Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES stiprina glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų kūrimo strategiją

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 19 d.

Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai šiandien priėmė bendrą komunikatą, kuriame išdėstoma ES vizija dėl naujos ir išsamios glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų strategijos.

Bendras komunikatas grindžiamas pačios Europos Sąjungos patirtimi, susijusia su jos valstybių narių ir kitų regionų tarpusavio ir vidaus ryšių stiprinimu. Komunikatu bus užtikrintos tvarios, visapusiškos ir taisyklėmis grindžiamos sąsajos, todėl jis padės orientuoti ES išorės veiksmus šioje srityje ir bus Visuotinės strategijos įgyvendinimo dalis.

Bendras komunikatas dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų ES strategijos elementų skelbiamas internete.

„Junglumas – tai kelias į ateitį. Kuo daugiau tarp mūsų sąsajų, tuo daugiau turime galimybių rasti bendrus politinius sprendimus ir užtikrinti ekonominę piliečių gerovę, – teigė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. – Veiksime Europos Sąjungoje įprastais metodais: užmegsime tvirtesnius ryšius ir stiprinsime tvarias sąsajas puoselėjančią partnerystę visuose sektoriuose ir laikydamiesi bendrų taisyklių. Tai yra Europos būdas spręsti uždavinius ir pasinaudoti galimybėmis Europos ir Azijos žmonių labui.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas pažymėjo: „Norime bendradarbiauti su savo partneriais Azijoje, kurdami glaudesnes Europos ir Azijos sąsajas ir kartu skleisdami savo vertybes ir veiklos metodus. Būsimi infrastruktūros tinklai turėtų būti nuoseklūs, sąveikūs, tvarūs finansiniu ir aplinkos požiūriais. Konkursai turėtų būti atviri ir skaidrūs, kad būtų skatinamas geras valdymas ir vienodos veiklos sąlygos. Tai veiksmingas metodas ir mes matome, kad jis žadina susidomėjimą Azijos šalyse, rytinėse mūsų kaimynėse, Vakarų Balkanuose ir kitur.“

Už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica pridūrė: „ES ir Azija yra svarbūs partneriai siekiant tvaraus vystymosi ir įgyvendinant JT darbotvarkę iki 2030 m. Mūsų vystomasis bendradarbiavimas yra esminis mūsų platesnio bendradarbiavimo ir partnerystės su Azija elementas, ypač skatinant tvarų junglumą. Norime toliau stiprinti partnerystę ir dar labiau sutelkti dėmesį į techninės pagalbos teikimą, reguliavimo aplinkos gerinimą ir paskatų siekti pažangos ir didinti būtinas investicijas kūrimą.“

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc: „Transporto infrastruktūra – tai ES ir Aziją jungiančios arterijos, kuriomis tarp šių žemynų juda žmonės ir kroviniai, nešami skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srovių. Europa dalijasi ir naudojasi vienu iš labiausiai išplėtotų transporto tinklų ir infrastruktūros finansavimo programų pasaulyje – Transeuropiniu transporto tinklu. Junglumas labai svarbus!“

 

Tvarios, visapusiškos ir taisyklėmis grindžiamos – tai Europos Sąjungai įprastos sąsajos

ES derins principingą požiūrį į junglumą ir pripažinimą, kad Azija apima įvairius regionus, kuriuose yra labai įvairių ekonominių modelių ir skirtingo išsivystymo lygio šalių, imdamasi konkrečių veiksmų, suskirstytų į tris kryptis:

  1. Transporto jungčių, energetikos, skaitmeninių tinklų ir žmonių ryšių kūrimas.
  2. Junglumo partnerystės galimybių suteikimas Azijos šalims ir organizacijoms.
  3. Tvaraus finansavimo skatinimas naudojant įvairias finansines priemones.

 

Tarpvalstybinių tinklų kūrimas

Veiksminga infrastruktūra ir jungtys skatina ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, suteikia galimybę judėti žmonėms ir prekėms. ES plės savo pačios tinklus – transporto jungčių, energetikos, žmonių tarpusavio ryšių ir skaitmeninius – ir padės kurti naujus už savo sienų.

ES transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) plėtojami su Azija besiribojančiose šalyse. ES dabar turėtų sujungti TEN-T ir Azijos tinklus. ES bendroji skaitmeninė rinka – tai pavyzdys, kuriuo vadovaujantis galima skatinti prekybą skaitmeninėmis paslaugomis, o taikant strategiją „Digital4Development“ skatinamas socialinis ir ekonominis vystymasis. Dalysimės regioninių, liberalizuotų energetikos rinkų kūrimo daugiausia dėmesio skiriant rinkos pokyčiams pereinant prie švarios energijos patirtimi. Toliau skatinsime specialistų mainus ir judumą, pavyzdžiui, švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, kultūros ir turizmo srityse.

 

Stiprių dvišalio ir visuotinio junglumo partnerystės ryšių plėtojimas

Mūsų pasauliui būtina, kad prekių, paslaugų ir žmonių srautai būtų sklandūs ir saugūs. Europos Sąjunga jau turi veikiančią taisyklėmis grindžiamą, sąžiningą ir skaidrią vidaus rinką, todėl stengiasi užmegzti ryšius su partneriais už savo sienų, siekdama skatinti panašų požiūrį į tvarų junglumą.

ES toliau stengsis megzti ir palaikyti dvišalės partnerystės ryšius. Pavyzdžiui, ES ir Kinijos junglumo platforma padės abiem pusėms kurti sinergiją ir spręsti požiūrių skirtumus. Regioniniu lygmeniu ES gali remtis savo patirtimi, kaip prisidėti prie įvairių regioninio bendradarbiavimo struktūrų junglumo ir integracijos didinimo, pavyzdžiui, Baltijos ir Juodojoje jūrose, taip pat bendradarbiaujant su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) ir vykdant ASEM procesą. Skatinant regionų tarpusavio bendradarbiavimą kuriant junglumą Europos Sąjungai būtų suteikta galimybių plėsti savo tvarų ir taisyklėmis grindžiamą junglumo modelį. Galiausiai ES bendradarbiaus su tarptautinėmis organizacijomis teisinių sistemų ir konkrečių junglumo formų nustatymo klausimais, pavyzdžiui, nustatant tarptautinius standartus. Pasaulio prekybos organizacija, Tarptautinė energetikos agentūra, Tarptautinė jūrų organizacija ir Jungtinių Tautų Organizacijos organai – tai tik kelios iš institucijų, su kuriomis Europos Sąjunga dirba ir dirbs toliau, kad būtų užtikrinta tvari ir sąžininga pasaulinė praktika.

 

Tvaraus investicijų finansavimo skatinimas

Vertinama, kad Azijai per metus reikia maždaug 1,3 trln. EUR investicijų į infrastruktūrą, todėl ES bendrovėms atsivertų daug galimybių, jeigu būtų sukurtos patikimos teisinės sistemos. ES sieks suderinti tarptautinių finansų institucijų, daugiašalių plėtros bankų ir privačiojo sektoriaus teikiamus finansinius išteklius, kad užtikrintų tvarų vidaus ir tarptautinį junglumo finansavimą, kartu užtikrindama skaidrumą ir vienodas veiklos sąlygas įmonėms. Europos strateginių investicijų fondas pirmasis Europoje ir už ES ribų, pasitelkęs tam tikras geografines investicijų priemones, ėmė taikyti visapusišką investicijų finansavimo metodą, dėl kurio buvo sėkmingai pritraukta investicijų infrastruktūrai ir junglumui. Atsižvelgus ir į Europos Komisijos pasiūlymus dėl išorės veiksmų stiprinimo pagal kitą ES daugiametę finansinę programą (2021–2027 m.), papildomo sumanaus ir daugiadimensinio investicijų finansavimo Azijos ir pakeliui į ją esančiose šalyse potencialas yra didelis.

Dėl transporto jungčių, energetikos, žmogiškųjų ir skaitmeninių tinklų sustiprėjusių Europos ir Azijos ryšių padidės jų šalių visuomenės ir regionų atsparumas, palengvės prekyba, bus skatinama taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka ir atsiras būdų, kaip užtikrinti tvaresnę mažo anglies dioksido kiekio technologijų ateitį. Šiuo bendru komunikatu bus prisidėta prie ES ir jos partnerių pradedant kaimyninėmis, ir baigiant prie Ramiojo vandenyno esančiomis šalimis, ryšių stiprinimo. Šie ryšiai bus naudingi Europos ir šalių, vertinančių jos požiūrį į junglumą, žmonėms.

 

Pagrindiniai faktai

Šiandien priimtame Europos Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate pateikiami glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos ES strategijos elementai.

Bendrame komunikate pateiktus pasiūlymus dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba, be to, jais bus remiamasi ir diskusijose apie junglumą per būsimą Azijos ir Europos aukščiausiojo lygio susitikimą (ASEM), kuris įvyks spalio 18–19 d. Briuselyje.

 

Daugiau informacijos

Bendras komunikatas „Glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų kūrimas. Pagrindiniai ES strategijos elementai“

Informacinis pranešimas „Europos Sąjungos strategijos, skirtos glaudesnėms Europos ir Azijos sąsajoms kurti, paaiškinimas“

Informacijos suvestinė „Glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų kūrimas. ES strategija“

IP/18/5803

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar