Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES stiprina stratēģiju Eiropas un Āzijas savienojamībai

Briselē, 2018. gada 19. septembrī

Eiropas Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos šodien pieņēma kopīgu paziņojumu, kurā izklāstīts ES redzējums par jaunu un visaptverošu stratēģiju labākai Eiropas un Āzijas savienojamībai.

Kopīgā paziņojuma pamatā ir Eiropas Savienības pašas pieredze savienojumu nostiprināšanā starp dalībvalstīm, ar citiem reģioniem un citos reģionos. Centrā izvirzot ilgtspējīgu, visaptverošu un noteikumos balstītu savienojamību, paziņojums palīdzēs virzīt ES ārējo darbību šajā jomā un ir viens no Globālās stratēģijas īstenošanas elementiem.

Kopīgais paziņojums par elementiem ES stratēģijā Eiropas un Āzijas savienojamībai ir pieejams tiešsaistē.

“Savienojamība ir ceļš uz nākotni. Jo labāk savienoti esam, jo mums paveras vairāk iespēju rast kopīgus politiskus risinājumus un nodrošināt ekonomisku labklājību iedzīvotājiem,” norāda Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni. Mūsu pieeja atbilst Eiropas Savienības metodei — tā aptver visas nozares un ievēro kopīgus noteikumus, veido ciešākus tīklus un stiprina partnerības ilgtspējīgai savienojamībai. Tādā veidā Eiropa risina problēmas un izmanto iespējas, lai ieguvēji būtu cilvēki gan Eiropā, gan Āzijā.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens pauž: “Sadarbībā ar Āzijas partneriem vēlamies uzlabot savienojumus starp Eiropu un Āziju, darba procesā turoties pie savām vērtībām un pieejas. Būvējamajiem infrastruktūras tīkliem jābūt saskaņotiem, sadarbspējīgiem, kā arī finansiāli un ekoloģiski ilgtspējīgiem. Uzaicinājumiem uz konkursu jābūt atklātiem un pārredzamiem, lai veicinātu labu pārvaldību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šāda pieeja ir efektīva, un redzam, ka tāda ir pieprasīta Āzijas valstīs, mūsu austrumu kaimiņreģionā, Rietumbalkānos un citur.”

Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica norāda: “ES un Āzija ir nozīmīgi partneri ilgtspējīgas attīstības jomā un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā. Mūsu attīstības sadarbība ir būtisks elements plašākai iesaistei un partnerībai ar Āziju, lielā mērā tā ir saistīta ar ilgtspējīgas savienojamības veicināšanu. Mēs vēlamies vēl vairāk stiprināt mūsu partnerību un vēl vairāk pievērsties tehniskās palīdzības sniegšanai, normatīvās vides uzlabošanai un stimulu radīšanai ar mērķi virzīt un palielināt ļoti vajadzīgos ieguldījumus.”

Transporta komisāre Violeta Bulca: “Transports un infrastruktūra ir pamatā savienojumiem starp Eiropu un Āziju. Pateicoties tiem, kā arī digitalizācijai un dekarbonizācijai, cilvēki un preces var pārvietoties starp abām pasaules daļām. Izmantojot vienu no attīstītākajiem transporta tīkliem un infrastruktūras finansēšanas programmām pasaulē — Eiropas transporta tīklu — Eiropa dalās un iesaistās. Savienojamībai ir liela nozīme!”

 

ES pieeja — ilgtspējīga, visaptveroša un noteikumos balstīta savienojamība

Atzīstot, ka Āzija aptver dažādus reģionus, kuros ekonomikas modeļa un attīstības līmeņa ziņā ir ļoti atšķirīgas valstis, ES apvienos principiālu pieeju savienojamībai ar konkrētu darbību trijos virzienos:

  1. veidot transporta savienojumus, energotīklus un digitālos tīklus un cilvēku saskarsmi;
  2. piedāvāt savienojamības partnerības Āzijas valstīm un organizācijām;
  3. veicināt ilgtspējīgu finansējumu, kuram izmanto daudzveidīgus finanšu instrumentus.

 

Pārrobežu tīklu izveide

Efektīva infrastruktūra un savienojumi rada izaugsmi un darbvietas un ļauj pārvietoties kā cilvēkiem, tā precēm. ES paplašinās savus tīklus un veicinās jaunu tīklu izveidi ārpus tās robežām — no transporta savienojumiem līdz energotīkliem, no cilvēku saskarsmes līdz digitālajiem tīmekļiem.

ES Eiropas transporta tīkli (TEN-T) tiek paplšināti, aptverot valstis, kas robežojas ar Āziju. ES tagad ir jāsavieno TEN-T ar tīkliem Āzijā. ES digitālā satura vienotais tirgus piedāvā plānu, kā veicināt digitālo pakalpojumu tirdzniecību, savukārt stratēģija “Digital4Development” veicina sociālekonomisko attīstību. Mēs dalīsimies ar savu pieredzi reģionālu, liberalizētu enerģijas tirgu izveidē, galveno uzmanību pievēršot uz tirgu orientētai pārejai uz tīru enerģiju. Mēs turpināsim veicināt cilvēkresursu apmaiņu un mobilitāti, piemēram, izglītībā, pētniecībā, inovācijā, kultūrā un tūrismā.

 

Spēcīgu divpusējo un globālo savienojamības partnerību attīstība

Mūsu pasaule ir atkarīga no raitām un drošām preču, pakalpojumu un cilvēku pūsmām. Eiropas Savienība, kurai ir noteikumos balstīta, taisnīga un pārredzama tirgus reputācija, sadarbojas ar partneriem ārpus savām robežām, lai veicinātu līdzīgas pieejas ilgtspējīgai savienojamībai.

ES turpinās divpusējas savienojamības partnerības. Piemēram, ES un Ķīnas savienojamības platforma palīdzēs abām pusēm radīt sinerģiju un tikt galā ar viedokļu atšķirībām. Reģionālā līmenī ES var izmantot pieredzi, kas gūta, veicinot dažādu reģionālo, piemēram, Baltijas un Melnās jūras, sadarbības struktūru labāku savienojamību un integrēšanu, kā arī ASEAN un ASEM procesa ietvaros. Stiprināt reģionu sadarbību savienojamības jomā ļautu Eiropas Savienībai paplašināt savu ilgtspējīgas un noteikumos balstītas savienojamības modeli. Visbeidzot, ES sadarbosies ar starptautiskām organizācijām tiesiskā regulējuma un konkrētu savienojamības veidu noteikšanā, piemēram, starptautisko standartu izstrādē. Ilgtspējīgas un taisnīgas globālās prakses iedibināšanai Eiropas Savienība sadarbojas ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju, Starptautisko Enerģētikas aģentūru, Starptautisko Jūrniecības organizāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrām — un tie ir tikai daži piemēri.

 

Ilgtspējīgas ieguldījumu finansēšans veicināšana

Aplēsts, ka Āzijas infrastruktūrā ik gadu būtu ieguldāmi 1,3 triljoni eiro. Ja vien ir ieviests stabils regulējums, tas paver ievērojamas iespējas ES uzņēmumiem. ES centīsies apvienot finanšu avotus no starptautiskām finanšu iestādēm, daudzpusējām attīstības bankām un privātā sektora, lai nodrošinātu ilgtspējīgas iekšzemes un starptautiskās finanses savienojamībai, vienlaikus nodrošinot pārredzamību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem. Visaptveroša pieeja ieguldījumu finansēšanai, kas Eiropā pirmo reizi tika īstenota ar Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ārpus ES — ar īpašiem ģeogrāfiskiem ieguldījumu mehānismiem, ir veiksmīgi izmantojusi ieguldījumus infrastruktūrai un savienojamībai. Apvienojumā ar Eiropas Komisijas priekšlikumiem pastiprinātai ārējai darbībai ES nākamās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros (2021.–2027. gadam) nozīmīgs potenciāls ir gudrai, inovatīvai un daudzdimensionālai ieguldījumu finansēšanai Āzijā un un reģionos, kas atrodas pa ceļam uz turieni.

Ar transporta savienojumiem, energotīkliem, cilvēku saskarsmi un digitālajiem tīkliem labāk savienota Eiropa un Āzija nostiprinās sabiedrības un reģionu izturētspēju, veicinās tirdzniecību, stimulēs noteikumos balstītu starptautisko kārtību un veidos ceļu uz ilgtspējīgāku mazoglekļa nākotni. Kopīgajā paziņojumā apliecināta ES iesaiste ar partneriem no Klusā okeāna reģiona, no kuras iegūst iedzīvotāji gan Eiropā, gan valstīs, kas saskata vērtību, kuru nodrošina mūsu pieeja savienojamībai.

 

Konteksts

Šodien pieņemtajā Eiropas Komisijas un Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgajā paziņojumā paredzēti elementi ES stratēģijai Eiropas un Āzijas savienojamībai.

Priekšlikumi, kas izklāstīti kopīgajā paziņojumā, tagad tiks diskutēti Eiropas Parlamentā un Padomē, un tie būs ieguldījums diskusijās par savienojamību gaidāmajā Āzijas un Eiropas sanāksmē (ASEM), kas plānota 18. un 19. oktobrī Briselē.

 

Papildinformācija

Kopīgais paziņojums. Eiropas un Āzijas savienojamība: ES stratēģijas pamatelementi

Informatīvs paziņojums. Skaidrojums par Eiropas Savienības pieeju Eiropas im Āzijas savienojamībai

Faktu lapa. Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģija

IP/18/5803

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar