Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Инициативата Spotlight: Европейският съюз и ООН обединяват сили, за да сложат край на убийствата на жени в Латинска Америка

New York, 27 септември 2018 r.

Европейският съюз и ООН обявиха днес финансов принос на стойност 50 милиона евро, за да се сложи край на убийствата на жени в Латинска Америка.

banner

Всеки ден 12 жени в Латинска Америка умират от насилствена смърт.

С днешните инвестиции от 50 милиона евро ще бъдат финансирани нови и иновативни програми по инициативата Spotlight на ЕС и ООН в Аржентина, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Мексико, за да се помогне на жените и момичетата да живеят без насилие и да се преустановят убийствата на жени в Латинска Америка.

„Прекратяването на насилието срещу жените и момичетата е приоритет за нас.С инициативата Spotlight обединяваме световните усилия за тази цел и мобилизираме всички усилия и действия в сферата на образованието, повишаването на осведомеността, превенцията и правораздаването“, заяви върховният представител/заместник-председателят Федерика Могерини. „Искаме да гарантираме, че жените и момичетата в Латинска Америка, в Европа и по света никога повече няма да живеят в страх.“

Обстойното разглеждане на въпроса за убийствата на жени от различни гледни точки е от съществено значение за постигането на успешни и трайни резултати“, заяви заместник-генералният секретар на ООН Амина Дж. Мохамед. „Нито една жена не трябва да умре защото е жена.“

„Убийството на жени заради пола им е най-отвратителното престъпление, което можем да си представим“, каза европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица. „Ще работим с правителствата и други партньори, за да се отстранят първопричините за убийствата на жени, които често се коренят в патриархални нагласи, омраза към жените, сексизъм и третиране на жените като предмети.“

Основаното на пола насилие засяга всички страни и всички жени и момичета“, заяви изпълнителният директор на ООН — Жени Пхумзиле Мламбо-Нгука. „С инициативата Spotlight ЕС и ООН имат за цел да стимулират широкообхватно сътрудничество с определена насоченост, в което ще участват различни агенции на ООН, партньори от гражданското общество и правителства, за да се сложи край веднъж завинаги на насилието срещу жени и момичета.“

С новите програми ще бъдат отстранени законодателни пропуски и недостатъци на политиката, ще бъдат засилени институциите, ще се насърчават нагласите за равенство между половете и ще се предоставят качествени услуги за оцелелите и обезщетения на жертвите на насилие и техните семейства.

Инициативата Spotlight ще се осъществява в тясно сътрудничество с гражданското общество, агенциите на ООН и правителства на петте държави по програмата, за да се предоставят всеобхватни висококачествени интервенции, които могат да спасят живота на жени и момичета. Специално внимание ще се отделя на жените и момичетата, които са най-изложени на риск от насилие и до които не достигат традиционните програми, за да не бъде изоставен никой.

В Латинска Америка се намират 14 от 25-те държави с най-висок процент на убийства на жени в света. През 2016 г. 254 жени и момичета бяха убити в Аржентина, 349 в Ел Салвадор, 211 в Гватемала, 466 в Хондурас и 2 813 в Мексико.

Контекст

Инициативата Spotlight е глобално многогодишно партньорство между Европейския съюз и Организацията на обединените нации, целящо премахването на всички форми на насилие срещу жените и момичетата. С ангажимент за начално финансиране в размер на 500 милиона евро от Европейския съюз инициативата представлява безпрецедентно световно усилие да се инвестира в равенството между половете и овластяването на жените като предпоставка и двигател за постигането на целите за устойчиво развитие.

В рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН през септември 2015 г., правителствата от цял свят поеха ангажимент за отстраняване на всички форми на дискриминация и неравенство. По Програмата до 2030 г. бе поет ангажиментът „никой да не бъде изоставен“ — нито една цел няма да се смята за постигната, ако не е спазена за всички и навсякъде, включително за най-уязвимите членове на обществото. За съжаление това включва и милиони жени и момичета, които все още всекидневно страдат мълчаливо от различни форми на насилие и малтретиране.

Насилие срещу жени и момичета

Насилието срещу жените и момичетата е една от най-широко разпространените последици от неравенството. То се корени в неравноправните отношения между половете и е разпространена форма на дискриминация, проявяваща се под различни форми в обществената и в частната сфера. Жените и момичетата са подложени в непропорционална степен на насилие, включително убийства, сексуално насилие, домашно насилие, трафик и вредни практики. Насилието срещу жени и момичета е сериозно нарушение на правата на човека, чието равнище е тревожно в много държави и сред различни поколения.

За жените и момичетата, които са подложени на множество и взаимносвързани форми на дискриминация, рисковете да претърпят насилие са дори още по-големи, а ответни мерки и системи за подкрепа често не съществуват, не са приемливи, не са достъпни или са с ниско качество. Например жените и момичетата на някои етапи от живота (юношество или напреднала възраст) могат да бъдат пренебрегнати в статистиката и в изготвянето на закони, политики и програми. Жените мигранти и бежанци и вътрешно разселените жени могат да не бъдат официално признати от държавата. Жените от коренното население и тези от етническите, расовите и сексуалните малцинства често се сблъскват с най-голямата дискриминация в социален, политически и икономически план. Например жените и момичетата с увреждания и живеещите в селските райони са изправени по същия начин пред натрупващи се неравенства и ситуации на неравностойно положение, което обяснява как и защо определени групи са систематично пренебрегвани.

За повече информация:

Инициативата Spotlight на ЕС-ООН

MEMO - Въпроси и отговори

Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз

Новият европейски консенсус за развитие — „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“

План за действие на ЕС относно равенството между половете II за периода 2016—2020 г.

IP/18/5906

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar