Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES baterijų aljansas: kuriant baterijų gamybos pramonę Europoje vos per metus padaryta didelė pažanga

Briuselis, 2018 m. spalio 15 d.

Kuriant baterijų gamybos pramonę Europoje vos per metus padaryta didelė pažanga

Nuo Europos baterijų aljanso veiklos pradžios praėjus metams, Komisija yra parengusi veiksmų planą, statomi pirmieji bandomieji gamybos objektai ir pranešama apie tolesnius projektus, kuriais siekiama įtvirtinti ES lyderystę strateginėje baterijų inovacijų ir gamybos srityje.

XXI amžiuje baterijų svarba automobilių pramonei prilygs degimo variklio svarbai XX amžiuje. Jei ES nori ir toliau pirmauti automobilių gamybos ir švarios energijos sistemų sektoriuose, ji turi būti pajėgi savarankiškai kurti ir gaminti baterijas. Šiandien vykstančiame aukšto lygio susitikime Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius valstybių narių atstovams ir įmonių generaliniams direktoriams pristatys pagrindinius laimėjimus ir su jais aptars, kokių ryžtingų veiksmų imtis toliau.

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Didžiuojuosi Europos baterijų aljanso įgytu pagreičiu. Minėdami pirmųjų metų sukaktį matome, kaip, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, kelių šalių vyriausybėmis ir pramonininkais, iš atskirų dėlionės detalių gimsta visuma. Šiuo metu Europoje kuriame visą konkurencingą vertės grandinę, kurios pagrindas – tvari baterijų gamyba, ir tai darome šviesos greičiu.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska teigė: „Šis aljansas atlieka labai svarbų vaidmenį mūsų pramonės politikoje. Stipri baterijų pramonė puikiai siejasi su mūsų užmoju skatinti netaršų judumą. Pirmiausia baterijos gaminamos elektromobiliams, tačiau jau svarstome ir tai, kokios naudos baterijų aljansas galėtų duoti sunkvežimių, jūrų laivybos ir keltų sektoriams. Jei Europa nori pirmauti ir konkuruoti su kitais pramonės gigantais visame pasaulyje, turime paskubėti.“

Baterijų gamyba Europoje – strateginė būtinybė norint pereiti prie švarios energijos ir modernizuoti Europos pramonę, įskaitant automobilių gamybos sektorių, bei užtikrinti jos konkurencingumą. Kartu tai skatins darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, mokslinius tyrimus bei inovacijas ir sudarys sąlygas Europos pramonei tinkamai pasirengti padėti įgyvendinti siekiant kovoti su klimato kaita ES prisiimtus įsipareigojimus (be kita ko, nustatytus Paryžiaus susitarimu). Be to, naujoje Komisijos pramonės politikos strategijoje Europos Sąjungai iškeltas tikslas tapti pasauline lydere inovacijų, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.

Strateginiame su baterijomis susijusių veiksmų plane išvardyti visi veiksmai, galintys padėti valstybėms narėms, regionams ir Europos pramonei plėtoti konkurencingus, novatoriškus ir tvarius baterijų gamybos Europos Sąjungoje projektus. Šie veiksmai apima priemones, susijusias su galimybe gauti žaliavų, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, įgūdžiais ir reglamentavimo sistema, kuri padės užtikrinti, kad rinkai teikiamos baterijos būtų ne tik konkurencingos, kokybiškos ir saugios, bet ir tvarios bei tinkamos perdirbti. Veiksmų planas buvo parengtas remiantis pagrindinių suinteresuotųjų pramonės subjektų, suinteresuotų valstybių narių ir Europos investicijų banko diskusijomis.

Pramonė jau yra padariusi didelę pažangą daugelyje sričių.

ES ekosistema

Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) konsorciumui „InnoEnergy“ mažiau nei per metus pavyko sukurti tinklą, kurį sudaro apie 260 inovacijų kūrėjų ir pramonininkų, atstovaujančių visiems baterijų vertės grandinės segmentams, ir tinkama linkme nukreipti jo veiklą. Šiam tinklui priklausantys pagrindiniai savo sričių subjektai įsipareigojo investuoti į veiksmus ir projektus, kuriems bendru sutarimu suteikė didžiausią svarbą. Tai elementų gamyba, pakartotinis baterijų naudojimas, ekologinis ženklas, anglies pėdsako mažinimas gamybos etapu, baterijų perdirbimo informacijos centro sukūrimas, transporto priemonių prijungimas prie energetikos tinklo ir glaudesnis universitetų bei įmonių bendradarbiavimas siekiant rengti aktualias švietimo ir mokymo programas.

Gamybos projektai

Baterijų medžiagos

 • 2018 m. birželio mėn. „Umicore“ pranešė apie stambias investicijas į katodų medžiagų gamybą Lenkijoje (Nysoje). Gamykloje bus naudojamos pažangiausios technologijos, o pirmieji joje pagaminti produktai rinkoje turėtų pasirodyti 2020 m. pabaigoje.Be to, Belgijoje bus pastatytas naujas procesų kompetencijos centras, kurio tikslas – kurti ir plėtoti itin efektyvias gamybos technologijas.
 • Baterijų medžiagų rinkoje svarbų vaidmenį atlieka BASF. Įmonė tikisi spartaus ličio jonų baterijų rinkos augimo ir planuoja didinti gamybos pajėgumus Europoje.
 • „Solvay“ šiuo metu bando sukurti naujoviškus elektrolitus ir elektrodų rišamąsias medžiagas bei skirtuvus, kurių reikia itin efektyvioms baterijoms. Įmonė svarsto galimybę statyti gamyklą Europoje.

Baterijų elementai

 • Įgyvendinant Švedijos įmonės „Northvolt“ vadovaujamą projektą (jam įgyvendinti Europos investicijų bankas suteikė 52,5 mln. EUR paskolą), jau pradėti parodomosios gamybos linijos statybos darbai.
  Gamyba turėtų būti pradėta 2019 m. antroje pusėje.„Northvolt“ taip pat gavo leidimą statyti didesnį gamybos objektą Švedijoje (Šelefteo). Siekiama iki 2023 m. gamybos mastą padidinti iki 32 GWh.
 • „BMW Group“, „Northvolt“ ir „Umicore“ įsteigė jungtinį technologijų konsorciumą, kurios tikslas – glaudžiai bendradarbiaujant toliau plėtoti visą tvarią elektrifikuotoms transporto priemonėms skirtų baterijų elementų vertės grandinę Europoje.
 • 2018 m. vasario mėn. baterijų gamybos įmonė SAFT pranešė apie konsorciumą su „Solvay“, „Umicore“, „Manz“ ir kitomis įmonėmis, kurio tikslas – kurti ir gaminti baterijų elementus, iš pradžių taikant pažangiąją ličio jonų technologiją o vėliau ir kietakūnes ličio jonų technologijas.
 • Bendradarbiaudama su visos elementų gamybos vertės grandinės atstovais, „Siemens“ nustato gamybos sunkumus ir ieško sprendimų. Neseniai bendrovė pradėjo bandomąjį pirmųjų Europoje visiškai automatizuotų ir skaitmeninių gamybos linijų projektą.
 • Vokietijos įmonės ir mokslinių tyrimų institucijos deda plataus užmojo pastangas nepavėluoti sukurti baterijų elementų pramonę Vokietijoje.
 • Baterijų elementų, visų pirma skirtų energijai kaupti, gamyklas stato ir kiti ES veiklos vykdytojai (FAAM Italijoje ir MES Čekijoje).

Šis gamybos projektų ir investicijų, apie kuriuos pranešta, sąrašas jokiu būdu nėra baigtinis.

Komisija pradėjo sparčiai įgyvendinti Strateginį su baterijomis susijusių veiksmų planą. Toliau išvardyti šiuo metu vykdomi pagrindiniai veiksmai.

 1. Reglamentavimo sistema. Sparčiai vyksta su nauju Ekologinio projektavimo reglamentu susijęs darbas siekiant nustatyti našumo ir tvarumo kriterijus, kuriuos turės atitikti ES rinkai teikiamos baterijos. Šiuo metu ruošiamasi parengiamajam tyrimui – pirmasis viešų konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis posėdis įvyks gruodžio 20 d. Briuselyje. Baterijų ekologinio projektavimo klausimu paminėtina ir tai, kad Komisijos Jungtinis tyrimų centras šiandien paskelbė su baterijomis susijusių standartų tyrimo rezultatus. Iki metų pabaigos turėtų būti paskelbta ir Komisijos parengta ES baterijų direktyvos vertinimo ataskaita. Joje, be kita ko, bus aptarti baterijų atliekų surinkimo, ES pasiekto perdirbimo lygio ir ženklinimo sistemos klausimai. Tyrimo, kuriuo bus grindžiamas vertinimas, rezultatai bus paskelbti iki spalio mėn. pabaigos.
 2. Žaliavos. Lapkričio 14 d. Briuselyje įvyksiančioje aukšto lygio konferencijoje dėl žaliavų bus pateikta rekomendacijų, parengtų remiantis Komisijos ir valstybių narių dialogu dėl baterijų žaliavų, pradėtu siekiant sudaryti patrauklias pagrindines baterijų žaliavų žvalgymo, gavybos ir perdirbimo Europoje sąlygas. Komisija ragina pramonininkus didinti ir žaliavų rafinavimo pajėgumus Europos Sąjungoje.
 3. Tarpregioninė su baterijomis susijusi partnerystė. Spalio 8 d. vykusiame praktiniame seminare sudaryta tarpregioninė su baterijomis susijusi partnerystė. Slovėnija pasisiūlė kartu su kitais septyniais regionais imtis iniciatyvos pažangiųjų medžiagų srityje. Siekiant sparčiau pasiekti masto didinimo ir komercializacijos etapus, įgyvendinti šią partnerystę padės specialios Komisijos sudarytos grupės, be to, bus galima naudotis išorės konsultacijų paslaugomis. Įgyvendinant kitą – įmonės „Lombardy“ vadovaujamą – partnerystę jau padaryta didelė pažanga kuriant bandomųjų parodomųjų perdirbimo įrenginių tinklą. Prie šių partnerystės iniciatyvų, atsižvelgdami į konkrečias savo stiprybes, šiuo metu nori prisijungti daugiau regionų. Parama teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).
 4. Moksliniai tyrimai. 2019 m. sausio 24 d. bus paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus, kurio bendras biudžetas, skirtas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, bus 114 mln. EUR. Šiomis lėšomis bus remiama teminė su baterijomis susijusi veikla ir Europos baterijų aljanso tikslai. 2020 m. bus paskelbta papildomų su baterijomis susijusių projektų temų. Joms iš viso bus skirta 70 mln. EUR. Dėl kitos daugiametės finansinės programos pasakytina, kad Komisija ketina siūlyti su baterijomis susijusią partnerystę įgyvendinti ir pagal programą „Europos horizontas“. Kartu kuriama nauja Europos technologijų ir inovacijų platforma. Jos tikslas – padėti nustatyti baterijų mokslinių tyrimų prioritetus, formuoti ilgalaikes vizijas, parengti strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę ir veiksmų gaires. Šiai platformai vadovaus suinteresuotieji pramonės subjektai, mokslo tyrėjų bendruomenė ir valstybės narės.
 5. Įgūdžiai. 2018 m. spalio mėn. pabaigoje pagal programą „Erasmus+“ bus paskelbtas naujas kvietimas teikti pasiūlymus dėl sektorių įgūdžių sąjungų, kurios įgyvendintų Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje planą. Šis naujas kvietimas apims šešis sektorius, įskaitant elektromobilumo priemonių baterijų sektorių. Atrinktos planą įgyvendinsiančios sąjungos nustatys, kokių įgūdžių trūksta šiuo metu ir reikės ateityje konkrečiuose sektoriuose, parengs sektorių įgūdžių strategijas, sudarys pagrindinius Europos profesinius profilius ir su darbo rinka susietas pagrindines Europos profesinio mokymo programas, taip pat parengs nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu įgyvendintinus veiksmų planus.

Pagrindiniai faktai

2017 m. spalio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius paskelbė Europos baterijų aljanso veiklos pradžią. Jo veikloje dalyvauja valstybės narės ir pramonininkai. Prie šios bendradarbiavimo platformos šiuo metu yra prisijungusi Europos Komisija, suinteresuotos ES šalys, Europos investicijų bankas ir daugiau kaip 260 suinteresuotųjų pramonės subjektų ir inovacijų kūrėjų. Aljanso tikslas – Europoje sukurti konkurencingą, novatorišką ir tvarią vertės grandinę, kurios pagrindas – tvarūs baterijų elementai. Europa turi neatsilikti pasaulio lenktynėse, kad išvengtų technologinės priklausomybės nuo savo konkurentų ir išnaudotų baterijų teikiamas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų galimybes. Pagal turimas prognozes 2025 m. baterijų rinkos vertė gali pasiekti 250 mlrd. EUR. Atsargiais skaičiavimais, vien ES paklausai patenkinti gali prireikti Europoje pastatyti bent 20 gigafabrikų (masinės baterijų elementų gamybos objektų). Atsižvelgiant į tai, kad investuoti reikia labai daug ir greitai, šis pramonės uždavinys turi būti sprendžiamas bendromis pastangomis.

Pagrindiniai ligšiolinės Europos baterijų aljanso veiklos rezultatai yra 2018 m. gegužės mėn. priimtas Strateginis su baterijomis susijusių veiksmų planas ir pramonininkų paskelbti ketinimai investuoti į baterijų medžiagas ir baterijų elementus. Veiksmų plane, įeinančiame į trečiąjį dokumentų rinkinį „Europa kelyje“, kuriuo baigiama formuoti J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos plataus užmojo judumo modernizavimo darbotvarkė, numatytos ryžtingos priemonės, susijusios su svarbiausiomis žaliavomis, ES moksliniais tyrimais bei inovacijomis ir reglamentavimo reikalavimais, kurie padėtų didinti mūsų įmonių konkurencingumą.

Daugiau informacijos

MEMO/18/6113

Europos baterijų aljanso svetainė 

Iniciatyvos „Europa kelyje“ svetainė

 

 

 

 

IP/18/6114

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar