Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU stärker sin strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien

Bryssel den 19 september 2018

Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har i dag antagit ett gemensamt meddelande om EU:s syn på hur en ny övergripande strategi för att förbättra förbindelserna mellan EU och Asien bör se ut.

Detta gemensamma meddelande grundar sig på EU:s egna tidigare erfarenheter när det gäller att förbättra förbindelserna mellan dess medlemsstater och förbindelserna med och i andra regioner. Meddelandet, som bygger på en hållbar, omfattande och regelbaserad sammankoppling, har till syfte att vara en vägledning för EU:s yttre åtgärder på detta område och ingår som ett led i genomförandet av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik.

Det gemensamma meddelandet om komponenterna i en EU-strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien finns tillgänglig online.

– Sammankoppling är vägen till framtiden. En ökad sammankoppling gör att vi får bättre möjlighet att nå fram till gemensamma politiska lösningar och skapa välstånd för våra befolkningar . Vi använder oss av det tillvägagångssätt som är typiskt för EU, nämligen att inrätta starka nätverk och stärka partnerskap för en hållbar sammankoppling inom alla sektorer och detta på grundval av gemensamma regler. Detta är EU:s sätt att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter till nytta för invånarna både i Europa och i Asien, säger unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande Federica Mogherini.

Vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft Jyrki Katainen gör följande uttalande: Vi vill arbeta tillsammans med våra partner i Asien för att förbättra förbindelserna mellan Europa och Asien, samtidigt som vi tillämpar våra värden och vårt tillvägagångssätt på detta samarbete. De infrastrukturnätverk som kommer att byggas ska vara sammanhängande och kompatibla samt ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Upphandlingar ska vara öppna och transparenta i syfte att främja goda styrelseformer och rättvisa konkurrensvillkor. Detta är en metod som fungerar och som det finns ett intresse för i länderna i Asien, i vårt östra grannskap, i västra Balkan och ännu längre bort.

EU:s kommissionär med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica tillägger följande: EU och Asien är två viktiga partner när det gäller hållbar utveckling och genomförandet av FN:s Agenda 2030. Vårt utvecklingssamarbete är en viktig del av vårt bredare engagemang och partnerskap med Asien, inte minst när det gäller att främja en hållbar sammankoppling. Vi vill stärka vårt partnerskap ytterligare och inrikta oss i ännu större utsträckning på tillhandahållande av tekniskt bistånd, förbättring av regelverk och skapande av incitament till att främja och öka välbehövliga investeringar.

Transportkommissionär Violeta Bulc har följande kommentar: Transportinfrastrukturen utgör stommen i förbindelserna mellan Europa och Asien och gör det möjligt att transportera både människor och varor mellan de båda kontinenterna – i takt med att digitaliseringen ökar koldioxidutsläppen minskar. Europa delar och använder sig av ett av världens mest utvecklade transportnätverk och infrastrukturfinansieringsprogram, nämligen det transeuropeiska transportnätet. Sammankoppling är viktig!

 

Hållbar, omfattande och regelbaserad: sammankoppling enligt EU:s metod

EU:s strategi för sammankoppling kommer att bygga på en kombination av principer och konkreta åtgärder samt ta hänsyn till att Asien består av olika regioner som rymmer mycket olikartade länder vad gäller ekonomisk modell och utvecklingsnivå. Den består av tre delar:

  1. Inrättande av transportlänkar, energinät , digitala nätverk personkontakter .
  2. Erbjudanden om sammankopplingspartnerskap till länder och organisationer.
  3. Främjande av en hållbar finansiering genom användning av olika finansieringsverktyg.

 

Inrättande av gränsöverskridande nätverk

En effektiv infrastruktur och goda förbindelser skapar tillväxt och arbetstillfällen och gör det möjligt att transportera människor och varor. När det gäller alltifrån transportlänkar till energinät, direkta personkontakter till digitala webbtjänster kommer EU att utvidga sina egna nätverk och bidra till inrättandet av nya sådana bortom de egna gränserna.

EU:s transeuropeiska transportnät (TEN-T) håller på att utvidgas till länder som gränsar till Asien. EU bör nu ansluta TEN-T till näten i Asien. EU:s digitala inre marknad utgör grunden för främjandet av handeln med digitala tjänster, under det att EU:s strategi om digitalisering för utveckling (Digital4Development strategy) främjar social och ekonomisk utveckling. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter av att skapa regionala och liberaliserade energimarknader, med tonvikt på marknadsdriven omställning till ren energi. Vi kommer att fortsätta att främja personkontakter och rörlighet, t.ex. Genom utbildning, forskning, innovation, kultur och turism.

 

Utveckling av starka bilaterala och globala sammankopplingspartnerskap

Vår värld är beroende av välfungerande och säkra flöden av varor, tjänster och människor. Med en dokumenterat regelbaserad, rättvis och transparet inre marknad samarbetar EU med partner utanför sina gränser för att främja en liknande strategi på området hållbar sammankoppling.

EU kommer att fortsätta att verka för fler bilaterala sammankopplingspartnerskap. Till exempel kommer sammankopplingsplattformen EU–Kina att hjälpa båda parter att skapa synergieffekter och hantera meningsskiljaktigheter. På regional nivå kan EU dra nytta av sina tidigare erfarenheter av att bidra till en förbättrad sammankoppling och integration av olika regionala samarbetsstrukturer, t.ex. i Östersjöområdet och Svartahavsområdet samt med Asean, och som en del av Asem-processen. Genom att främja samarbete mellan regioner när det gäller sammankoppling kan EU sprida sin hållbara och regelbaserade sammankopplingsmodell. EU kommer dessutom att samarbeta med internationella organisationer för att fastställa rättsliga ramar och konkreta former för sammankoppling, t.ex. Genom internationella standarder. Världshandelsorganisationen, Internationella energiorganet, Internationella sjöfartsorganisationen och FN:s organ är bara några exempel på organisationer där EU håller på att och ämnar fortsätta med att arbeta för en hållbar och rättvis praxis.

 

Främjande av en hållbar investeringsfinansiering.

Med tanke på att Asien behöver 1,3 miljarder euro om året i infrastrukturinvesteringar finns det betydande möjligheter för EU-företag, dock under förutsättning att det finns ordentliga rättsliga ramar. EU kommer att sträva efter att kombinera finansiering från olika finansieringskällor såsom internationella finansinstitut, multilaterala utvecklingsbanker och den privata sektorn i syfte att säkra en hållbar inhemsk och internationell finansiering av sammankoppling samt transparens och rättvisa konkurrensvillkor. En övergripande strategi för investeringsfinansiering, som inledningsvis använts i Europa av Europeiska fonden för strategiska investeringar samt även utanför EU genom särskilda geografiska investeringsinstrument, har gjort att man lyckats finansiera infrastruktur och sammankoppling. Om man därtill lägger Europeiska kommissionens förslag om en förstärkning av de yttre åtgärderna inom ramen för den fleråriga budgetramen (2021–2027) finns det en stor potential för betydande ytterligare intelligent, innovativ och flerdimensionell investeringsfinansiering i och kring Asien.

En bättre sammankoppling av Europa och Asien genom transportlänkar, energilänkar, personkontakter och digitala nätverk kommer att öka resiliensen i både samhället i stort och i enskilda regioner, underlätta handel, främja en regelbaserad internationell ordning och bana väg för en mer hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp. Detta gemensamma meddelande ska utgöra en grund för EU:s samarbete med sin partner från grannskapsländerna till Stillahavsområdet till nytta för invånarna både i Europa och i de länder som ser fördelarna med vår strategi för sammankoppling.

 

Bakgrundsinformation

Det gemensamma meddelande som i dag antagits av Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik anger komponenterna i en EU-strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien.

Förslagen i det gemensamma meddelandet kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. De kommer dessutom att bidra till diskussionerna om sammankoppling i det Asien-Europa toppmöte (Asem) som kommer att hållas i Bryssel den 18-19 oktober.

 

Ytterligare upplysningar

Gemensamt meddelande: Connecting Europe and Asia – building blocks for an EU Strategy

Faktablad: Förklaring av Europeiska unionens strategi för förbindelserna mellan Europa och Asien

Faktablad: Förbindelserna mellan Europa och Asien – EU:s strategi

IP/18/5803

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar