Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Aliancia EÚ pre batérie: významný pokrok pri zavádzaní výroby batérií v Európe za jediný rok

Brusel 15. október 2018

Významný pokrok pri zavádzaní výroby batérií v Európe za jediný rok

Od založenia Európskej aliancie pre batérie (EBA) uplynul rok a už je vypracovaný akčný plán Komisie, budujú sa prvé pilotné výrobné zariadenia a oznámené sú ďalšie projekty, vďaka čomu sa má EÚ stať hlavným aktérom v strategickej oblasti inovácie a výroby batérií.

Batérie budú mať pre automobilový priemysel 21. storočia taký význam, aký mal v 20. storočí spaľovací motor. Ak si má EÚ zachovať vedúce postavenie v automobilovom priemysle i v rámci systémov v oblasti čistej energie, musí mať nezávislú kapacitu na vývoj a výrobu batérií. Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič dnes zorganizoval stretnutie na vysokej úrovni s členskými štátmi a riaditeľmi podnikov s cieľom predstaviť hlavné úspechy a prediskutovať ďalšie rozhodujúce kroky.

Šefčovič, ktorý je podpredsedom pre energetickú úniu, vyhlásil: „Som hrdý na úsilie, ktoré vyvinula Európska aliancia pre batérie. Prvé výročie jej založenia je pre nás príležitosťou ukázať, ako jednotlivé diely skladačky do seba zapadajú vďaka našej spolupráci s Európskou investičnou bankou, viacerými vládami a priemyslom. Budujeme celý konkurencieschopný hodnotový reťazec v Európe, ktorého ústredným bodom je udržateľná výroba batérií. A pracujeme na tom rýchlosťou svetla.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska k tomu uviedla: „Táto aliancia je v centre pozornosti našej priemyselnej politiky. Silný priemysel v oblasti batérií presne zodpovedá našej ambícii propagovať ekologickú mobilitu. Elektrické vozidlá sú štandardným príkladom, ale uvažujeme už aj nad tým, ako by sa aliancia pre batérie dala využiť v prípade nákladných vozidiel, námornej dopravy a trajektov. Ak chce Európa stáť na čele veľkých priemyselných aktérov z celého sveta a konkurovať im, musíme sa poponáhľať.“

Výroba batérií je pre Európu strategickým imperatívom, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, modernizáciu a konkurencieschopnosť jej priemyslu vrátane automobilového. Zároveň sa posilní zamestnanosť a rast, stimuluje sa výskum a inovácia a európsky priemysel sa pripraví na plnenie záväzkov v oblasti klímy, ktoré stanovila EÚ na zvládnutie zmeny klímy aj v kontexte Parížskej dohody. Okrem toho má Komisia vo svojej novej stratégii priemyselnej politiky za cieľ, aby sa EÚ stala svetovým lídrom v inovácii, digitalizácii a dekarbonizácii.

Strategický akčný plán pre batérie sa týka všetkých činností, ktoré môžu pomôcť členským štátom, regiónom a európskemu priemyslu vypracovať konkurencieschopné, inovatívne a udržateľné projekty na výrobu batérií v EÚ. Patria tam aj opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácie, zručností a regulačného rámca, ktorými sa zabezpečí, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Akčný plán vychádzal z diskusií s kľúčovými priemyselnými zúčastnenými stranami, zainteresovanými členskými štátmi a Európskou investičnou bankou.

Aj v priemysle došlo vo viacerých oblastiach k značnému pokroku.

Ekosystém EÚ:

Za menej ako jeden rok sa Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu (EIT) InnoEnergy podarilo mobilizovať a riadiť sieť približne 260 aktérov v inovácii a priemysle pochádzajúcich zo všetkých segmentov hodnotového reťazca batérií. Títo kľúčoví aktéri sa zaviazali investovať do opatrení a projektov, ktoré si spoločne určili ako hlavné priority a ktoré zahŕňali výrobu článkov, druhotné využitie batérií, environmentálnu značku, zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe, stredisko výmeny informácií o recyklácii batérií, prenos elektrickej energie z vozidla do siete (vehicle-to-grid) a posilnenú spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi s cieľom vytvoriť príslušné programy vzdelávania a odbornej prípravy.

Výrobné projekty:

Materiály na výrobu batérií

 • Spoločnosť Umicore ohlásila v júni 2018 veľkú investíciu na výrobu katódových materiálov v poľskej Nyse. Závod bude vybavený najmodernejšími technológiami a mal by začať dodávať koncom roka 2020.Okrem toho sa v Belgicku vybuduje nové procesné kompetenčné centrum na rozvoj a rozširovanie výrobných technológií s vysokou efektivitou.
 • Na trhu s materiálmi na výrobu batérií je silným hráčom spoločnosť BASF. Trh s lítiovo-iónovými batériami podľa jej očakávaní rýchlo porastie, a preto má BASF v pláne zväčšiť výrobné kapacity v Európe.
 • Spoločnosť Solvay pracuje na vývoji najmodernejších elektrolytov a spojív a separátorov elektród, ktoré sú potrebné pre batérie s vysokou účinnosťou. Spoločnosť zvažuje výstavbu závodu v Európe.

Batériové články

 • Výstavba demonštračnej linky v rámci projektu pod vedením švédskej spoločnosti Northvolt (s úverom vo výške 52,5 milióna EUR z Európskej investičnej banky) sa už začala.
  Výroba sa má začať v druhej polovici roku 2019. Northvolt získal aj povolenie na vybudovanie väčšieho závodu vo švédskom meste Skellefteå. Cieľom je zvýšiť výrobu až na 32 GWh v roku 2023.
 • BMW Group, Northvolt a Umicore vytvorili spoločné technologické konzorcium s cieľom úzko spolupracovať na ďalšom rozvoji úplného a udržateľného hodnotového reťazca batériových článkov pre elektrifikované vozidlá v Európe.
 • Výrobca batérií SAFT vo februári 2018 ohlásil konzorcium so spoločnosťami Solvay, Umicore, Manz a inými s cieľom vyvinúť a vyrábať batériové články, pričom na začiatku pôjde o vyspelú lítiovo-iónovú technológiu a následne o lítiovo-iónové batérie s elektrolytom v pevnom stave.
 • Siemens spoločne s celým hodnotovým reťazcom výroby článkov pracuje na výrobných problémoch a riešeniach a v poslednom čase sa zapája do pilotných projektov týkajúcich sa prvých úplne automatizovaných a digitalizovaných výrobných liniek v Európe.
 • Spoločnosti a výskumné inštitúcie v Nemecku pracujú s veľkým nasadením, aby v krajine včas zaviedli výrobu batériových článkov.
 • Aj ďalšie subjekty z EÚ budujú zariadenia na výrobu batériových článkov, najmä pre aplikácie na uskladnenie energie (FAAM v Taliansku a MES v Českej republike).

Tento zoznam oznámených výrobných projektov a investícií nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúci.

Komisia začala urýchlene vykonávať Strategický akčný plán pre batérie. Kľúčové opatrenia sa už realizujú:

 1. Regulačný rámec – práca na novom nariadení o ekodizajne rýchlo napreduje s cieľom stanoviť kritériá výkonnosti a udržateľnosti, ktoré budú musieť batérie spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh EÚ. Na prípravnej štúdii sa pracuje a 20. decembra sa v Bruseli uskutoční prvá verejná konzultácia so zainteresovanými stranami. V kontexte ekodizajnu batérií Spoločné výskumné centrum Komisie dnes zverejnilo aj výsledky prieskumu noriem týkajúcich sa batérií. Do konca roka by sa mala uverejniť aj správa Komisie o hodnotení smernice EÚ o batériách. Okrem iného sa bude zaoberať zberom odpadu z batérií, úrovňou recyklácie v rámci EÚ alebo systémom označovania. Výsledky štúdie na podporu hodnotenia sa sprístupnia do konca októbra.
 2. Suroviny – konferencia na vysokej úrovni o surovinách, ktorá sa uskutoční 14. novembra v Bruseli, predstaví odporúčania na základe dialógu Komisie s členskými štátmi o surovinách súvisiacich s batériami s cieľom vytvoriť v Európe atraktívne rámcové podmienky na prieskum, ťažbu a recykláciu surovín súvisiacich s batériami. Komisia vyzýva priemyselné odvetvie, aby v EÚ takisto vytvorilo kapacity na rafináciu surovín.
 3. Medziregionálne partnerstvo v oblasti batérií – na workshope, ktorý sa konal 8. októbra, sa vytvorilo medziregionálne partnerstvo v oblasti batérií. Slovinsko sa ponúklo, že spolu so siedmimi regiónmi prevezme vedúcu úlohu v oblasti progresívnych materiálov. Toto partnerstvo využije podporu osobitných tímov zriadených v rámci Komisie a môže využívať aj externé poradenské služby na rýchlejšie rozširovanie výroby a komercializáciu. Ďalšie partnerstvo pod vedením Lombardska týkajúce sa demontáže a repasácie batérií už značne pokročilo vo vytváraní siete pilotných demonštračných recyklačných zariadení. Viaceré regióny v súčasnosti prejavujú záujem o účasť v týchto partnerstvách na základe svojich osobitných silných stránok. Podporu poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).
 4. Výskum – 24. januára 2019 sa otvorí výzva s celkovým rozpočtom vo výške 114 miliónov EUR z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 pre témy súvisiace s batériami, pričom sa podporia aj ciele Európskej aliancie pre batérie. V roku 2020 sa uverejnia ďalšie témy týkajúce sa projektov súvisiacich s batériami, a to s celkovým rozpočtom 70 miliónov EUR. V ďalšom VFR má Komisia v úmysle navrhnúť „partnerstvo“ v oblasti batérií v rámci programu Horizont Európa. Zároveň sa vytvára nová platforma pre európske technológie a inováciu. Cieľom je dosiahnuť pokrok v prioritách výskumu batérií, vymedziť dlhodobé vízie, vypracovať strategický výskumný program a plány realizácie. Vedenie tejto platformy prevezmú zainteresované strany z oblasti priemyslu, výskumná obec a členské štáty.
 5. Zručnosti – v rámci programu Erasmus+ sa koncom októbra 2018 uverejní ďalšia výzva na predkladanie návrhov pre aliancie pre sektorové zručnosti, ktorými sa vykonáva koncepcia sektorovej spolupráce v oblasti zručností. Táto nová výzva sa bude týkať šiestich sektorov vrátane „batérií pre elektromobilitu“. Vo vybraných koncepciách aliancií sa identifikujú nedostatky v zručnostiach a budúce potreby zručností v sektore, vypracuje sa stratégia v oblasti sektorových zručností, bude sa pracovať na základných európskych profiloch povolaní a základných európskych učebných plánoch odborného vzdelávania, ktoré sú relevantné pre trh práce, a vypracuje sa návrh akčného plánu vykonávania na celoštátnej alebo regionálnej úrovni.

Súvislosti

Činnosť Európskej aliancie pre batérie odštartoval podpredseda Šefčovič spolu s členskými štátmi a priemyselným odvetvím v októbri 2017. Táto kooperatívna platforma dnes združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 zúčastnených strán z oblasti priemyslu a inovácie. Cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec, ktorý má v centre záujmu batériové články. Európa musí v týchto celosvetových pretekoch rýchlo napredovať, aby zabránila technologickej závislosti od našich konkurentov a zúročila zamestnanosť, rast a investičný potenciál batérií. Podľa dostupných prognóz by hodnota trhu s batériami mohla od roku 2025 predstavovať 250 miliárd EUR. Len na uspokojenie dopytu samotnej EÚ treba podľa konzervatívneho odhadu v Európe zriadiť najmenej 20 „gigatovární“ (zariadení na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu). Rozsah a rýchlosť potrebnej investície si na riešenie tejto priemyselnej výzvy vyžadujú kombinované úsilie.

Hlavným výsledkom Európskej aliancie pre batérie boli dosiaľ Strategický akčný plán pre batérie prijatý v máji 2018 a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Akčný plán – súčasť tretieho balíka Európa v pohybe, ktorým sa dokončuje ambiciózny program Junckerovej Komisie týkajúci sa modernizácie mobility, zahŕňa súbor ráznych opatrení v oblasti kritických surovín, výskumu a inovácie EÚ alebo regulačných požiadaviek na podporu konkurencieschopnosti našich podnikov.

Ďalšie informácie

MEMO/18/6113

Webové stránky Európskej aliancie pre batérie 

Webové stránky programu Európa v pohybe

 

 

 

 

IP/18/6114

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar