Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Eurobaromeetri uuring: iga neljas ELi kodanik viiest toetab erasektori osalemist arengukoostöös

Brüssel, 25. september 2018

Viimane Eurobaromeetri uuring näitab, et ELi kodanike arvates on erasektori roll rahvusvahelises arengus üha tähtsam ja arengukoostööd nähakse ebaseadusliku rände probleemi lahendamise vahendina.

„Euroopa kodanikud toetavad meie jõupingutusi erasektori investeeringute suurendamiseks arengukoostöösse, soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemiseks. See näitab, et meie ettepanek süvendada majandussuhteid Aafrikaga, keskendudes erainvesteeringutele, on kodanike arvates õige samm. Me peaksime võtma seda üleskutsena teha arengu valdkonnas rohkem ja viivitamata,” ütles Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica.

Peamised järeldused

  • Üldine ulatuslik toetus arengukoostööle

89 % küsitletutest toetab arenguriikide abistamist. Võrreldes 2016. aastaga leiab rohkem inimesi, et finantskoostööd tuleks suurendada. Enam kui kolmveerand vastanutest kõigis ELi liikmesriikides on arvamusel, et EL peaks täitma oma lubaduse seoses arenguriikidele lubatud abisummaga.

  • Sooline võrdõiguslikkus on oluline prioriteet

Toetus naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse edendamisele on veelgi suurem: ligi üheksa kümnest vastanust arvab, et see peaks olema ELi arengupoliitika prioriteet. Täpsemalt soovitakse keskendumist naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vähendamisele (78%), naiste diskrimineerimise vastasele võitlusele (63%) ning hariduse kättesaadavuse tagamisele naistele ja tütarlastele (61%).

  • Tegelemine ebaseadusliku rändega

Seitse inimest kümnest on nõus sellega, et rahalise abi andmine arengumaadele on tõhus viis ebaseadusliku rändega tegelemiseks. Võrreldes 2016. aastaga nõustuvad selle seisukohaga inimesed 14 liikmesriigis – kõige enam toetajaid on Maltal, Kreekas ja Bulgaarias.

Kui paluti loetleda kõige pakilisemaid probleeme arengumaades, nimetati kõige sagedamini rahu ja julgeolekut (37%), haridust (35%) ja tervishoidu (33%). Ränne jäi pingereas 10. kohale (10%). Need näitajad on alates 2010. aastast püsinud üldjoontes stabiilsena.

Isiklikul tasandil leiab üle poole eurooplastest, et üksikisikuna on neil samuti võimalik arengusse panustada, näiteks toetades rahaliselt mittetulundusühinguid, tehes eetilisi valikuid ostude sooritamisel või osaledes vabatahtlikus töös.

Küsimusele, kas vaesuse vastu võitlemine arenguriikides peaks olema ELi prioriteet, vastas jaatavalt seitse eurooplast kümnest kokku 26 riigist. Eestlased ja lätlased on samas arengukoostöö suhtes skeptilisemad. ELi 28 riigist ei usuta vaid Tšehhi Vabariigis ja Eestis, et arengupoliitika on tõhus viis vaesusega võitlemiseks arenguriikides.

Lisateave

Siia saidile on paigutatud teabelehed iga liikmesriigi kohta selle liikmesriigi keeles. Esitatud on ka kõigis ELi keeltes graafikud ning teabelehed, mis kajastavad andmeid ELi kohta üldiselt ning noorte kohta eraldi.

IP/18/5840

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar