Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společná iniciativa Evropské unie a OSN na ukončení feminicidy v Latinské Americe

New York 27. září 2018

Evropská unie a OSN dnes oznámily finanční příspěvek ve výši 50 milionů EUR, který má pomoci ukončit vraždění žen v Latinské Americe.

banner

Feminicida, nebo-li zabíjení žen na základě pohlaví, si v Latinské Amerika vyžádá každý den 12 obětí.

S dnes oznámenou investicí v hodnotě 50 milionů EUR bude iniciativa EU a OSN s názvem Spotlight financovat nové inovativní programy v Argentině, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu a Mexiku. Tyto programy pomohou ochránit ženy a dívky před násilím a vymýtit feminicidu v Latinské Americe.

„Naší prioritou je ukončit násilí páchané na ženách a dívkách. Díky iniciativě Spotlight jsme vytvořili celosvětovou koalici zaměřující na tuto prioritu a naším cílem je napřít veškeré síly a pozornost do oblasti vzdělávání, osvěty, prevence a výkonu spravedlnosti,“ uvedla vysoká představitelka a první místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová. „Chceme zajistit, aby ženy a dívky již nemusely žít ve strachu, ani v Latinské Americe, ani v Evropě či kdekoli jinde ve světě.“

„K dosažení úspěchu a dlouhodobých výsledků je důležité řešit problematiku feminicidy komplexně, z různých úhlů,“ připomíná zástupkyně generálního tajemníka OSN Amina J. Mohammedová. „Žádná žena by neměla zemřít jen proto, že je žena.“

„Zavraždit ženu proto, že je žena, je tím nejotřesnějším zločinem, který lze spáchat,“ doplňuje evropský komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica. „Budeme spolupracovat s jednotlivými státy a dalšími partnery, abychom podchytili příčiny feminicidy, které jsou často zakořeněny v patriarchálních postojích, misogynii, sexismu a objektivizaci žen.“

„Genderově podmíněné násilí je přítomno ve všech zemích a postihuje ženy a dívky všude ve světě,“ řekla výkonná ředitelka orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen Phumzile Mlambo-Ngcukaová. „Iniciativou Spotlight se EU a OSN snaží vyburcovat k širší koalici, která bude mít napříč všemi agenturami OSN, partnery z řad občanské společnosti a vládními institucemi jasný cíl: ukončit násilí páchané na ženách a dívkách jednou provždy.“

Nové programy se budou zabývat odstraněním legislativních a politických nedostatků, posílením institucí a prosazováním rovného postavení žen a mužů. Zaměří se na poskytování kvalitních služeb pro pozůstalé a odškodnění obětí násilí a jejich rodin.

Iniciativa Spotlight bude úzce spolupracovat s občanskou společností, agenturami OSN a vládními institucemi 5 programových zemí s cílem provádět komplexní a vysoce kvalitní intervence, které mohou ženám a dívkám zachránit život. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby se pomoc dostala k ženám a dívkám, které jsou nejvíce vystaveny riziku násilí a ke kterým se tradiční programy nedostanou. Nikdo nesmí být opomenut.

V Latinské Americe se nachází 14 z 25 zemí s nejvyšší mírou feminicidy ve světě. V roce 2016 bylo v Argentině zavražděno 254 žen a dívek, v Salvadoru 349, v Guatemale 211, v Hondurasu 466 a v Mexiku 2 813.

Souvislosti

Iniciativa Spotlight je víceleté světové partnerství mezi Evropskou unií a Organizací spojených národů, jehož cílem je odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. Tato iniciativa, na jejíž počáteční fázi Evropská unie vyčlenila prostředky na závazek ve výši 500 milionů EUR, představuje bezprecedentní celosvětovou snahu investovat do rovnosti žen a mužů a posilovat postavení žen jakožto nezbytného předpokladu a hnací síly pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

V rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů v září 2015, se státy celého světa zavázaly odstraňovat všechny formy nerovného postavení a diskriminace. Podle Agendy 2030 nesmí být nikdo opomenut, což je závazek, podle něhož nebude žádný cíl považován za dosažený, dokud nebude splněn ve všech vrstvách společnosti, ve prospěch všech a všude, i v těch nejméně rozvinutých částech světa. To se týká i milionů žen a dívek, které stále v tichosti snášejí každodenní projevy násilí a zneužívání.

Násilí na ženách a dívkách

Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejvíce přítomných důsledků nerovnosti. Jeho příčiny pramení z nerovného postavení a mocenských vztahů. Jedná se o široce rozšířenou formu diskriminace, která se projevuje v různých podobách ve veřejné i soukromé sféře. Ženy a dívky jsou neúměrně vystaveny násilí, včetně feminicidy, sexuálního násilí, domácího násilí, obchodu s lidmi a tradičních zneužívajících praktik. Násilí vůči ženám a dívkám je porušováním lidských práv, k němuž se zneklidňující intenzitou dochází ve všech zemích a v rámci všech generací.

Ženy a dívky, které čelí více druhům diskriminace, jež se vzájemně prolínají, jsou často vystaveny násilí o to více, když nejsou k dispozici systémy podpory a reakce nebo jsou tyto systémy nepřijatelné, nedostupné či nedosahují potřebné kvality. Například ženy a dívky v určitých fázích života (v době dospívání a ve starším věku) mohou být přehlíženy jak ve statistikách, tak při koncipování zákonů, politik a programů. Migranti, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby mohou postrádat formální uznání ze strany státu. Té nejvyšší míře diskriminace v sociální, politické a ekonomické oblasti často čelí domorodé ženy a ženy z etnických, rasových a sexuálních menšin. Ženy a dívky se zdravotním postižením, ty, které žijí ve venkovských oblastech, a řada dalších se rovněž potýkají s několika projevy nerovnosti zároveň a musí čelit situacím, kdy jsou znevýhodňovány několikanásobně. To vysvětluje, jak a proč jsou určité skupiny systematicky opomíjeny.

Další informace

Iniciativa EU a OSN s názvem Spotlight

Otázky a odpovědi:

Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie

Nový evropský konsensus o rozvoji: „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“

Akční plán pro rovnost žen a mužů II (2016–2020)

IP/18/5906

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar