Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okrepljena strategija EU za povezovanje Evrope in Azije

Bruselj, 19. septembra 2018

Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes sprejeli skupno sporočilo, v katerem je predstavljena vizija EU za novo, celovito strategijo za boljše povezovanje Evrope in Azije.

Skupno sporočilo temelji na izkušnjah Evropske unije pri krepitvi povezav med državami članicami, z drugimi regijami in v drugih regijah. Jedro sporočila je trajnostna in celostna povezljivost na osnovi pravil, s čimer bo sporočilo pripomoglo k usmerjanju zunanjega delovanja EU na tem področju v okviru izvajanja globalne strategije.

Skupno sporočilo o sestavnih delih strategije EU o povezovanju Evrope in Azije je na voljo na spletu.

„Povezljivost si utira pot v prihodnost. Bolj ko smo povezani, več priložnosti imamo, da najdemo skupne politične rešitve ter državljankam in državljanom zagotovimo gospodarsko blaginjo,“ je povedala visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Federica Mogherini. „Naš pristop je značilen za Evropsko unijo: v vseh sektorjih želimo na osnovi spoštovanja skupnih pravil vzpostaviti močnejša omrežja in okrepiti partnerstva za trajnostno povezljivost. To je evropski način reševanja izzivov in izkoriščanja priložnosti, ki prinaša koristi tako prebivalcem Evrope kot Azije.“

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je dejal: „Z azijskimi partnerji želimo sodelovati za boljše povezave med Evropo in Azijo ter v to sodelovanje vnesti svoje vrednote in pristop. Infrastrukturna omrežja, ki se bodo zgradila, naj bi bila skladna, interoperabilna ter finančno vzdržna in okoljsko trajnostna. Javni razpisi bi morali biti odprti in transparentni ter bi morali spodbujati dobro upravljanje in enake konkurenčne pogoje. Gre za pristop, ki je uspešen in za katerega se zanimajo azijske države, države vzhodnega sosedstva, države Zahodnega Balkana, pa tudi druge.“

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dodal: „EU in Azija sta pomembni partnerici na področju trajnostnega razvoja in doseganja ciljev agende Združenih narodov do leta 2030. Sodelovanje na področju razvoja je bistveni sestavni del našega širšega sodelovanja in partnerstva z Azijo, tudi pri spodbujanju trajnostne povezljivosti. To partnerstvo želimo nadalje okrepiti in se pri tem še bolj osredotočiti na zagotavljanje tehnične pomoči, izboljšanje regulativnih okolij in ustvarjanje spodbud, ki bodo okrepile močno potrebne naložbe.“

Komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: „Prometna infrastruktura je ključna za povezave med Evropo in Azijo, saj omogoča prevoz ljudi in blaga med celinama, zaznamujeta pa jo digitalizacija in razogljičenje. Evropa je dejavna prek enega najbolj razvitih prometnih omrežij in programov financiranja infrastrukture na svetu – vseevropskega prometnega omrežja. Povezljivost je pomembna!“

 

Trajnostna in celovita povezljivost na osnovi pravil – povezljivost po meri EU

EU bo združila načelen pristop k povezljivosti in priznanje, da Azija obsega različne regije z državami, ki imajo različne gospodarske modele in ravni razvitosti, pri čemer predlaga konkretne ukrepe na treh področjih:

  1. vzpostavitev prometnih povezav, energetskih in digitalnih omrežij ter človeških vezi,
  2. ponujanje partnerstev na področju povezljivosti državam in organizacijam,
  3. spodbujanje vzdržnih financ prek različnih finančnih orodij.

 

Vzpostavitev čezmejnih omrežij

Učinkovita infrastruktura in povezave ustvarjajo rast in delovna mesta ter omogočajo mobilnost ljudi in blaga. Od prometnih povezav do energetskih omrežij, od medosebnih stikov do digitalnih spletišč bo EU razširila lastna omrežja in prispevala k novim zunaj njenih meja.

Vseevropska prometna omrežja EU se razširjajo do držav, ki mejijo na Azijo. EU naj bi jih zdaj povezala z omrežji v Aziji. Enotni digitalni trg EU zagotavlja načrt za krepitev trgovine na področju digitalnih storitev, njegova strategija za digitalizacijo za razvoj pa spodbuja družbeno-gospodarski razvoj. Izmenjevali bomo svoje izkušnje z ustvarjanjem regionalnih, liberaliziranih trgov energije, pri čemer se bomo osredotočili na tržno usmerjen prehod na čisto energijo. Še naprej bomo spodbujali medosebne izmenjave in mobilnost, npr. na področju izobraževanja, raziskav, inovacij, kulture in turizma.

 

Oblikovanje močnih dvostranskih in globalnih partnerstev na področju povezljivosti

Naš svet je odvisen od nemotenih in varnih tokov blaga, storitev in ljudi. Evropska unija ima dolgoleten pravičen in transparenten notranji trg, ki temelji na pravilih, zdaj pa sodeluje s partnerji zunaj svojih meja, da bi spodbujala podobne pristope k trajnostni povezljivosti.

EU si bo še naprej prizadevala za dvostranska partnerstva na področju povezljivosti. Platforma za povezljivost med EU in Kitajsko bo na primer obema stranema pomagala ustvariti sinergije in najti skupni jezik pri neusklajenih stališčih. EU se lahko na regionalni ravni opre na svoje izkušnje pri prispevanju k večji povezljivosti in integraciji različnih regionalnih struktur sodelovanja, na primer v bazenu Baltskega in Črnega morja, z Združenjem držav jugovzhodne Azije in v okviru azijsko-evropskega srečanja. Spodbujanje večjega medregijskega sodelovanja na področju povezljivosti bi Evropski uniji omogočilo razširiti svoj trajnostni in na pravilih temelječ model povezljivosti. EU bo poleg tega sodelovala z mednarodnimi organizacijami pri določanju pravnih okvirov in konkretnih oblik povezljivosti, npr. pri določanju mednarodnih standardov. Svetovna trgovinska organizacija, Mednarodna agencija za energijo, Mednarodna pomorska organizacija in organi Združenih narodov so primeri, v katerih si Evropska unija prizadeva za trajnostne in pravične globalne prakse, za kar si bo prizadevala tudi v prihodnje.

 

Spodbujanje trajnostnega financiranja naložb

Ker Azija po ocenah potrebuje 1,3 bilijona evrov na leto za naložbe v infrastrukturo, to podjetjem EU prinaša pomembne priložnosti, pod pogojem, da bodo vzpostavljeni trdni pravni okviri. EU bo skušala združiti finančne vire iz mednarodnih finančnih institucij, večstranskih razvojnih bank in zasebnega sektorja, da bi zagotovila trajnostna domača in mednarodna sredstva za povezljivost, hkrati pa transparentnost in enake konkurenčne pogoje za podjetja. Celovit pristop k financiranju naložb, ki ga je v Evropi prvi oblikoval Evropski sklad za strateške naložbe, prek posebnih geografskih naložbenih instrumentov pa je bil uporabljen tudi zunaj EU, je uspešno spodbudil naložbe v infrastrukturo in povezljivost. Ob upoštevanju predlogov Evropske komisije za okrepljeno zunanje delovanje na podlagi naslednjega večletnega finančnega okvira EU (2021–2027) so možnosti za dodatno financiranje pametnih, inovativnih in večrazsežnostnih naložb v Aziji in za Azijo precejšnje.

Evropa in Azija, ki sta bolje povezani prek prometnih povezav, energetskih, človeških in digitalnih omrežij, bosta okrepili odpornost družb in regij, spodbujali trgovino in mednarodno ureditev, ki je osnovana na pravilih, ter ustvarili možnosti za bolj trajnostno, nizkoogljično prihodnost. Na tem skupnem sporočilu bo temeljilo sodelovanje EU s partnericami iz sosedstva pa vse do Tihega oceana, ki bo prineslo koristi Evropejkam in Evropejcem ter državam, ki cenijo naš pristop k povezljivosti.

 

Ozadje

Skupno sporočilo, ki sta ga danes sprejeli Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zagotavlja sestavne dele za strategijo EU za povezovanje Evrope in Azije.

O predlogih iz skupnega sporočila bo zdaj potekala razprava v Evropskem parlamentu in Svetu, pa tudi na azijsko-evropskem srečanju na vrhu (ASEM), ki bo 18. in 19. oktobra potekalo v Bruslju.

 

Več informacij

Skupno sporočilo: Povezovanje Evrope in Azije – sestavni deli strategije EU

MEMO: Razlaga pristopa Evropske unije k povezovanju Evrope in Azije

Informativni pregled: Povezovanje Evrope in Azije – strategija EU

IP/18/5803

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar