Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liit annab hoogu juurde Euroopa ja Aasia ühendamise strateegiale

Brüssel, 19. september 2018

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtsid täna vastu ühisteatise, milles on esitatud ELi käsitus Euroopa ja Aasia ühendamiseks vajalikust uuest ja kõikehõlmavast strateegiast.

Ühisteatises toetutakse Euroopa Liidu enda kogemusele, mis on saadud seoses suhete parandamisega liikmesriikide ja muude piirkondadega ning muudes piirkondades. Teatise põhitähelepanu on kestlikul, kõikehõlmaval ja normipõhisel ühenduvusel. See aitab suunata ELi välistegevust nimetatud valdkonnas ja kuulub ELi üldise strateegia rakendamise juurde.

Euroopa ja Aasia ühendamise ELi strateegiat käsitleva ühisteatisega saab tutvuda veebis.

„Ühenduvus sillutab teed tulevikku. Mida tihedamalt oleme omavahel seotud, seda rohkem on meil võimalusi – leida ühiseid poliitilisi lahendusi ja suurendada kodanike jõukust,“ ütles kõrge esindaja / asepresident Federica Mogherini. „Järgime Euroopa Liidu lähenemisviisi, mille keskmes on tihedad võrgustikud ja tugevad partnerlussuhted, et luua kestlik kõiki sektoreid hõlmav ühistel normidel põhinev ühenduvus. See on Euroopa viis nii Euroopa kui ka Aasia elanike hüvanguks probleeme lahendada ja võimalustest maksimaalselt kasu saada.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Soovime teha koostööd oma Aasia partneritega, et muuta Euroopa ja Aasia sidemed paremaks ning ühtlasi levitada oma väärtusi ja lähenemisviisi. Uued taristuvõrgud peaksid olema terviklikud, koostoimelised ning majanduslikult ja keskkondlikult kestlikud. Hankemenetlused peaksid olema avatud ja läbipaistvad ning edendama häid juhtimistavasid ning võrdseid tingimusi. See on hästi toimiv lähenemine, mille järele on Aasia, idanaabruse ja Lääne-Balkani ning muudes riikides ka reaalne vajadus.“

Rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica lisas: „Euroopa Liit ja Aasia on säästva arengu edendamisel ja ÜRO 2030. aastani kindlaks määratud tegevuskava elluviimisel olulised partnerid. Meie arengukoostöö on Aasiaga ulatuslikemate sidemete ja partnerluse loomisel tähtis komponent, mille mõju kestliku ühenduvuse edendamisele on ülitugev. Soovime partnerlussuhteid veelgi tugevdada ja pöörata rohkem tähelepanu tehnilise abi andmisele, õiguskeskkondade täiustamisele ja stiimulite loomisele, et soodustada ja suurendada hädavajalike investeeringute tegemist.“

Transpordivolinik Violeta Bulc sõnas: „Transporditaristu annab Euroopa ja Aasia sidemetele elujõu. Tänu sellele saavad inimesed ja kaubad kahe maailmajao vahel sujuvalt liikuda, soodustades ühtlasi digiüleminekut ja dekarboniseerimist. Üleeuroopaline transpordivõrk on tipptasemel transpordivõrk ja taristu rahastamisprogramm, millest on abi ka nüüdki. Ühenduvuses peitub jõud!

 

Kestlik, kõikehõlmav ja normipõhine – ühenduvus ELi moodi

EL võtab ühenduvust käsitleva põhimõttelise lähenemisviisi puhul arvesse asjaolu, et Aasia hõlmab majandus- ja arengutaseme poolest väga erinevaid ja mitmekülgseid piirkondi ja riike. Välja töötatakse konkreetsed meetmed kolmes valdkonnas:

  1. transpordiühenduste loomine, energia- ja digitaalvõrgud ning inimestevahelised sidemed;
  2. Aasia riikidele ja organisatsioonidele ühenduvuspartnerluste pakkumine;
  3. jätkusuutliku rahastamise edendamine, kasutades mitmesuguseid finantsvahendeid.

 

Piiriüleste võrgustike loomine

Tõhusad taristud ja ühendused aitavad suurendada majanduskasvu ja luua töökohti ning inimestel ja kaupadel sujuvalt liikuda. Transpordiühendustest energiavõrkudeni, inimestevahelistest kontaktidest digivõrkudeni – EL laiendab oma võrgustikke ja annab panuse uutesse ELi-välistesse võrgustikesse.

ELi üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) laiendatakse Aasia naaberriikidesse. EL peaks nüüd TEN-T võrgu ühendama Aasia võrkudega. ELi digitaalne ühtne turg on alustala, mille toel soodustada digitaalteenuste kaubandust. Sellele aitab kaasa ka strateegia Digital4Development (digitaalsus arengu kasuks), mis edendab sotsiaal-majanduslikku arengut. Jagame oma kogemusi seoses piirkondlike liberaliseeritud energiaturgudega, mille suund on turupõhine üleminek puhtale energiale. Jätkame inimestevaheliste kontaktide ja liikuvuse arendamist, näiteks haridus-, teadus-, innovatsiooni, kultuuri ja turismi valdkondades.

 

Tugevate kahepoolsete ja globaalsete ühenduvuspartnerluste loomine

Meie maailm põhineb kaupade, teenuste ja inimeste sujuval ning turvalisel liikumisel. Euroopa Liidul on tänu normipõhise, õiglase ja läbipaistva siseturu edule võimalik luua sidemeid partneritega väljaspool oma piire, et edendada sarnast arusaama kestlikust ühenduvusest.

EL jätkab kahepoolsete ühenduvuspartnerluste loomist. ELi ja Hiina ühenduvusplatvorm aitab näiteks mõlemal osalisel luua sünergiat ja lahendada eriarvamustest tulenevaid küsimusi. Piirkondlikul tasandil saab EL toetuda täiustatud ühenduvuse loomise ja erinevate piirkondlike koostööstruktuuride integreerimise kogemustele, mis on saadud näiteks Läänemere ja Musta mere piirkondades ning koostöös ASEANiga ja seoses Aasia-Euroopa kohtumise protsessiga. Piirkondade koostöö edendamine ühenduvusvaldkonnas annaks Euroopa Liidule võimaluse laiendada oma kestlikku ja normipõhist ühenduvusmudelit. Peale selle teeb Euroopa Liit koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, et kindlaks määrata õigusraamistik ja ühenduvuse konkreetsed vormid, sealhulgas rahvusvaheliste standardite kehtestamine. Maailma Kaubandusorganisatsioon, Rahvusvaheline Energiaagentuur, Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on vaid mõned näited Euroopa Liidu koostööpartneritest, kellega koos ta jätkab kestlike ja õiglaste globaalsete tavade arendamist.

 

Investeeringute jätkusuutliku rahastamise edendamine

Aasia vajab aastas hinnanguliselt 1,3 triljoni euro väärtuses taristuinvesteeringuid ning ELi ettevõtetele annab see märkimisväärseid võimalusi, kui kehtestame kindlad õigusraamistikud. EL otsib võimalusi ühendada finantsallikaid, mida pakuvad rahvusvahelised organisatsioonid, mitmepoolsed arengupangad ning erasektor, et tagada ühenduvuse arendamiseks kestlikud siseriiklikud ja rahvusvahelised finantsallikad, hoolitsedes samal ajal selle eest, et ettevõtetel oleksid läbipaistvad ja võrdsed tingimused. Kõikehõlmav lähenemine investeeringute finantseerimisele, mille teerajaja Euroopas on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, mis tegutseb ka väljaspool ELi spetsiifiliste geograafiliste investeerimisrahastute abil, on taristute ja ühenduvuse jaoks edukalt investeeringuid kaasanud. Koos Euroopa Komisjoni ettepanekutega, mis käsitlevad välistegevuse tugevdamist ELi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) alusel, on meil märkimisväärsed võimalused suurendada arukat, innovatiivset ja mitmetahulist investeerimist Aasiasse.

Kui Euroopa ja Aasia on transpordiühenduste ning energia-, sotsiaalsete ja digivõrkude abil paremini ühendatud, muudab see ühiskonnad ja piirkonnad vastupanuvõimelisemaks, toetab kaubandussuhete loomist, edendab normipõhist rahvusvahelist korda ning loob soodsa pinnase säästvama ja vähese CO2 heitega tuleviku jaoks. Selle ühisteatise põhjal hakkab EL tegema laialdast koostööd, mis hõlmab partnereid naabruskonnast kuni Vaikse ookeani piirkonnani välja, et parandada Euroopa ja nende riikide kodanike heaolu, kes väärtustavad meie põhimõtte kohast ühenduvust.

 

Taustteave

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtsid täna vastu ühisteatise, milles on esitatud Euroopa ja Aasia ühendamist käsitleva ELi strateegia komponendid.

Teatises esitatud ettepanekuid hakatakse nüüd arutama Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning ühenduvuse teemat käsitletakse ka 18.–19. oktoobrini Brüsselis toimuval Aasia-Euroopa tippkohtumisel (ASEM).

 

Lisateave

Ühisteatis: Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia alused

Teabekiri: Euroopa Liidu käsitus Euroopa ja Aasia ühendamisest

Teabeleht: Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia

IP/18/5803

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar