Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionille uusi tapa tehdä työtä: toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän suositukset puheenjohtaja Jean-Claude Junckerille

Bryssel 10. heinäkuuta 2018

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, antoi tänään loppuraporttinsa puheenjohtaja Junckerille.

Raportissa vastataan kolmeen kysymykseen, jotka puheenjohtaja Juncker esitti perustaessaan työryhmän marraskuussa 2017: Kuinka EU:n toimielimet voisivat soveltaa paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita? Kuinka alue- ja paikallisviranomaiset ja kansalliset parlamentit saataisiin osallistumaan tiiviimmin EU:n politiikantekoon ja politiikkojen täytäntöönpanoon? Onko politiikan aloja, joilla toimivaltuudet voitaisiin ajan mittaan siirtää takaisin jäsenvaltioille?

Puheenjohtaja Juncker sanoi tänään, että Euroopan unionin on keskityttävä voimakkaammin asioihin, joilla on merkitystä unionin kansalaisille. ”Tästä syystä tämä komissio on pyrkinyt olemaan suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. Ja tästä syystä perustin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän. Halusin varmistaa, että ryhdymme toimiin vain silloin kun EU kykenee tuottamaan lisäarvoa. Haluan kiittää Frans Timmermansia ja muita työryhmän jäseniä, jotka edustavat kansallisia parlamentteja ja alueiden komiteaa, tästä tärkeästä raportista. Unionia ei voida rakentaa ilman että paikalliset viranomaiset ja EU:n toimielimet ja kaikki hallinnon tasot niiden välillä osallistuvat työhön aktiivisesti ja tasavertaisesti. Esitän näihin kysymyksiin liittyvät päätelmäni unionin tilaa käsittelevässä puheessani syyskuussa. Toivon, että muiden toimielinten johtajat ja kansalliset viranomaiset ottavat kanssani työryhmän ajatukset ohjenuoraksi Euroopan unionin tulevassa työssä.”

Työryhmän jäsenet totesivat ehdottavansa uutta työskentelytapaa, jossa paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset saavat enemmän sananvaltaa EU:n päätöksenteossa. ”Näin parannetaan lainsäädännön laatua ja vaikuttavuutta. Uudessa työskentelytavassa EU:n toimielimet, kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä kansalliset parlamentit saavat täysimääräisesti sen aseman, joka niille kuuluu. Ehdotamme, että toissijaisuusperiaatetta lähestytään uudella, aktiivisella tavalla, jonka avulla varmistetaan EU:n lainsäädännön lisäarvo. Näin kansalaiset saavat unionin politiikoista suuremman hyödyn, ja jäsenvaltiot ottavat unionin päätökset entistä vahvemmin omikseen. Olemme esittäneet raportin puheenjohtaja Junckerille, joka on vakuuttanut meille, että hän ryhtyy työhön yhdessä muiden toimielinten kanssa viedäkseen suosituksiamme eteenpäin.”

Työryhmä totesi, että tarvitaan uusi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskeva työskentelytapa, jonka myötä alue- ja paikallisviranomaiset ja kansalliset parlamentit voisivat osallistua aiempaa vaikuttavammin EU:n politiikantekoon sekä uuden lainsäädännön suunnitteluun. Uudessa lähestymistavassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista arvioitaisiin johdonmukaisemmin kaikilla hallinnon tasoilla. Apuna tässä olisi ”mallitaulukko”, eräänlainen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin liittyvä tarkistuslista.

Työryhmä suosittelee myös, että kahdeksan viikon määräaikaa, jonka kuluessa kansallisten parlamenttien on annettava lausuntonsa EU:n lainsäädäntöehdotuksista, sovellettaisiin joustavasti. Työryhmä tuo lisäksi esiin mahdollisuuden pidentää tätä määräaikaa tulevaisuudessa 12 viikkoon. Työryhmä ehdottaa lopuksi, että neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio sopivat kohdennetusta monivuotisesta ohjelmasta, jolla tasapainotettaisiin EU:n työn painopisteitä tietyillä politiikan aloilla. Tavoitteena olisi panna vireille vähemmän uusia lainsäädäntöaloitteita ja keskittyä enemmän nykyisen lainsäädännön tuloksellisempaan täytäntöönpanoon. Ehdotus pohjautuu Junckerin komission käyttöön ottamaan toimintamalliin. Siinä komission työohjelmat ja kolmen toimielimen yhteiset lausumat, jotka koskevat vuoden aikana tehtäviä keskeisiä päätöksiä, ovat selvästi aiempaa kohdennetumpia.

Työryhmä on sitä mieltä, että uutta lähestymistapaa olisi sovellettava sekä Euroopan unionin nykyiseen lainsäädäntöön että kaikkiin uusiin politiikka-aloitteisiin. Sidosryhmät tekivät työryhmälle useita ehdotuksia siitä, että tietyillä lainsäädännön ja politiikan aloilla tarkistettaisiin, toteutuvatko toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet asianmukaisesti. Komissio ottaa nämä ehdotukset huomioon tulevassa työssään.

Tausta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker asetti toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän marraskuussa 2017. Hän pyysi työryhmää tarkastelemaan kolmea kysymystä: 1) Mikä on alue- ja paikallisviranomaisten asema Euroopan unionin politiikkojen laatimisessa ja täytäntöönpanossa? 2) Mikä on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden asema unionin toimielinten ja elinten työssä? 3) Olisiko joillakin politiikan aloilla toimivaltuudet siirrettävä takaisin jäsenvaltioille?

Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa keskustelemaan näistä kolmesta kysymyksestä. Työryhmä esittää näiden keskustelujen, julkisen kuulemisen ja lukuisilta sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta raportissaan yhdeksän suositusta sekä selostaa suosituksiin liittyvät konkreettiset täytäntöönpanotoimenpiteet. Suositukset on osoitettu kansallisille parlamenteille, kansallisen tason viranomaisille, alue- ja paikallisviranomaisille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan komissiolle.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans. Alueiden komiteasta työryhmään kuuluivat komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Saksa) ja François Decoster (Ranska). Myös kansallisia parlamentteja edusti kolme jäsentä eli Toomas Vitsut (Viro), Kristian Vigenin (Bulgaria) ja Reinhold Lopatka (Itävalta).

EU:n puheenjohtajavaltio Itävalta järjestää marraskuussa Bregenzissä toissijaisuuskysymyksiä käsittelevän konferenssin, jossa työryhmän raportista voidaan keskustella lisää ja pohtia, miten raportin suosituksia voitaisiin viedä eteenpäin. Syyskuun 12. päivänä 2018 pidettävän unionin tilaa käsittelevän puheen päätelmät ovat tällöin konferenssin käytettävissä.

Lisätietoja

Tietosivu

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän loppuraportti

Lehdistötiedote: Puheenjohtaja Juncker perustaa työryhmän selvittämään, miten EU tekisi vähemmän mutta tehokkaammin

Työryhmän verkkosivut

Unionin tilaa koskeva puhe 2017

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

 

 

 

IP/18/4393

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar