Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU tehostaa Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevaa strategiaansa

Bryssel 19. syyskuuta 2018

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hyväksyivät tänään yhteisen tiedonannon, jossa esitetään EU:n visio uudesta ja kattavasta strategiasta Euroopan ja Aasian yhteyksien parantamiseksi.

Yhteinen tiedonanto perustuu Euroopan unionin omiin kokemuksiin yhteyksien parantamisesta sen jäsenvaltioiden välillä sekä muilla alueilla ja niiden kanssa. Tiedonannossa on keskeistä kestävä, kattava ja sääntöihin perustuva liikenne-, energia- ja tietoverkkojen yhteenliitettävyys. Tiedonannon tarkoituksena on osaltaan ohjata EU:n ulkoista toimintaa tällä alalla, ja se on osa EU:n globaalistrategian täytäntöönpanoa.

Yhteinen tiedonanto Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian osatekijöistä on saatavilla verkossa.

”Yhteyksien rakentaminen pohjustaa tulevaisuutta. Mitä tiiviimmät yhteydet meillä on, sitä helpommin voimme löytää yhteisiä poliittisia ratkaisuja ja tuoda kansalaisille vaurautta”, totesi korkea edustaja Federica Mogherini. ”Noudatamme tässä Euroopan unionin yleistä menettelytapaa, eli pyrimme vahvistamaan verkostoja ja kumppanuuksia kestävien yhteyksien luomiseksi kaikilla aloilla yhteisten sääntöjen pohjalta. Tämä on eurooppalainen tapa tarttua haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä Euroopan että Aasian asukkaiden hyödyksi.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti, että Euroopan ja Aasian yhteyksiä on tarkoitus parantaa yhdessä aasialaisten kumppanien kanssa EU:n arvojen ja toimintatapojen pohjalta: ”Rakennettavien verkostojen on oltava saumattomia, yhteentoimivia sekä taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Tarjouskilpailujen on oltava hyvän hallintotavan ja tasapuolisten toimintaedellytysten mukaisesti avoimia ja läpinäkyviä. Tämä lähestymistapa toimii, ja sille on kysyntää Aasian maissa, itäisellä naapurialueellamme, Länsi-Balkanilla ja muuallakin.”

Kehitysyhteistyökomissaari Neven Mimica puolestaan muistutti EU:n ja Aasian tärkeästä kumppanuudesta kestävän kehityksen ja YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman edistämisessä. ”Kehitysyhteistyö on olennainen osa EU:n laajempia suhteita ja kumppanuutta Aasian kanssa, ja kestävien yhteyksien edistämisellä on siinä oma osansa. Haluamme edelleen vahvistaa kumppanuuttamme ja keskittyä vielä enemmän teknisen avun antamiseen, sääntely-ympäristön parantamiseen ja kannustimien luomiseen kipeästi kaivattujen investointien edistämiseksi.”

Liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc totesi, että liikenneinfrastruktuurilla on Euroopan ja Aasian yhteyksissä keskeinen merkitys: ” Sen ansiosta ihmiset ja tavarat liikkuvat maanosiemme välillä digitalisaation siivin aiempaa vähähiilisemmin. Euroopan laajuinen liikenneverkko on yksi maailman kehittyneimmistä liikenneverkostoista ja infrastruktuurin rahoitusohjelmista, ja sitä voidaan hyödyntää tässäkin. Yhteyksillä on väliä!”

 

Kestävät, kattavat ja sääntöihin perustuvat yhteydet EU:n tapaan

Koska Aasiaan kuuluu erilaisia alueita ja taloudelliselta malliltaan ja kehitystasoltaan hyvin erilaisia maita, EU aikoo yhdistää yhteenliitettävyyttä koskevan periaatteellisen lähestymistavan konkreettisiin toimiin kolmella alalla:

  1. liikenneyhteyksien, energiaverkkojen ja digitaalisten verkkojen sekä inhimillisten yhteyksien luominen;
  2. yhteyskumppanuuksien tarjoaminen Aasian maille ja järjestöille;
  3. kestävän rahoituksen edistäminen erilaisten rahoitusvälineiden avulla.

 

Rajatylittävien verkostojen luominen

Tehokkaat infrastruktuurit ja yhteydet lisäävät talouskasvua ja työllisyyttä ja mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden liikkumisen. EU aikoo laajentaa omia verkostojaan kaikilla aloilla liikenneyhteyksistä energiaverkkoihin, ihmisten välisiin yhteyksiin ja digitaaliverkkoihin sekä edistää uusien verkostojen muodostamista myös rajojensa ulkopuolella.

Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) laajennetaan parhaillaan Aasian naapurivaltioihin. EU:n olisi nyt yhdistettävä nämä liikenneverkot Aasian verkkoihin. EU:n digitaaliset sisämarkkinat näyttävät mallia digitaalisten palvelujen kaupan edistämisessä, ja EU:n kehitystä edistävä digitaalistrategia edistää sosioekonomista kehitystä. EU aikoo jakaa kokemuksiaan vapaista alueellisista energiamarkkinoista tuoden erityisesti esiin markkinalähtöistä siirtymistä kohti puhdasta energiaa. EU edistää jatkossakin ihmisten vuorovaikutusta ja liikkuvuutta esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin, kulttuurin ja matkailun aloilla.

 

Vahvojen kahdenvälisten ja maailmanlaajuisten yhteyskumppanuuksien kehittäminen

Yhteiskuntamme ovat riippuvaisia tavaroiden, palvelujen ja ihmisten sujuvasta ja turvallisesta liikkumisesta. Euroopan unionilla on kokemusta sääntöihin perustuvista, oikeudenmukaisista ja avoimista sisämarkkinoista, ja se pyrkii houkuttelemaan ulkopuolisia kumppaneita samantapaisiin toimintamalleihin edistääkseen kestäviä yhteyksiä.

EU pyrkii solmimaan kahdenvälisiä yhteyskumppanuuksia. Esimerkiksi EU:n ja Kiinan yhteyskehys auttaa molempia osapuolia luomaan synergiaa ja käsittelemään eriäviä näkemyksiä. Alueellisella tasolla EU pystyy hyödyntämään kokemuksiaan osallistumisestaan yhteyksien parantamiseen ja erilaisten alueellisten yhteistyörakenteiden kokoamisesta yhteen esimerkiksi Itämeren ja Mustanmeren alueilla sekä ASEANin kanssa ja osana Asem-prosessia. Edistämällä alueiden välistä yhteistyötä yhteenliitettävyyden alalla Euroopan unionilla on mahdollisuus levittää malliaan kestävistä ja sääntöihin perustuvista verkoista. Lisäksi EU tekee kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyötä yhteyksiin liittyvien oikeudellisten kehysten ja konkreettisten toimien määrittelyssä esimerkiksi kansainvälisten standardien laatimiseksi. EU tekee työtä kestävien ja tasapuolisten maailmanlaajuisten käytäntöjen omaksumiseksi muun muassa Maailman kauppajärjestössä, Kansainvälisessä energiajärjestössä, Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ja YK:n elimissä.

 

Investointien kestävän rahoituksen edistäminen

Aasiassa tarvitaan vuosittain arviolta 1,3 biljoonan euron arvosta infrastruktuuri-investointeja, mikä tarjoaa EU:n yrityksille huomattavia mahdollisuuksia, kunhan investoinneille on vankat oikeudelliset puitteet. EU pyrkii yhdistämään rahoitusta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, monenvälisiltä kehityspankeilta ja yksityiseltä sektorilta varmistaakseen yhteenliitettävyyden kestävän kotimaisen ja kansainvälisen rahoituksen, samalla kun varmistetaan avoimuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille. Euroopan strategisten investointien rahasto EU:ssa ja erityiset maantieteelliset investointivälineet sen ulkopuolella ovat noudattaneet kokonaisvaltaista lähestymistapaa investointien rahoittamiseen. Näin on saatu aikaan investointeja infrastruktuuriin ja yhteyksiin. Kun otetaan huomioon Euroopan komission ehdotukset, jotka koskevat ulkoisen toiminnan tehostamista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) aikana, mahdollisuudet lisätä älykästä, innovatiivista ja moniulotteista investoimista Aasiaan ovat merkittävät.

Paremmat liikenneyhteydet, energia- ja digitaaliverkot sekä tiiviimmät ihmisten väliset yhteydet Euroopan ja Aasian välillä parantavat yhteiskuntien ja alueiden selviytymiskykyä, helpottavat kauppaa, edistävät sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja luovat pohjaa kestävämmälle vähähiiliselle tulevaisuudelle. Yhteinen tiedonanto ohjaa EU:ta sen suhteissa kumppaneihin naapurialueilta Tyynellemerelle ja hyödyttää Euroopan ja niiden maiden kansoja, jotka arvostavat EU:n lähestymistapaa yhteenliitettävyyden kehittämisessä.

 

Taustatietoa

Tänään hyväksytyssä Euroopan komission ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa esitetään Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian osatekijät.

Yhteisessä tiedonannossa esitetyistä ehdotuksista keskustellaan seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ja niitä käsitellään yhteyksiä koskevissa keskusteluissa Aasian ja Euroopan Asem-huippukokouksessa Brysselissä 18. ja 19. lokakuuta.

 

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian osatekijöistä

Taustatiedote Euroopan unionin lähestymistavasta Euroopan ja Aasian yhteyksiin

Tietokooste: Euroopan ja Aasian yhteydet: EU:n strategia

IP/18/5803

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar