Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: EU's forhandlere når en politisk aftale om fri udveksling af andre data end personoplysninger.

Bruxelles, den 19. juni 2018

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen nåede i aftes en politisk aftale om de nye regler, som skal tillade, at data lagres og behandles over alt i EU uden uberettigede begrænsninger.

De nye regler vil også understøtte skabelsen af en konkurrencedygtig dataøkonomi inden for det digitale indre marked.

Næstformand for det digitale indre marked, Andrus Ansip, udtaler: "Dataplaceringsrestriktioner er tegn på protektionisme, og det er der ikke plads til på et indre marked. Efter indførelsen af fri bevægelighed for personer, varer, tjenester og kapital har vi nu med denne aftale taget det næste skridt mod fri bevægelighed for andre data end personoplysninger, som skal bidrage til at drive teknologisk innovation og nye forretningsmodeller og skabe et europæisk dataområde for alle typer data."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, tilføjer: "Data er rygraden i vore dages digitale økonomi, og dette forslag vil bidrage til at opbygge et fælles europæisk dataområde. Den europæiske dataøkonomi kan blive en vigtig drivkraft til vækst, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og åbne op for nye forretningsmodeller og innovationsmuligheder. Med denne aftale er vi et skridt nærmere færdiggørelsen af det digitale indre marked inden udgangen af 2018."

De nye regler vil fjerne de barrierer, der forhindrer fri udveksling af data, og styrke Europas økonomi ved at generere en anslået vækst på op til 4 % af BNP inden 2020.

De nye regler for fri udveksling af andre data end personoplysninger vil:

  • Sikre fri udveksling af data på tværs af grænser: Med de nye regler indføres en ramme for lagring og behandling af data på tværs af EU, som forbyder dataplaceringsrestriktioner. Medlemsstaterne vil skulle meddele Kommissionen, hvis der er nogen tilbageværende eller planlagte dataplaceringsrestriktioner i et begrænset antal specifikke situationer, hvor den offentlige sektor behandler data. Forordningen om fri udveksling af andre data end personoplysninger berører ikke anvendelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen), eftersom den ikke omfatter personoplysninger. De to forordninger vil imidlertid tilsammen muliggøre personoplysningers og andre datas fri bevægelighed, hvilket vil bidrage til at skabe et indre europæisk dataområde. Er der tale om et blandet datasæt, finder databeskyttelsesforordningen bestemmelser, der garanterer personoplysningers fri bevægelighed, anvendelse på den del af datasættet, der vedrører personoplysningerne, og principperne om fri bevægelighed for andre data end personoplysninger finder anvendelse på den resterende del af datasættet.
  • Sikre datatilgængelighed med henblik på myndighedskontrol: Offentlige myndigheder vil være i stand til at tilgå data med henblik på kontrol og tilsyn, uanset hvor de lages eller behandles i EU. Medlemsstaterne kan straffe brugere, som ikke giver adgang til data, der lagres i en anden medlemsstat.
  • Opfordre til at indføre adfærdskodekser for cloudtjenester med henblik på at gøre det lettere at skifte mellem leverandører af cloudtjenester inden for klare frister. Det vil gøre markedet for cloudtjenester mere fleksibelt samt gøre datatjenester billigere i EU.

De aftalte foranstaltninger er i overensstemmelse med de eksisterende regler for fri udveksling og overførsel af personoplysninger inden for EU.

Baggrund

Kommissionen fremlagde i september 2017 en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger som en del af Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand med henblik på at frigøre den europæiske dataøkonomis fulde potentiale. Den blev præsenteret som en af de vigtigste foranstaltninger i midtvejsevalueringen af strategien for det digitale indre marked.

Yderligere oplysninger:

Rammer for fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU – spørgsmål og svar

Faktaark: Fri udveksling af andre data end personoplysninger

Faktaark: Dataøkonomi i EU

Forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger

Offentlig høring om dataøkonomi: sammenfattende rapport

Det digitale indre marked: undersøgelse om datalokaliseringsbegrænsninger

Meddelelse om midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked fra maj 2017

 

IP/18/4227

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar