Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Евробарометър: 80 % от гражданите на ЕС подкрепят участието на частния сектор в сферата на сътрудничеството за развитие

Брюксел, 25 септември 2018 r.

Според последното проучване Евробарометър гражданите на ЕС все повече смятат, че ролята на частния сектор за международното развитие се засилва, и възприемат сътрудничеството за развитие като средство за справяне с незаконната миграция.

„Европейските граждани подкрепят нашите усилия за насърчаване на частните инвестиции в сферата на сътрудничеството за развитие, за постигане на равенство между половете и за справяне с първопричините за незаконната миграция. Това показва, че с нашето предложение да задълбочим икономическите си отношения с Африка, като се съсредоточим върху частните инвестиции, сме в унисон с гражданите. Трябва да възприемем това като призив за полагане на допълнителни усилия в сферата на развитието и да предприемем незабавни действия“, заяви комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица.

Основни констатации:

  • Силна обща подкрепа за сътрудничеството за развитие

89 % от анкетираните подкрепят подпомагането на населението в развиващите се страни. Повече хора смятат, че финансовото сътрудничество вече трябва да бъде по-голямо в сравнение с 2016 г. Повече от три четвърти от респондентите във всички държави — членки на ЕС, считат, че ЕС трябва да изпълни обещанието си за размера на помощта, която предоставя на развиващите се страни.

  • Равенството между половете — основен приоритет

Подкрепата за предприемането на действия във връзка с равенството между жените и мъжете е още по-голяма: близо 90 % от респондентите смятат, че това равенство трябва да бъде приоритет в политиката на ЕС за развитие. По-конкретно те биха искали да бъде поставен акцент върху борбата с насилието над жените и момичетата (78 %), върху борбата с дискриминацията спрямо жените (63 %), както и върху предоставянето на достъп до образование на жените и момичетата (61 %).

  • Действия за справяне с незаконната миграция

Според 70 % от анкетираните предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни е ефективен начин за справяне с незаконната миграция. В сравнение с 2016 г. се наблюдава по-голяма подкрепа в тази връзка сред хората от 14 държави — особено Малта, Гърция и България.

На въпроса кои са най-неотложните предизвикателства, пред които са изправени развиващите се страни, най-често се отговаря, че това са мирът и сигурността (37 %), образованието (35 %) и здравеопазването (33 %). Миграцията е посочена на 10-о място в списъка с най-неотложните предизвикателства (10 %). Според тези данни е налице стабилна обща тенденция от 2010 г. насам.

На индивидуално равнище повече от половината европейци смятат, че като личности те могат да допринесат положително за развитието — например като предоставят средства на организации с нестопанска цел, правят етичен избор, когато пазаруват, или полагат доброволен труд.

На въпроса дали борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде приоритет за ЕС респондентите от 26 държави — и като цяло 70 % от европейците — отговарят утвърдително. В същото време латвийците и естонците са настроени по-скептично спрямо сътрудничеството за развитие. От 28-те държави от ЕС единствено Чешката република и Естония не смятат, че политиката за развитие е ефективен начин за преодоляване на бедността в развиващите се страни.

За повече информация:

Тук можете да намерите отделни информационни фишове на националните езици за всички държави — членки на ЕС, инфографики на всички езици на държавите от ЕС и информационни фишове за резултатите в ЕС като цяло и младежите като целева група.

IP/18/5840

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar