Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zavezništvo EU za baterije: v Evropi samo v enem letu velik napredek pri vzpostavitvi proizvodnje baterij

Bruselj, 15. oktobra 2018

V Evropi samo v enem letu velik napredek pri vzpostavitvi proizvodnje baterij

Eno leto po začetku delovanja evropskega zavezništva za baterije (EBA) je akcijski načrt Evropske komisije vzpostavljen, gradijo se prvi pilotni proizvodni obrati in napovedujejo se nadaljnji projekti za zagotovitev vodilnega položaja EU na strateškem področju inovacij in proizvodnje baterij.

Baterije bodo za avtomobilsko industrijo 21. stoletja enako bistvene kot je bil zgorevalni motor v 20. stoletju. Če želi Unija v avtomobilskem sektorju ter na področju sistemov čiste energije ohraniti vodilno vlogo, potrebuje neodvisne zmogljivost za razvoj in proizvodnjo baterij. Podpredsednik Komisije Šefčovič danes gosti srečanje na visoki ravni z državami članicami in izvršnimi direktorji, na katerem bodo predstavljeni glavni dosežki in bo potekala razprava o nadaljnjih odločilnih korakih.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za energetsko unijo Maroš Šefčovič je dejal: „Ponosen sem na napredek evropskega zavezništva za baterije. Ob njegovi prvi obletnici lahko pokažemo, kako različni kosi sestavljanke na podlagi našega sodelovanja z Evropsko investicijsko banko, različnimi vladami in industrijo ustvarjajo celoto. V Evropi zdaj oblikujemo celostno konkurenčno vrednostno verigo, v središču katere je trajnostna proizvodnja baterij. In pri tem napredujemo s svetlobno hitrostjo.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „To zavezništvo je v središču naše industrijske politike. Močna industrija baterij se odlično vključuje v naše prizadevanje za spodbujanje čiste mobilnosti. Klasični primer so električni avtomobili, vendar pa že razmišljamo o tem, kako bi lahko zavezništvo za baterije koristilo tovornjakom, pomorskemu prevozu in trajektom. Če želi Evropa prevzeti vodilno vlogo in tekmovati z drugimi velikimi industrijskimi akterji po vsem svetu, moramo pohiteti.“

Za Evropo je proizvodnja baterij strateško nujna za prehod na čisto energijo ter modernizacijo in konkurenčnost njene industrije, vključno z avtomobilskim sektorjem. Hkrati bo to prispevalo k ustvarjanju delovnih mest in rasti ter spodbudilo raziskave in inovacije, evropska industrija pa bo tako pripravljena podpreti podnebne zaveze, ki jih je Unija določila za boj proti podnebnim spremembam, tudi v okviru Pariškega sporazuma. Poleg tega je cilj nove strategije Komisije na področju industrijske politike, da postane Unija vodilna v svetu na področju inovacij, digitalizacije in razogljičenja.

Strateški akcijski načrt za baterije je zajel vse dejavnosti, ki lahko državam članicam, regijam in evropski industriji pomagajo pri vzpostavitvi konkurenčnih, inovativnih in trajnostnih projektov proizvodnje baterij v Uniji. Ti vključujejo ukrepe za dostop do surovin, raziskave in inovacije, znanja in spretnosti, regulativni okvir, ki bo zagotovil, da baterije, ki se dajejo na trg, niso le konkurenčne, visoke kakovosti in varne, temveč tudi trajnostne in primerne za recikliranje. Akcijski načrt je temeljil na razpravah s ključnimi deležniki iz industrije, zainteresiranimi državami članicami in Evropsko investicijsko banko.

Na strani industrije je bil na številnih področjih že dosežen znaten napredek.

Ekosistem Unije:

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) InnoEnergy je v manj kot letu dni uspel mobilizirati in upravljati mrežo okoli 260 akterjev na področju inovacij in industrije iz vseh segmentov vrednostne verige baterij. Ti ključni akterji so se zavezali, da bodo vlagali v ukrepe in projekte, ki so jih skupaj opredelili kot najpomembnejše prednostne naloge, ki zajemajo proizvodnjo celic, baterije v drugi življenjski dobi, znak za okolje, zmanjšanje ogljičnega odtisa pri proizvodnji, klirinško družbo za recikliranje baterij, vključitev električnih vozil v omrežje ter okrepljeno sodelovanje med univerzami in podjetji pri vzpostavljanju ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja.

Proizvodni projekti:

Materiali za baterije

 • Umicore je junija 2018 napovedal veliko investicijo na Poljskem (Nysa) v proizvodnjo katodnih materialov. Obrat bo uporabljal najsodobnejše tehnologije, dobava pa naj bi se začela konec leta 2020. Poleg tega bo v Belgiji zgrajen nov strokovni center za proizvodne postopke, katerega namen bo razvoj in nadgradnja visoko učinkovitih proizvodnih tehnologij.
 • BASF je pomemben akter na trgu materialov za baterije. Podjetje pričakuje hitro rast trga litij-ionskih baterij in načrtuje nove proizvodne zmogljivosti v Evropi.
 • Solvay razvija najsodobnejša veziva in separatorje za elektrolite in elektrode, ki so potrebni za visoko učinkovite baterije. Podjetje razmišlja o gradnji obrata v Evropi.

Baterijske celice

 • Izgradnja demonstracijske proizvodne linije v okviru projekta, ki ga vodi švedski Northvolt (s posojilom Evropske investicijske banke v višini 52,5 milijona evrov), je že v teku.
  Proizvodnja naj bi se začela v drugem delu leta 2019. Northvolt je pridobil tudi dovoljenje za gradnjo večjega obrata v mestu Skellefteå na Švedskem. Cilj je v letu 2023 povečati proizvodnjo na 32 GWh.
 • Skupina BMW, Northvolt in Umicore so ustanovili skupni tehnološki konzorcij, da bi tesno sodelovali pri nadaljnjem razvoju popolne in trajnostne vrednostne verige za baterijske celice za električna vozila v Evropi.
 • Podjetje SAFT, ki proizvaja baterije, je februarja 2018 napovedalo ustanovitev konzorcija s podjetji Solvay, Umicore, Manz in drugimi za razvoj in proizvodnjo baterijskih celic – začenši z napredno tehnologijo litij-ionskih baterij in nato litij-ionskimi baterijami z elektrodami in elektrolitom v trdnem stanju.
 • Siemens sodeluje s celotno vrednostno verigo proizvodnje celic na področju proizvodnih izzivov in rešitev ter je pred kratkim začel poskusno uvajati prve popolnoma avtomatizirane in digitalizirane proizvodne linije v Evropi.
 • Nemška podjetja in raziskovalne ustanove si močno prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev proizvodnje baterijskih celic v Nemčiji.
 • Drugi evropski gospodarski subjekti prav tako gradijo obrate za proizvodnjo baterijskih celic, zlasti za potrebe shranjevanja energije (FAAM v Italiji in MES na Češkem).

Ta seznam napovedanih proizvodnih projektov in naložb nikakor ni dokončen.

Komisija je začela s hitrim izvajanjem strateškega akcijskega načrta za baterije. V teku so ključni ukrepi:

 1. Regulativni okvir – delo v zvezi z novo uredbo o okoljsko primerni zasnovi hitro napreduje, da se določijo merila učinkovitosti in trajnostnosti, ki jih bodo morale izpolnjevati baterije na trgu EU. Pripravljalna študija je v pripravi, prvo javno posvetovanje z deležniki pa bo potekalo 20. decembra v Bruslju. V okviru okoljsko primerne zasnove baterij je Skupno raziskovalno središče Komisije danes objavilo tudi rezultate raziskave o standardih na področju baterij. Pred koncem leta naj bi bilo objavljeno tudi poročilo Komisije o oceni evropske direktive o baterijah. Ta bo med drugim obravnavala zbiranje odpadnih baterij, raven recikliranja, doseženo v EU, in sistem označevanja. Rezultati študije v podporo ocenjevanju bodo na voljo do konca oktobra.
 2. Surovine – 14. novembra bodo v Bruslju na konferenci na visoki ravni o surovinah predstavljena priporočila na podlagi dialoga, ki ga je Komisija začela z državami članicami o surovinah, povezanih z baterijami, z namenom razvoja privlačnih okvirnih pogojev za raziskovanje, pridobivanje in recikliranje surovin za baterije v Evropi. Komisija je industrijo pozvala tudi k izgradnji zmogljivosti za rafiniranje surovin v Uniji.
 3. Medregionalno partnerstvo o baterijah – na delavnici 8. oktobra je bilo vzpostavljeno medregionalno partnerstvo za baterije. Pod vodstvom Slovenije bo še 7 regij sodelovalo pri projektih na področju sodobnih materialov. Partnerstvo bo prejemalo podporo posebnih skupin, ustanovljenih v okviru Komisije, lahko pa bo tudi uporabljalo zunanje svetovalne službe za razširitev in komercializacijo dejavnosti. Partnerstvo pod vodstvom Lombardije o predelavi in ponovni izdelavi baterij pa je že doseglo velik napredek pri vzpostavitvi mreže pilotnih predstavitvenih obratov za recikliranje. Več regij je glede na svoje posebne prednosti trenutno zainteresiranih za pridružitev k tem partnerstvom. Podporo zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
 4. Raziskave – 24. januarja 2019 bo odprt razpis s skupnim proračunom v višini 114 milijonov evrov iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 za teme, povezane z baterijami, ki podpirajo tudi cilje evropskega zavezništva za baterije. Leta 2020 bodo objavljene dodatne teme za projekte, povezane z baterijami, s skupnim proračunom v višini 70 milijonov evrov. Komisija namerava za naslednji večletni finančni okvir predlagati tudi „partnerstvo“ za baterije v okviru programa Obzorje Evropa. Hkrati se ustanavlja nova evropska tehnološka in inovacijska platforma. Cilj je pospešitev prednostnih nalog raziskav na področju baterij, opredelitev dolgoročnih vizij ter izdelava strateške raziskovalne agende in časovnih načrtov. Vodstvo te platforme bodo prevzeli deležniki s področja industrije, raziskovalna skupnost in države članice.
 5. Znanja in spretnosti – v okviru programa Erasmus+ bo konec oktobra 2018 objavljen naslednji razpis za zbiranje predlogov za zavezništva za panožna znanja in spretnosti za izvajanje načrta za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti. Ta novi razpis bo zajemal šest sektorjev, vključno s sektorjem „baterij za elektromobilnost“. Izbrana zavezništva za načrt bodo opredelila vrzeli in prihodnje potrebe na področju znanj in spretnosti v sektorju, pripravila strategijo za sektorske spretnosti, izdelala temeljne evropske strokovne profile in temeljne evropske poklicne učne načrte, ki ustrezajo trgu dela, ter pripravila akcijski načrt za izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni.

Ozadje

Evropsko zavezništvo za baterije je oktobra 2017 ustanovil podpredsednik Šefčovič z državami članicami in industrijo. Ta platforma za sodelovanje zdaj obsega Evropsko komisijo, zainteresirane države članice, Evropsko investicijsko banko ter več kot 260 deležnikov s področja industrije in inovacij. Cilj je ustvariti konkurenčno, inovativno in trajnostno vrednostno verigo v Evropi, ki temelji na trajnostnih baterijskih celicah. Evropa mora na svetovni ravni hitro napredovati, da ne bo tehnološko odvisna od svojih konkurentov in bo izkoristila možnosti, ki jih baterije predstavljajo za delovna mesta, rast in naložbe. Na podlagi razpoložljivih napovedi bi lahko vrednost trga baterij od leta 2025 dalje dosegla 250 milijard evrov na leto. Samo za zadostitev evropskega povpraševanja je po konservativnih ocenah potrebnih vsaj 20 megatovarn (obrati za množično proizvodnjo baterijskih celic) s sedežem v Evropi. Obseg in hitrost potrebnih naložb zahtevata skupna prizadevanja za reševanje tega industrijskega izziva.

Glavni dosežek evropskega zavezništva za baterije so zaenkrat strateški akcijski načrt za baterije, sprejet maja 2018, in industrijske naložbe, napovedane na področju materialov in celic za baterije. Akcijski načrt je del tretjega svežnja „Evropa v gibanju“, ki dopolnjuje ambiciozen načrt Komisije predsednika Junckerja za modernizacijo mobilnosti, in vsebuje sklop trdnih ukrepov na področju kritičnih surovin, raziskav in inovacij v EU ali regulativnih zahtev za podporo konkurenčnosti naših podjetij.

Več informacij

MEMO/18/6113

Spletišče Evropskega zavezništva za baterije 

Spletišče Evropa v gibanju

 

 

 

 

IP/18/6114

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar