Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU: Komisija predlaga nov sklad za naložbe v pomorsko gospodarstvo in podporo ribiškim skupnostim

Strasbourg, 12. junija 2018

Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 predlaga 6,14 milijarde evrov sredstev v okviru enostavnejšega in prožnejšega sklada za evropsko ribištvo in pomorsko gospodarstvo.

Novi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo še naprej podpiral evropski ribiški sektor pri uvajanju bolj trajnostnih ribolovnih praks, posebna pozornost pa bo namenjena podpiranju malih ribičev. Sklad bo prav tako prispeval k izkoriščanju potenciala za rast trajnostnega modrega gospodarstva za boljšo prihodnost obalnih skupnosti. Prvič v zgodovini bo prispeval h krepitvi mednarodnega upravljanja oceanov za varnejše, čistejše, bolje zaščitene in trajnostno upravljane oceane in morja. Poleg tega bo Komisija okrepila okoljski vpliv sklada, saj bo ta osredotočen na varovanje morskih ekosistemov, 30 % njegovega proračuna pa naj bi bilo namenjenih za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v skladu z zavezami iz pariškega sporazuma.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je ob tej priložnosti povedal: „Zdravi in dobro upravljani oceani so osnovni pogoj za dolgoročne naložbe in ustvarjanje delovnih mest v ribiškem sektorju in celotnem modrem gospodarstvu. Evropska unija je kot globalna akterka na področju oceanov in peta največja svetovna proizvajalka morske hrane v veliki meri odgovorna za zaščito, ohranjanje in trajnostno uporabo oceanov ter njihovih virov. Sklad bo državam članicam in Komisiji omogočil, da prevzamejo to odgovornost in vlagajo v trajnostno ribištvo, prehransko varnost, uspešno pomorsko gospodarstvo ter zdrave in produktivne oceane in morja.

Ribištvo je bistvenega pomena za preživetje in kulturno dediščino številnih obalnih skupnosti v EU. Skupaj z akvakulturo prispeva tudi k prehranski varnosti in prehrani. Sklad bo zlasti podpiral male priobalne ribiče s plovili, krajšimi od 12 metrov, ki predstavljajo polovico zaposlenih v evropskem ribiškem sektorju. Od reforme skupne ribiške politike leta 2014 je bil dosežen napredek pri prizadevanjih, da staleži rib ponovno dosežejo zdravo raven, da se poveča donosnost ribiške industrije EU in da se ohranijo morski ekosistemi. Novi sklad bo še naprej podpiral te socialno-ekonomske in okoljske cilje.

Za pomorsko gospodarstvo Komisija predlaga povečanje podpore v primerjavi z obdobjem 2014–2020. Gre za gospodarski sektor z velikim potencialom, katerega svetovna proizvodnja je trenutno ocenjena na 1,3 bilijona evrov, do leta 2030 pa bi se lahko več kot podvojila. Sklad za pomorstvo bo omogočal naložbe v nove pomorske trge, tehnologije in storitve, kot sta oceanska energija in morska biotehnologija. Obalne skupnosti bodo prejemale večjo in širšo podporo za vzpostavitev lokalnih partnerstev in prenos tehnologije v vseh sektorjih modrega gospodarstva, vključno z akvakulturo in obalnim turizmom.

V okviru agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 se je EU na mednarodni ravni tudi zavezala, da si bo prizadevala za varnejše, bolje zaščitne, čistejše in bolj trajnostno upravljane oceane in morja. Novi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo podpiral te zaveze za boljše mednarodno upravljanje oceanov. Med drugim bo zagotovil tudi potrebna sredstva za izboljšanje pomorskega nadzora, varnosti in sodelovanja obalnih straž.

Da se zagotovita učinkovitost in uspešnost, sklad vključuje več novih elementov, na primer:

  • poenostavitev in večjo izbiro za države članice, ki bodo zdaj podporo lahko usmerile v svoje strateške prednostne naloge, namesto da morajo ukrepe izbirati iz nabora upravičenih ukrepov;
  • boljšo usklajenost z drugimi skladi EU. Pravila, ki se uporabljajo za vse strukturne in investicijske sklade, so določena v uredbi o skupnih določbah;
  • boljšo ciljno usmerjenost podpore v doseganje ciljev skupne ribiške politike.

Nadaljnji koraki

Hiter dogovor o splošnem dolgoročnem proračunu EU in njegovih sektorskih predlogih je ključnega pomena, da bi sredstva EU čim prej prinesla konkretne rezultate. Zamude, podobne tistim na začetku sedanjega proračunskega obdobja 2014–2020, bi pomenile, da se potrebe ribičev in obalnih skupnosti ter varstvo morskega okolja, od katerega so ti odvisni, ne bodo obravnavale dovolj hitro.

Če bi bil dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu dosežen v letu 2019, bi bil zagotovljen nemoten prehod med sedanjim dolgoročnim proračunom za obdobje 2014–2020 in novim proračunom ter s tem predvidljivo in neprekinjeno financiranje v korist vseh.

Ozadje

Novi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je del večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, tj. novega dolgoročnega proračuna EU, ki začne veljati 1. januarja 2021. Predlagani proračun združuje nove instrumente s posodobljenimi programi za uspešno doseganje prednostnih nalog EU in spoprijemanje z novimi izzivi.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo sofinanciral projekte skupaj z nacionalnim financiranjem držav članic, ki bodo prejele delež sredstev iz celotnega proračuna. Države članice pripravijo nacionalne operativne programe, v katerih podrobno navedejo, kako nameravajo porabiti dodeljena sredstva. Ko jih Komisija odobri, se nacionalni organi odločijo, katere projekte želijo podpreti.

Več informacij

Pravna besedila in informativni pregledi o naravnih virih in okolju so na voljo tukaj.

Vprašanja in odgovori so na voljo tukaj.

Več informacij o proračunu EU za prihodnost je na voljo tukaj.

IP/18/4104

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar