Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska batterialliansen: Stora framsteg på bara ett år med att starta batteritillverkning i Europa

Bryssel den 15 oktober 2018

Stora framsteg på bara ett år med att starta batteritillverkning i Europa

Ett år efter lanseringen av den europeiska batterialliansen (EBA) är kommissionens handlingsplan färdig, de första pilotanläggningarna för tillverkning håller på att byggas och ytterligare projekt har annonserats för att etablera EU som den ledande aktören inom det strategiska området innovation och tillverkning av batterier.

Batterier kommer att bli lika viktiga för bilindustrin under det 21:a århundradet som förbränningsmotorn var under det 20:e århundradet. Om EU ska kunna behålla sin ledande ställning inom bilindustrin och när det gäller system för ren energi måste man ha oberoende kapacitet att utveckla och tillverka batterier. Kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič är i dag värd för ett högnivåmöte med medlemsstaterna och ett antal vd:ar för att lägga fram de viktigaste resultaten och diskutera nästa avgörande steg.

– Jag är stolt över den dragningskraft som den europeiska batterialliansen utövar, säger Maroš Šefčovič som ansvarar för EU:s energiunion. När batterialliansen nu fyller ett år kan vi se hur olika pusselbitar faller på plats tack vare samarbetet med Europeiska investeringsbanken, ett antal regeringar och näringslivet. Vi håller nu på att bygga upp en hel konkurrenskraftig värdekedja i Europa med hållbar batteritillverkning i fokus. Och vi gör detta rekordsnabbt.

– Denna allians är en viktig del av EU:s industripolitik, säger kommissionsledamot Elżbieta Bieńkowska, som ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. En stark batteriindustri går som hand i handske med vår ambition att främja ren mobilitet. Elbilar är standardexemplet, men vi funderar redan nu på hur batterialliansen kan göra nytta för lastbilar, sjöfart och färjor. Om Europa vill vara ledande och kunna konkurrera med andra stora industriella aktörer i världen måste vi agera snabbt.

För Europa är batteritillverkning en strategisk nödvändighet för övergången till ren energi och för att modernisera och säkra konkurrenskraften hos den europeiska industrin, inklusive bilindustrin. Detta kommer samtidigt att generera tillväxt och arbetstillfällen, stimulera forskning och innovation och göra den europeiska industrin redo att stödja EU:s åtaganden för att hantera klimatförändringarna även inom ramen för Parisavtalet. Målet med kommissionens nya industripolitiska strategi är att EU ska bli världsledande inom innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen.

Den strategiska handlingsplanen för batterier omfattar en rad åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna, regionerna och den europeiska industrin att skapa konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara projekt för batteritillverkning i EU. Åtgärderna gäller bland annat tillgång till råvaror, forskning och innovation, kompetens, samt ett regelverk för att se till att de batterier som släpps ut på marknaden inte bara är konkurrenskraftiga, högkvalitativa och säkra utan också hållbara och återvinningsbara. Handlingsplanen bygger på diskussioner med viktiga berörda parter inom industrin, intresserade medlemsstater och Europeiska investeringsbanken.

Från industrins sida har man redan gjort stora framsteg på många områden.

Om EU:s ekosystem:

På mindre än ett år har Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) genom satsningen InnoEnergy lyckats mobilisera och styra ett nätverk av cirka 260 aktörer inom innovation och industri från alla delar av värdekedjan för batterier. Dessa nyckelaktörer har åtagit sig att investera i åtgärder och projekt som de gemensamt har identifierat som topprioriteringar och som gäller allt ifrån tillverkning av battericeller, användning av begagnade batterier i mindre krävande tillämpningar, miljömärken, minskat koldioxidavtryck vid tillverkning, en clearingorganisation för återvinning av batterier, nätintegrering av elfordon (vehicle to grid) och utökat samarbete mellan universitet och företag för att inrätta lämpliga utbildningsprogram.

Om tillverkningsprojekten:

Batterimaterial

 • Umicore tillkännagav i juni 2018 att man skulle göra en stor investering i Nysa i Polen för produktion av katodmaterial. Anläggningen kommer att bygga på den senaste tekniken, och man beräknar att produktionen kommer igång i slutet av 2020. Ett nytt kompetenscentrum för processer kommer också att byggas i Belgien för att utveckla och skala upp högeffektiv produktionsteknik.
 • BASF är en stark aktör på marknaden för batterimaterial. Företaget förväntar sig att marknaden för litiumjonbatterier kommer att växa snabbt och planerar att öka produktionskapaciteten i Europa.
 • Solvay håller på att utveckla moderna elektrolyter och elektrodbindemedel samt separatorer som krävs för högeffektiva batterier. Företaget överväger att bygga en anläggning i Europa.

Battericeller

 • Man har redan inlett arbetet med att bygga upp en demonstrationslinje i ett projekt som leds av det svenska företaget Northvolt (med ett lån på 52,5 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken).
  Produktionen ska inledas under den andra halvan av 2019. Northvolt har också fått tillstånd att bygga en större anläggning i Skellefteå. Målet är att öka produktionen till 32 GWh år 2023.
 • BMW-gruppen, Northvolt och Umicore har bildat ett gemensamt teknikkonsortium för ett nära samarbete i den fortsatta utvecklingen av en komplett och hållbar värdekedja för battericeller till elfordon i Europa.
 • Batteritillverkaren SAFT tillkännagav i februari 2018 att man bildar ett konsortium tillsammans med bl.a. Solvay, Umicore och Manz för att utveckla och tillverka battericeller. Man kommer att börja med avancerade litiumjonbatterier följt av litiumjon-fastfasbatterier.
 • Siemens arbetar med hela värdekedjan för tillverkning av battericeller för att ta itu med utmaningar och hitta lösningar. Företaget har nyligen inlett pilotförsök med de första helt automatiserade och digitaliserade produktionslinjerna i Europa.
 • Företag och forskningsinstitut i Tyskland arbetar med hög ambitionsnivå för att så småningom kunna starta tillverkning av battericeller i Tyskland.
 • Andra aktörer i EU bygger också anläggningar för att producera battericeller, särskilt för energilagringstillämpningar (FAAM i Italien och MES i Tjeckien).

Denna uppräkning av planerade tillverkningsprojekt och investeringar är inte på något sätt uttömmande.

Kommissionen har inlett ett snabbt genomförande av den strategiska handlingsplanen för batterier. Man arbetar med flera nyckelåtgärder:

 1. Regelverket – arbetet med en ny ekodesignförordning gör snabba framsteg när det gäller att fastställa de prestanda- och hållbarhetskriterier som batterier måste uppfylla för att släppas ut på EU-marknaden. En förberedande studie håller på att tas fram och ett första offentligt samråd med berörda parter kommer att hållas i Bryssel den 20 december. När det gäller ekodesign för batterier har kommissionens gemensamma forskningscentrum dessutom i dag offentliggjort resultaten av en undersökning av batterirelaterade standarder. Kommissionens rapport om utvärderingen av EU:s batteridirektiv kommer troligen också att offentliggöras före årets slut. Den kommer att ta upp bland annat insamlingen av förbrukade batterier, återvinningsnivåerna inom EU och märkningssystemet för batterier. Resultaten från den studie som ligger till grund för utvärderingen kommer att göras tillgängliga i slutet av oktober.
 2. Råvaror – vid en högnivåkonferens om råvaror i Bryssel den 14 november kommer man att lägga fram rekommendationer på grundval av en dialog som kommissionen inlett med medlemsstaterna om batterirelaterade råvaror, i syfte att ta fram attraktiva ramvillkor för prospektering, utvinning och återvinning av batteriråvaror i Europa. Kommissionen uppmanar industrin att också bygga upp raffineringskapaciteten för råvaror i EU.
 3. Interregionalt partnerskap för batterier – vid en workshop den 8 oktober inrättades ett interregionalt partnerskap för batterier. Slovenien har, i samarbete med totalt sju regioner, förklarat sig berett att ta ledningen när det gäller avancerade material. Partnerskapet kommer att stödjas av de särskilda team som inrättats inom kommissionen, och det kan också använda sig av externa rådgivare för att påskynda processen mot uppskalning och kommersialisering. Ett annan partnerskap som leds av Lombardiet och som gäller demontering och återtillverkning av batterier har redan kommit långt när det gäller att inrätta ett nätverk av demonstrationsanläggningar för återvinning. Allt fler regioner uttrycker för närvarande intresse för att ansluta sig till dessa partnerskap i kraft av sina respektive särskilda styrkor. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) stöder detta.
 4. Forskning – den 24 januari 2019 kommer en ansökningsomgång att inledas för batterirelaterade forskningsprojekt. Budgeten uppgår till totalt 114 miljoner euro, och medlen kommer från EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Detta kommer att bidra till den europeiska batterialliansens mål. Under 2020 kommer ytterligare ansökningsomgångar för batterirelaterade projekt att offentliggöras. Den totala budgeten kommer att ligga på 70 miljoner euro. För nästa fleråriga budgetram har kommissionen också för avsikt att föreslå ett ”partnerskap” för batterier inom ramen för Horisont Europa. Parallellt med detta håller en ny europeisk teknik- och innovationsplattform på att inrättas. Målet är att komma framåt när det gäller prioriteringar för batteriforskning, ta fram långsiktiga visioner och att utarbeta en strategisk forskningsagenda och färdplaner. Plattformen kommer att ledas av intressenter från industrin samt av forskarvärlden och medlemsstaterna.
 5. Kompetens – inom ramen för programmet Erasmus+ kommer nästa ansökningsomgång för branschspecifika kunskapsallianser för genomförande av strategin för branschsamverkan kring kompetens att offentliggöras i slutet av oktober 2018. Den nya ansökningsomgången kommer att omfatta sex sektorer, inklusive ”batterier för elektromobilitet”. De allianser som väljs ut ska kartlägga kompetensklyftor och framtida kompetensbehov i sektorn, ta fram en sektoriell kompetensstrategi, arbeta med europeiska ”yrkesbasprofiler” och europeiska kärnämnen för yrkesutbildning som är relevanta för arbetsmarknaden samt utarbeta en handlingsplan för genomförandet på nationell eller regional nivå.

Bakgrund

Den europeiska batterialliansen lanserades av vice ordförande Maroš Šefčovič tillsammans med medlemsstaterna och industrin i oktober 2017. Denna samarbetsplattform omfattar nu Europeiska kommissionen, intresserade EU-länder, Europeiska investeringsbanken och mer än 260 aktörer inom industri och innovation. Målet är att skapa en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar värdekedja i Europa med hållbara battericeller i fokus. För att förhindra att vi blir tekniskt beroende av våra konkurrenter och för att utnyttja batteriernas potential att skapa sysselsättning, tillväxt och investeringar måste Europa agera snabbt i den globala kapplöpningen. Enligt tillgängliga prognoser kan batterimarknaden vara värd 250 miljarder euro per år från och med 2025. Enbart för att täcka efterfrågan i EU kommer det, enligt försiktiga beräkningar, att krävas minst 20 ”gigafabriker” (storskaliga tillverkningsanläggningar för battericeller) i Europa. De nödvändiga investeringarnas omfattning och takt kräver gemensamma ansträngningar för att ta itu med denna industriella utmaning.

De hittills viktigaste resultaten av den europeiska batterialliansen är den strategiska handlingsplan för batterier som antogs i maj 2018 och de industriinvesteringar som annonserats i fråga om batterimaterial och battericeller. Handlingsplanen – som ingår i det tredje paketet ”Europa på väg” vilket kompletterar Junckerkommissionens ambitiösa plan för moderniserad rörlighet – omfattar en rad kraftfulla åtgärder som gäller råvaror av avgörande betydelse, forskning och innovation i EU samt lagstadgade krav för att öka de europeiska företagens konkurrenskraft.

Läs mer

MEMO/18/6113

Europeiska batterialliansens webbplats 

Webbplatsen för Europa på väg

 

 

 

 

IP/18/6114

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar