Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС с по-силна стратегия за свързване на Европа и Азия

Брюксел, 19 септември 2018 r.

Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност приеха днес съвместно съобщение, в което е изложена визията на ЕС за нова и всеобхватна стратегия за по-добро свързване на Европа и Азия.

Съвместното съобщение се основава на опита на Европейския съюз в засилването на връзките между неговите държави членки, на връзките с други региони или вътре в самите региони. Централно място в съобщението заема устойчивият, всеобхватен и основан на правила характер на свързаността, което ще спомогне за направляването на външните действия на ЕС в тази област и е част от изпълнението на глобалната стратегия на Съюза.

Съвместното съобщение относно елементи на стратегия на ЕС за свързване на Европа и Азия може да се намери онлайн.

„Свързаността е пътят към бъдещето. Колкото повече връзки има между нас, с толкова повече възможности разполагаме да намерим общи политически решения и да постигнем икономическо благосъстояние за гражданите“, заяви върховният представител/заместник-председателят Федерика Могерини. „Подходът ни е типичният за Европейския съюз: установяване на по-тесни мрежи и укрепване на партньорството за устойчива свързаност във всички сектори при зачитане на общи правила. Това е европейският начин за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите в полза на хората в Европа и в Азия.“

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Искаме да работим с азиатските ни партньори за подобряване на връзките между Европа и Азия, като при това насърчаваме нашите ценности и подход. Инфраструктурните мрежи, които ще бъдат изградени, трябва да са последователни, оперативно съвместими, както и финансово и екологично устойчиви. Поканите за участие в търг трябва да бъдат открити и прозрачни, за да се насърчават доброто управление и равнопоставените условия на конкуренция. Този подход е резултатен и към него има интерес сред азиатските държави, източните ни съседи, Западните Балкани и на други места по света.“

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица добави: „ЕС и Азия са важни партньори в областта на устойчивото развитие и изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. Сътрудничеството ни за развитие представлява съществен елемент от по-широката ни ангажираност и партньорство с Азия, сред чиито цели не на последно място е насърчаването на устойчива свързаност. Искаме да укрепим допълнително партньорството си и да се съсредоточим в още по-голяма степен върху предоставянето на техническа помощ, подобряването на регулаторната среда и създаването на стимули, за да дадем тласък на така необходимите инвестиции и да увеличим размера им.“

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „Като осигурява придвижването на хора и стоки между континентите, транспортната инфраструктура е жизнената сила на връзките между Европа за Азия и тя е все по-силно повлияна от цифровизацията и декарбонизацията. Ангажиментът и участието на Европа се извършват чрез една от най-развитите транспортни мрежи и програми за финансиране на инфраструктурата в света: трансевропейската транспортна мрежа. Свързаността е от значение!“

 

Свързаността според подхода на ЕС: устойчива, всеобхватна и основана на правила

Като отчита, че Азия обхваща различни региони със страни, различаващи се значително по отношение на икономическите си модели и равнището си на развитие, ЕС ще комбинира принципен подход за свързаността с конкретни действия, основани на три направления:

  1. Създаване на транспортни връзки, енергийни и цифрови мрежи и човешки връзки;
  2. Предлагане на партньорства за свързаност с държави и организации в Азия;
  3. Насърчаване на устойчиво финансиране чрез използване на различни финансови инструменти.

 

Създаване на трансгранични мрежи

Ефективната инфраструктура и връзките водят до растеж и създаване на работни места и предоставят възможност на хората и стоките да се придвижват. От транспортните връзки до енергийните мрежи и от контактите между хората до цифровите мрежи, ЕС ще разширява своите мрежи и ще допринася за изграждането на нови извън границите си.

Трансевропейските транспортни мрежи на ЕС (TEN-T) се разширяват, като обхващат граничещи с Азия страни. Сега ЕС трябва да свърже TEN-T с мрежи в Азия. Цифровият единен пазар на ЕС предоставя проект за засилване на търговията с цифрови услуги, а стратегията му „цифровизация за развитие“ (Digital4Development) насърчава социално-икономическото развитие. Ще споделим своя опит за създаването на регионални, либерализирани енергийни пазари с акцент върху пазарно ориентирания преход към чиста енергия. Ще продължим да насърчаваме контактите между хората и мобилността, например в областта на образованието, научните изследвания, иновациите, културата и туризма.

 

Развитие на силни двустранни и глобални партньорства за свързаност

Светът ни зависи от гладкия и сигурен поток от стоки, услуги и хора. Известен с основавания на правила, справедлив и прозрачен вътрешен пазар, Европейският съюз работи с партньори извън границите си, за да насърчи подобен подход за устойчива свързаност.

ЕС ще се стреми да развива двустранни партньорства за свързаност. Например, платформата за свързаност между ЕС и Китай ще помогне на двете страни да създават полезни взаимодействия и да преодоляват различията. На регионално равнище ЕС може да използва своя опит от приноса си за по-добра свързаност и интеграция на различни структури за регионално сътрудничество, например в регионите на Балтийско и Черно море, както и с АСЕАН и като част от срещата „Азия-Европа“. Насърчаването на по-силно междурегионално сътрудничество по свързаността ще позволи на Европейския съюз да разшири устойчивия си и основан на правила модел на свързаност. Накрая, ЕС ще работи с международни организации за определянето на правни рамки и конкретни форми на свързаност, например в създаването на международни стандарти. Световната търговска организация, Международната агенция по енергетика, Международната морска организация и органите на Организацията на обединените нации са само няколко примера за организации, с които Европейският съюз работи и ще продължи да работи за справедливи и устойчиви практики в световен мащаб.

 

Насърчаване на устойчиво финансиране на инвестициите

На Азия са необходими около 1,3 трилиона евро годишно за инфраструктурни инвестиции, което предоставя значителни възможности за дружествата от ЕС, при условие че са налице солидни правни рамки. ЕС ще се стреми да съчетава финансови източници от международните финансови институции, многостранните банки за развитие и частния сектор, за да осигури устойчиво национално и международно финансиране за свързаността, като гарантира прозрачност и равнопоставени условия на конкуренция за предприятията. Чрез цялостен подход за финансирането на инвестициите, въведен в Европа чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и извън ЕС посредством специфични географски инвестиционни инструменти, бяха успешно привлечени инвестиции за инфраструктурата и свързаността. Съчетани с предложенията на Европейската комисия за засилено външно действие по линия на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.), значителни са възможностите за допълнително интелигентно, иновативно и многоизмерно финансиране на инвестициите в Азия и в страните по пътя за Азия.

Ако Европа и Азия са свързани по-добре чрез транспортни, енергийни, човешки връзки и чрез цифрови мрежи, това ще укрепи устойчивостта на обществата и регионите, ще улесни търговията, ще насърчи международен ред, основан на правила, и ще създаде възможности за по-устойчиво, нисковъглеродно бъдеще. Това съвместно съобщение ще послужи за сътрудничеството на ЕС с неговите партньори — от съседните до тихоокеанските държави — и ще донесе ползи за народите на Европа и на страните, които виждат ползата от подхода на ЕС по отношение на свързаността.

 

Контекст

В приетото днес съвместно съобщение на Европейската комисия и на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се очертават елементи за стратегия на ЕС за свързване на Европа и Азия.

Направените в съвместното съобщение предложения сега ще бъдат обсъдени в Европейския парламент и в Съвета и ще допринесат за дискусиите за свързаността на предстоящата среща на високо равнище Азия-Европа (АСЕМ), която ще се проведе в Брюксел на 18—19 октомври.

 

Допълнителна информация

Съвместно съобщение: Свързване на Европа и Азия — градивни елементи за стратегия на ЕС

Информационна бележка: Обяснение на подхода на ЕС за свързване на Европа и Азия

Информационен документ: Свързване на Европа и Азия — стратегията на ЕС

IP/18/5803

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar