nagu elektrienergia, transport, põllumajandus, töötlev tööstus ja ehitus. Tegemist on katseprojektiga, mis võiks olla eeskujuks samasugustele algatustele muudes valdkondades.

Breakthrough Energy Europe peaks hakkama toimima 2019. aastal. Pool omakapitalist tuleb grupilt Breakthrough Energy ja teine pool algatuselt InnovFin, s.t riskijagamisvahenditest, mida rahastatakse ELi käimasolevast teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“.

Taustteave

Kuna meie planeeti mõjutavad üha rohkem kliimamuutuste ja ressursside kahanemise ootamatud tagajärjed, tuleb jätkusuutlikuma arengumudeliga kohanemiseks kiiresti tegutseda. EL on eestvedaja kliimamuutustega võitlemisel ning tema aktiivsel kaasabil moodustati kõrgeid sihte seadev koalitsioon, kelle töö tulemusena oli võimalik Pariisi kokkulepe 2015. aasta detsembris vastu võtta. Komisjon on juba esitanud kõik ettepanekud selliste õigusaktide kohta, mille eesmärk on täita ELi kohustust vähendada 2030. aastaks Euroopa Liidus heitkoguseid vähemalt 40%. Lisaks energeetikat ja kliimameetmeid käsitlevate õigusaktide ajakohastamisele ja karmistamisele töötab EL välja meetmeid, mis stimuleerivad investeeringuid ja töökohtade loomist ning võimestavad ja ajakohastavad tööstust. Praegu töötab komisjon välja pikaajalist kasvuhoonegaaside heite vähendamise strateegiat. Ettepanek avaldatakse novembris 2018 enne Poolas Katowices peetavat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 24. istungjärku.

Pariisis toimunud kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul käivitasid maailma riikide juhid innovatsioonimissiooni algatuse – see on rahvusvaheline partnerlus, mille eesmärk on kiirendada puhta energeetika alast innovatsiooni ja pikaajaliselt tegelda maailmas kliimamuutuste probleemiga.

Innovatsioonimissiooniga liitunud 23 riiki ja Euroopa Komisjon (kes esindab ELi) on võtnud kohustuse kahekordistada puhta energeetika alastele teadusuuringutele ja innovatsioonile ettenähtud vahendeid ning suurendada rahastamist 2021. aastaks kuni ligikaudu 30 miljardi dollarini aastas.

Samal ajal teatas kümne riigi investoritest koosnev rühm kavatsusest viia innovaatilised lahendused laboritest turule, tehes innovatsioonimissioonis osalevates riikides enneolematult suuri pikaajalisi kapitaliinvesteeringuid varases tehnoloogia väljatöötamise etapis. Selleks loodigi ühendus Breakthrough Energy Coalition.

Detsembris 2017 Pariisi peetud tippkohtumisel „Üks planeet“ teatas Breakthrough Energy katselisest avaliku ja erasektori partnerlusest innovatsioonimissiooni viie liikme (sh komisjoni) vahel.

Lisateave

Pressiteade: International ministerial meeting demonstrates role of Mission Innovation in accelerating clean energy revolution

Pressiteade: Mission Innovation Launches New Initiatives at the One Planet Summit Aimed at Promoting Public-Private Collaboration

Bill Gates: 4 signs of progress on climate change

Jätkusuutliku rahanduse tegevuskava 

 

 


 

IP/18/6125

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar