Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU představuje zlepšenou strategii pro propojení Evropy a Asie

Brusel 19. září 2018

Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes přijaly společné sdělení, v němž předkládají unijní vizi nové komplexní strategie pro lepší propojení Evropy s Asií.

Společné sdělení se opírá o zkušenosti Evropské unie se zlepšováním propojení mezi jejími členskými státy, ale i propojení s ostatními regiony a v těchto regionech samotných. S důrazem na udržitelnou, komplexní a na pravidlech založenou konektivitu sdělení pomůže směřovat vnější činnost EU v této oblasti a přispěje též k naplňování globální strategie Unie.

Společné sdělení o prvcích strategie EU pro propojení Evropy a Asie je dostupné on-line.

„Konektivita je cestou budoucnosti. Lepší propojení přináší více příležitostí, jak nalézt společnou politickou řeč a zajistit hospodářskou prosperitu pro občany,“ uvedla vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová. „Náš přístup je přístupem Evropské unie: vybudovat pevnější sítě a posílit partnerství pro udržitelnou konektivitu ve všech sektorech a na základě dodržování společných pravidel. Je to způsob, jak se Evropa vypořádává s výzvami a využívá příležitostí ve prospěch lidí v Evropě i v Asii.“

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen řekl: „Spolu s našimi partnery z Asie chceme zlepšovat propojení mezi Evropou a Asií, ovšem se zohledněním našich hodnot a celkové koncepce. Infrastrukturní sítě, které budou budovány, by měly být celistvé, interoperabilní, jakož i finančně a environmentálně udržitelné. Zadávání zakázek by mělo být v zájmu řádné správy věcí veřejných a rovných podmínek otevřené a transparentní. Tento přístup funguje a oceňují jej asijské země, země v našem východním sousedství, na západním Balkáně i jinde.“

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica doplnil: „EU a Asie jsou důležití partneři v otázce udržitelného rozvoje a naplnění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Naše rozvojová spolupráce je základním prvkem širší angažovanosti a partnerství s Asií, a to nejen, pokud jde o podporu udržitelné konektivity. Chceme naše partnerství ještě zintenzivnit a více se zaměřit na poskytování technické pomoci, zlepšování právního prostředí a vytvoření pobídek, které podpoří a navýší potřebné investice.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová uvedla: „Dopravní infrastruktura funguje jako tepna propojující Evropu s Asií, po níž mezi těmito kontinenty putují lidé i zboží. Důležitou roli přitom hraje digitalizace a snižování emisí uhlíku. Evropa se angažuje prostřednictvím jednoho z nejrozvinutějších programů pro financování dopravních sítí a infrastruktury na světě: transevropské dopravní sítě. Konektivita je důležitá!“

 

Udržitelná, komplexní a založená na pravidlech: konektivita podle EU

EU bude ke konektivitě přistupovat dle vytyčených zásad, avšak s přihlédnutím k tomu, že Asie je tvořena různými regiony, kde státy na různé úrovni rozvoje fungují podle odlišných ekonomických modelů. Konkrétní činnost bude proto založena na třech složkách:

  1. vytváření dopravních spojení, energetických a digitálních sítí a mezilidských vazeb;
  2. nabízení partnerství zaměřených na konektivitu zemím v Asii a příslušným organizacím;
  3. podpora udržitelného financování prostřednictvím různých finančních nástrojů.

 

Vytváření přeshraničních sítí

Účinná infrastruktura a propojení podněcují růst a zaměstnanost a umožňují pohyb lidí i zboží. Ať už se jedná o dopravní spojení či energetické sítě, mezilidské kontakty nebo internetový prostor, EU bude rozšiřovat své vlastní sítě a podílet se na vytváření nových sítí mimo své hranice.

Transevropské dopravní sítě (TEN-T) Evropské unie se rozšiřují do zemí, které leží na hranici s Asií. EU by nyní měla tyto sítě propojit se sítěmi v Asii. Jednotný digitální trh EU nabízí model, jak posílit obchod s digitálními službami, a unijní strategie Digital4Development zároveň podporuje sociálně-ekonomický rozvoj. Budeme sdílet naše zkušenosti s budováním regionálních, liberalizovaných trhů s energií se zaměřením na tržně motivovaný přechod na čistou energii. Nadále budeme podporovat mezilidské kontakty a mobilitu, například ve vzdělávání, výzkumu, inovacích, kultuře a cestovním ruchu.

 

Rozvoj pevných dvoustranných a globálních partnerství zaměřených na konektivitu

Náš svět závisí na bezproblémovém a bezpečném toku zboží, služeb a lidí. Na základě zkušeností s vytvářením spravedlivého a transparentního vnitřního trhu založeného na pravidlech spolupracuje Evropská unie s partnery za svými hranicemi s cílem podpořit podobné přístupy k udržitelné konektivitě.

EU bude pokračovat v navazování dvoustranných partnerství zaměřených na konektivitu. Platforma EU a Číny pro konektivitu například pomůže oběma těmto stranám dosáhnout součinnosti a vyřešit odlišná stanoviska. Na regionální úrovni může EU čerpat ze svých zkušeností se zlepšováním konektivity a integrací různých regionálních struktur spolupráce, například v Baltském a Černém moři, jakož i se zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie a v rámci procesu ASEM. Podpora intenzivnější meziregionální spolupráce v oblasti konektivity by Evropské unii umožnila šířit její životaschopný, na pravidlech založený model konektivity. V neposlední řadě bude EU spolupracovat s mezinárodními organizacemi při utváření právních rámců a konkrétních forem konektivity, například při stanovování mezinárodních norem. Jako jen několik málo příkladů platforem, v nichž Evropská unie pracuje a nadále bude pracovat na udržitelné a spravedlivé globální praxi, lze uvést Světovou obchodní organizaci, Mezinárodní energetickou agenturu, Mezinárodní námořní organizaci a subjekty Organizace spojených národů.

 

Podpora udržitelného financování investic

Odhaduje se, že Asie potřebuje roční investice do infrastruktury ve výši 1,3 bilionu eur, což představuje významné příležitosti pro společnosti z EU, ovšem za podmínky, že budou vytvořeny spolehlivé právní rámce. V zájmu zajištění trvalého přísunu domácích i mezinárodních finančních prostředků na konektivitu bude EU pracovat na získávání finančních zdrojů od mezinárodních finančních institucí, mnohostranných rozvojových bank i ze soukromého sektoru, přičemž bude dbát na transparentnost a rovné podmínky pro podniky. Investice do infrastruktury a konektivity jsou úspěšně mobilizovány prostřednictvím komplexního přístupu k financování investic, který razí Evropský fond pro strategické investice jak v EU, tak prostřednictvím zvláštních geografických investičních facilit mimo Unii. Ve spojení s návrhy Evropské komise na posílení vnější činnosti v příštím víceletém finančním rámci EU (2021–2027) je potenciál pro další inteligentní, inovační a multidimenzionální financování investic v Asii a směrem do Asie významný.

Lepší propojení Evropy a Asie prostřednictvím dopravního spojení, energetických a digitálních sítí, jakož i kontaktů mezi lidmi zvýší odolnost společností a regionů, zjednoduší obchod, přispěje k prosazování mezinárodního pořádku založeného na pravidlech a otevře cesty k přechodu na udržitelnější, nízkouhlíkové hospodářství. Toto společné sdělení bude základem pro spolupráci EU s jejími partnery ze sousedství až po Tichomoří a přinese prospěch lidem v Evropě i v zemích, které se ztotožňují s unijním přístupem ke konektivitě.

 

Souvislosti

Společné sdělení, které dnes přijala Evropská komise a vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vymezuje prvky strategie EU pro propojení Evropy a Asie.

Návrhy předložené ve společném sdělení budou nyní projednány v Evropském parlamentu a Radě a budou zohledněny při jednáních o konektivitě na nadcházejícím summitu setkání Asie-Evropa (ASEM), jenž se uskuteční ve dnech 18. a 19. října v Bruselu.

 

Další informace

Společné sdělení: Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU

Zpráva: Vysvětlení koncepce Evropské unie pro propojení Evropy a Asie

Informativní přehled: Propojení Evropy a Asie – strategie EU

IP/18/5803

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar