Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ rozširuje svoju stratégiu na prepájanie Európy a Ázie

Brusel 19. september 2018

Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes prijali spoločné oznámenie, v ktorom sa stanovuje vízia EÚ o novej a komplexnej stratégii na lepšie prepojenie Európy a Ázie.

Spoločné oznámenie vychádza z vlastných skúseností Európskej únie so zlepšovaním prepojení medzi jej členskými štátmi, s ďalšími regiónmi, ako aj v iných regiónoch. S dôrazom na udržateľnú a komplexnú prepojiteľnosť založenú na pravidlách toto oznámenie poslúži ako vodidlo pre vonkajšiu činnosť EÚ v tejto oblasti a prispieva k vykonávaniu jej globálnej stratégie.

Spoločné oznámenie o prvkoch stratégie EÚ na prepájanie Európy a Ázie je dostupné na internete.

„Prepojiteľnosť predstavuje cestu do budúcnosti. Naša vzájomná väčšia prepojenosť prináša viac možností, aby sme dospeli k spoločným politickým riešeniam a zabezpečili hospodársku prosperitu pre občanov,“ uviedla vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Federica Mogheriniová. „Náš prístup je typický pre Európsku úniu: vybudovať pevnejšie siete a posilniť partnerstvá v záujme udržateľnej prepojenosti, a to vo všetkých sektoroch a na základe dodržiavania spoločných pravidiel. Je to európsky spôsob, ako sa popasovať s výzvami a využiť šance v prospech ľudí v Európe, ako aj v Ázii.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen doplnil: „S našimi ázijskými partnermi chceme spolupracovať na zlepšení prepojení medzi Európou a Áziou za súčasného prispenia našich hodnôt a prístupov. Infraštruktúrne siete, ktoré sa vybudujú, by mali byť súvislé, interoperabilné, ako aj finančne a environmentálne udržateľné. V záujme podpory dobrej správy vecí verejných a zaistenia rovnakých podmienok by tendre mali byť otvorené a transparentné. Je to prístup, ktorý funguje a ktorý oceňujú ázijské krajiny, ako aj krajiny v našom východnom susedstve, na západnom Balkáne a inde vo svete.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „EÚ a Ázia sú dôležitými partnermi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a pri plnení Agendy 2030. Vzájomná rozvojová spolupráca je základným prvkom našej širšej angažovanosti a nášho partnerstva s Áziou, v neposlednom rade aj pri podpore udržateľnej prepojiteľnosti. Chceme ešte viac posilniť naše partnerstvo a ešte viac sa zamerať na poskytovanie technickej pomoci, zlepšovanie regulačného prostredia a vytváranie stimulov na podporu a zvýšenie objemu potrebných investícií.“

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová poznamenala: „Dopravná infraštruktúra je spojovacou tepnou medzi EÚ a Áziou. Prepravujú sa po nej ľudia aj tovar medzi našimi dvomi kontinentmi; vo zvýšenej miere v znamení digitalizácie a dekarbonizácie. Európa sa angažuje v rámci jednej z najrozvinutejších dopravných sietí a jedného z najvyspelejších programov financovania infraštruktúry vo svete: transeurópskej dopravnej siete. Prepojiteľnosť rozhoduje!“

 

Udržateľná a komplexná prepojiteľnosť založená na pravidlách podľa EÚ

EÚ, ktorá uznáva, že Ázia zahŕňa rôzne regióny, ktoré sú domovom veľmi rozmanitých krajín z hľadiska modelov fungovania hospodárstva a úrovne rozvoja, spojí zásadový prístup k prepojiteľnosti s konkrétnymi opatreniami založenými na troch prvkoch:

  1. vytváranie dopravných spojení, energetických a digitálnych sietí a medziľudských väzieb;
  2. ponuka partnerstiev zameraných na prepojiteľnosť s krajinami v Ázii a s organizáciami;
  3. podpora udržateľného financovania využívaním rozmanitých nástrojov financovania.

 

Vytváranie cezhraničných sietí

Efektívna infraštruktúra a prepojenia vytvárajú rast a pracovné miesta a umožňujú pohyb osôb a tovaru. Od dopravných spojení po energetické siete cez medziľudské kontakty až po digitálny priestor – EÚ rozšíri vlastné siete a posilní siete za svojimi hranicami.

Transeurópske dopravné siete (TEN-T) EÚ sa rozširujú do krajín, ktoré susedia s Áziou. EÚ by teraz mala TEN-T prepojiť so sieťami v Ázii. Jednotný digitálny trh EÚ predstavuje plán na zlepšenie obchodu v oblasti digitálnych služieb, zatiaľ čo jej stratégia v oblasti digitalizácie pre rozvoj (Digital4Development) podporuje sociálno-ekonomický rozvoj. Podelíme sa o naše skúsenosti s vytváraním regionálnych a liberalizovaných trhov s energiou so zameraním na trhom stimulovanú transformáciu smerom k čistej energii. Naďalej budeme podporovať výmeny osôb a mobilitu, napríklad v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií, kultúry a cestovného ruchu.

 

Rozvoj silných bilaterálnych a globálnych partnerstiev zameraných na prepojiteľnosť

Náš svet závisí od bezproblémových a bezpečných tokov tovarov, služieb a ľudí. Na základe skúseností s budovaním spravodlivého a transparentného vnútorného trhu založeného na pravidlách Európska únia spolupracuje s partnermi za svojimi hranicami s cieľom podporiť podobné prístupy k udržateľnej prepojiteľnosti.

EÚ bude presadzovať bilaterálne partnerstvá zamerané na prepojiteľnosť. Napríklad platforma EÚ a Číny v oblasti prepojiteľnosti pomôže obom stranám vytvárať synergie a riešiť odlišné názory. Na regionálnej úrovni môže EÚ čerpať zo svojich skúseností týkajúcich sa jej prispenia k zvýšeniu prepojiteľnosti a integrácie rôznych štruktúr regionálnej spolupráce, napríklad v Baltskom a Čiernom mori, ako aj s krajinami zoskupenia ASEAN a v rámci procesu ASEM. Vďaka podpore intenzívnejšej medziregionálnej spolupráce zameranej na prepojiteľnosť by Európska únia mohla rozšíriť svoj model udržateľnej prepojiteľnosti založenej na pravidlách. Napokon bude EÚ spolupracovať s medzinárodnými organizáciami pri stanovovaní právnych rámcov a konkrétnych foriem prepojiteľnosti, napríklad s cieľom vytvoriť medzinárodné normy. Svetová obchodná organizácia, Medzinárodná agentúra pre energiu, Medzinárodná námorná organizácia a orgány OSN sú len niekoľkými príkladmi, kde Európska únia vyvíja a bude vyvíjať úsilie o vytvorenie udržateľných a spravodlivých globálnych postupov.

 

Podpora udržateľného financovania investícií

Keďže investície do infraštruktúry v Ázii si vyžadujú približne 1,3 bilióna eur ročne, spoločnostiam z EÚ sa tak naskytujú významné príležitosti za predpokladu, že sa zavedú spoľahlivé právne rámce. S cieľom zaistiť udržateľné domáce a medzinárodné financovanie prepojiteľnosti a zároveň zabezpečiť transparentnosť a rovnaké podmienky pre podniky sa EÚ zameria na kombinovanie finančných zdrojov pochádzajúcich z medzinárodných finančných inštitúcií, multilaterálnych rozvojových bánk a zo súkromného sektora. Investície do infraštruktúry a prepojiteľnosti sa úspešne mobilizujú prostredníctvom komplexného prístupu k financovaniu investícií, ktorý Európsky fond pre strategické investície zavádza v EÚ, ako aj mimo nej prostredníctvom osobitných geografických investičných nástrojov. V spojení s návrhmi Európskej komisie na posilnenie vonkajšej činnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ (2021 – 2027) je potenciál ďalšieho inteligentného, inovačného a viacrozmerného financovania investícií v Ázii a smerom do nej významný.

Lepšie prepojenie Európy a Ázie prostredníctvom dopravných spojení, energetických a digitálnych sietí a medziľudských kontaktov posilní odolnosť spoločností a regiónov, uľahčí obchod, podporí medzinárodný poriadok založený na pravidlách a otvorí cesty k udržateľnejšej budúcnosti s nízkym podielom uhlíka. Toto spoločné oznámenie bude základom pre spoluprácu EÚ s jej partnermi zo susedstva až po Tichomorie a prinesie výhody ľuďom z Európy a tých krajín, ktoré chápu hodnotu nášho prístupu k prepojiteľnosti.

 

Súvislosti

V spoločnom oznámení, ktoré dnes prijala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, sa stanovujú prvky stratégie EÚ na prepájanie Európy a Ázie.

Návrhy uvedené v spoločnom oznámení sa teraz prerokujú v Európskom parlamente a Rade a poslúžia ako príspevok do diskusie o prepojiteľnosti na nadchádzajúcom samite Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa uskutoční 18. – 19. októbra v Bruseli.

 

Ďalšie informácie

Spoločné oznámenie: Prepájanie Európy a Ázie – základné prvky stratégie EÚ

Oznam: Vysvetlenie prístupu Európskej únie k prepájaniu Európy a Ázie

Informačný prehľad: Prepájanie Európy a Ázie – stratégia EÚ

IP/18/5803

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar