Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Opinionsundersökning: Fyra av fem i EU stöder privata satsningar på utvecklingssamarbete

Bryssel den 25 september 2018

Den senaste Eurobarometerundersökningen visar att man i EU i allt högre grad ser den privata sektorn som en viktig aktör i det internationella utvecklingssamarbetet och att utvecklingssamarbete kan vara ett sätt att hantera irreguljär migration.

– Allmänheten i EU står bakom våra insatser för att öka de privata investeringarna i utvecklingssamarbetet, arbeta för jämställdhet och ta itu med orsakerna till irreguljär migration, säger Neven Mimica, som är kommissionär för internationellt samarbete och utveckling. Vårt förslag om att fördjupa våra ekonomiska förbindelser med Afrika med fokus på privata investeringar är därför förankrat hos folket. Vi bör se detta som en uppmaning att genast satsa mer på utveckling.

De viktigaste resultaten

  • Starkt allmänt stöd för utvecklingssamarbetet

89 procent av de tillfrågade är positiva till att hjälpa människor i utvecklingsländerna. Jämfört med 2016 är det fler som tycker att vi bör satsa mer på ekonomiskt samarbete. Över tre fjärdedelar anser att EU bör ge det stöd de har lovat till utvecklingsländerna.

  • Jämställdhet en viktig prioritering

Stödet för ökad jämställdhet är ännu större: nästan nio av tio anser att det bör vara en prioriterad fråga i EU:s utvecklingspolitik. De vill särskilt att man bekämpar våld mot kvinnor och flickor (78 %), motverkar diskriminering mot kvinnor (63 %) och ser till att kvinnor och flickor får utbildning (61 %).

  • Bistånd motverkar irreguljär migration

Sju av tio tycker att ekonomiskt bistånd till utvecklingsländerna är ett effektivt sätt att hantera irreguljär migration. Jämfört med 2016 har denna uppfattning vunnit stöd i 14 länder – särskilt Malta, Grekland och Bulgarien.

På frågan om vilka som är de mest akuta problemen i utvecklingsländerna nämns särskilt fred och säkerhet (37 %), utbildning (35 %) och hälsa (33 %). Migration hamnar på tionde plats (10 %). Siffror visar på en stabil trend sedan 2010.

På det personliga planet säger över hälften att de själva kan bidra, till exempel genom att skänka pengar till ideella organisationer, göra etiska val när de handlar eller jobba som volontärer.

På frågan om EU bör prioritera fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna höll man med om det i 26 länder – sju av tio invånare totalt sett. I Lettland och Estland verkar man mer skeptisk till utvecklingssamarbete. Av alla 28 EU-länder är det bara i Tjeckien och Estland som man anser att utvecklingspolitik inte är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom i utvecklingsländerna.

Läs mer

På vår webbplats finns faktablad för varje EU-land (på landets språk), infografik på alla språk och faktablad om de allmänna resultaten i EU och om ungdomars synpunkter.

IP/18/5840

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar