Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet: Kommissionen foreslår en ny fond til investering i den maritime økonomi og til støtte for fiskersamfundene

Strasbourg, den 12. juni 2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at stille 6,14 mia. EUR til rådighed i en enklere, mere fleksibel fond for EU-fiskeriet og den maritime økonomi.

Den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond vil fortsat støtte den europæiske fiskerisektor i udviklingen af mere bæredygtige fangstmetoder med særligt fokus på støtte til fiskere, der driver småfiskeri. Den vil også bidrage til at frigøre vækstpotentialet i en bæredygtig blå økonomi og dermed give kystsamfundene udsigt til en mere velstående fremtid. For første gang vil den bidrage til at styrke den internationale havforvaltning med henblik på sikrere, renere og mere bæredygtigt forvaltede have. Endelig er Kommissionen i færd med at styrke fondens miljømæssige virkninger via et fokus på at beskytte marine økosystemer og et forventet bidrag på 30 % af dens budget til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet i henhold til Parisaftalen.

Kommissæren for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtalte: "Sunde, velforvaltede have er en forudsætning for langsigtede investeringer og jobskabelse i fiskeriet og den bredere blå økonomi. Som global aktør på havområdet og verdens femtestørste producent af fiskevarer har Den Europæiske Union et stort ansvar, når det drejer sig om at beskytte og bevare havene og deres ressourcer og forvalte dem på bæredygtig vis. Fonden vil give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at leve op til dette ansvar og investere i bæredygtigt fiskeri, fødevaresikkerhed, en blomstrende maritim økonomi og sunde og produktive have."

Fiskeri er af vital betydning for leveforholdene og kulturarven i mange kystsamfund i EU. Sammen med akvakultur bidrager det også til fødevaresikkerhed og ernæring. Et særligt fokus for fonden vil være at støtte fiskere med fartøjer på under 12 meter, der driver kystfiskeri af mindre omfang, og som udgør halvdelen af de personer, der er beskæftiget i den europæiske fiskerisektor. Siden reformen af den fælles fiskeripolitik i 2014 er der gjort fremskridt med at genoprette fiskebestandene til et sundt niveau, øge EU-fiskeriets rentabilitet og bevare marine økosystemer. Den nye fond vil fortsat støtte disse socioøkonomiske og miljømæssige målsætninger.

Med hensyn til den maritime økonomi foreslår Kommissionen at øge sin støtte i forhold til perioden 2014-2020. Dette er en lovende økonomisk sektor med en produktion på verdensplan, der anslås til 1,3 bio. EUR i dag, og som kan være mere end fordoblet i 2030. Den maritime fond vil gøre det muligt at investere i nye maritime markeder, teknologier og tjenester såsom havenergi og marin bioteknologi. Kystsamfund vil modtage mere og bredere støtte til etablering af lokale partnerskaber og teknologioverførsel i alle sektorer inden for den blå økonomi, herunder akvakultur og kystturisme.

I sammenhæng med De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling har EU også forpligtet sig til på internationalt plan at gøre havene sikrere, renere og mere bæredygtigt forvaltede. Den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond vil støtte disse tilsagn om bedre international havforvaltning. Den vil blandt andet også yde den nødvendige støtte til at forbedre maritim overvågning og sikkerhed samt kystvagtsamarbejde.

For at sikre, at fonden er både effektiv og virkningsfuld, består den af flere nye elementer som f.eks.:

  • Forenkling og mere valgfrihed for medlemsstaterne, der fremover vil kunne målrette støtten til deres strategiske prioriteter i stedet for at skulle vælge fra en liste over støtteberettigede foranstaltninger.
  • Bedre koordinering med andre EU-fonde. Regler, der gælder for alle struktur- og investeringsfonde, er fastsat i en forordning om fælles bestemmelser.
  • Mere målrettet støtte til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og de sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne kan begynde at skabe resultater i praksis så hurtigt som muligt. Forsinkelser i stil med dem, der fandt sted i starten af den nuværende budgetperiode for 2014-2020, vil betyde, at der ikke hurtigt nok vil blive fokuseret på behovene hos fiskere og kystsamfund og på beskyttelsen af det havmiljø, som de er afhængige af.

Vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang fra det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 til det nye samt forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

Den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond indgår i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, EU's nye langsigtede budget, der træder i kraft den 1. januar 2021. Det foreslåede budget kombinerer nye instrumenter med moderniserede programmer med henblik på effektiv gennemførelse af Den Europæiske Unions prioriteter og håndtering af nye udfordringer.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond vil medfinansiere projekter sideløbende med national støtte, og hver medlemsstat vil få en andel af det samlede budget. Medlemsstaterne udarbejder deres nationale operationelle programmer, hvori de angiver, hvordan de agter at bruge midlerne. Når det er godkendt af Kommissionen, beslutter de nationale myndigheder, hvilke projekter de vil støtte.

Yderligere oplysninger

Retsakter og faktablade om naturressourcer og miljø findes her.

Spørgsmål og svar findes her.

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for fremtiden findes her.

IP/18/4104

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar