Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon saab volituse alustada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi üleminekukorra üle.

Brüssel, 29. jaanuar 2018

Euroopa Komisjon tunneb heameelt, et üldasjade nõukogu (artikkel 50) otsustas täna lubada alustada läbirääkimisi võimaliku üleminekukorra üle, mida hakatakse kohaldama pärast Ühendkuningriigi korrakohast väljaastumist Euroopa Liidust.

Läbirääkimisjuhised, mis täiendavad 2017. aasta mai läbirääkimisjuhiseid ja mis põhinevad komisjoni 20. detsembri 2017. aasta soovitusel, sisaldavad täiendavaid üksikasju võimaliku üleminekukorra kohta. Need juhised hõlmavad eelkõige järgmist.

  • Parimaid palu välja noppida ei lubata. Ühendkuningriik jätkab osalemist tolliliidus ja ühtsel turul (koos kõigi nelja põhivabadusega). Liidu õigustikku kohaldatakse Ühendkuningriigis ja tema suhtes ka edaspidi täies ulatuses nii, nagu oleks tegemist liikmesriigiga. Seetõttu peaks Ühendkuningriik endiselt täitma kolmandate riikidega sõlmitud lepingutest tulenevaid siduvaid kohustusi. Üleminekuperioodi jooksul õigustikus tehtavad muudatused peaksid automaatselt kehtima ka Ühendkuningriigi suhtes.
  • Kohaldatakse kõiki liidu kehtivaid regulatiivseid, eelarve-, järelevalve-, kohtu- ja jõustamisinstrumente ja -struktuure, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu pädevust.
  • Alates 30. märtsist 2019 saab Ühendkuningriigist kolmas riik. Seetõttu ei ole ta enam esindatud liidu institutsioonides, organites ja asutustes.
  • Üleminekuperiood tuleb selgelt kindlaks määrata ja ajaliselt täpselt piiritleda. See ei tohiks kesta kauem kui 31. detsembrini 2020. Alates üleminekuperioodi lõppemisest tuleks kohaldada väljaastumislepingu sätteid, mis käsitlevad kodanike õigusi.

Täna vastuvõetud läbirääkimisjuhistes tuletatakse meelde, et komisjoni teatises ja ühisaruandes kirjeldatud läbirääkimiste esimese etapi tulemused tuleb vormida täpseks õiguslikuks tekstiks. Lisaks rõhutatakse neis, et tööga tuleb ühele poole saada kõigis Ühendkuningriigi väljaastumisega seotud küsimustes – nii neis, millega esimeses etapis veel ei tegeletud, nagu väljaastumislepingu üldine haldamine, kui ka sisulistes küsimustes, mis on Ühendkuningriigi korrakohase Euroopa Liidust väljaastumise seisukohast olulised ja mis puudutavad näiteks intellektuaalomandi õigusi, isikuandmete kaitset ja tolliküsimusi.

Edasised sammud

Komisjon avaldab peagi väljaastumislepingu teksti eelnõu, mis sisaldab ka üleminekukorda. Artikli 50 alusel koostatava lepingu peavad sõlmima nõukogu (artikkel 50), Euroopa Parlament ja Ühendkuningriik, kes teeb seda vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele.

Taust

8. detsembril 2017 soovitas Euroopa Komisjon Euroopa Ülemkogul (artikkel 50) teha järelduse, et Ühendkuningriigiga peetavate artikli 50 kohaste läbirääkimiste esimeses etapis on tehtud piisavalt edusamme. 15. detsembril kinnitasid ELi 27 liikmesriigi juhid, et kodanike õiguste, Iirimaa ja finantsarvelduse põhimõtete küsimuses on piisavalt edasi mindud, ning võtsid vastu suunised, et liikuda läbirääkimiste teise etappi. Enne seda oli ka Euroopa Parlament võtnud 13. detsembril vastu resolutsiooni, milles kinnitas, et edusammud on olnud piisavad. 20. detsembril saatis Euroopa Komisjon nõukogule (artikkel 50) soovituse alustada arutelusid Ühendkuningriigi korrakohase Euroopa Liidust väljaastumise järgmise etapi üle.

Läbirääkimiste selle etapi suhtes kohaldatakse ka edaspidi täies ulatuses Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. aprilli 2017. aasta suuniseid ning nõukogu 22. mai 2017. aasta läbirääkimisjuhistes esitatud üldisi põhimõtteid ja läbirääkimiste pidamise korda.

Lisateave

Läbirääkimisjuhised

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 15. detsembri 2017. aasta suunised

Artikli 50 töörühma veebisait

IP/18/463

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar