Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Rozpočet EU: Komise navrhuje nový fond pro investice do námořního hospodářství a na podporu rybářských komunit

Štrasburk 12. června 2018

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Komise navrhuje částku 6,14 mld. eur pro jednodušší a pružnější fond určený evropskému odvětví rybolovu a námořnímu hospodářství.

Nový Evropský námořní a rybářský fond bude nadále podporovat evropské odvětví rybolovu, aby se dokázalo adaptovat na udržitelnější rybolovné postupy, a zvláště se zaměří na podporu drobných rybářů. Rovněž umožní uvolnit růstový potenciál udržitelné modré ekonomiky, což pomůže zajistit lepší budoucnost pobřežních komunit. Poprvé také přispěje k posílení mezinárodní správy oceánů pro bezpečnější, čistší, zabezpečenější a udržitelně obhospodařovaná moře a oceány. Komise rovněž posiluje environmentální dopad fondu tím, že jej zaměřuje na ochranu mořských ekosystémů a chce 30 % jeho rozpočtu věnovat na zmírňování změny klimatu a adaptaci na tuto změnu, v souladu se závazky dohodnutými v rámci Pařížské dohody.

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Zdravé a dobře obhospodařované oceány jsou předpokladem pro dlouhodobé investice a vytváření pracovních míst v oblasti rybolovu a v širší modré ekonomice. Jakožto globální aktér v oblasti správy oceánů a pátý největší producent potravin z mořských zdrojů má Evropská unie velkou odpovědnost za ochranu, zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů. Fond umožní členským státům a Komisi dostát této odpovědnosti a investovat do udržitelného rybolovu, potravinového zabezpečení, prosperujícího námořního hospodářství a do zdravých a produktivních moří a oceánů.

Rybolov je zásadním zdrojem obživy a kulturním dědictvím mnoha pobřežních komunit v celé EU. Spolu s akvakulturou rovněž přispívá k potravinovému zabezpečení a výživě. Zvláštní pozornost bude fond věnovat podpoře drobných rybářů provozujících pobřežní rybolov, jejichž plavidla nepřesahují délku 12 metrů a kteří představují polovinu evropské zaměstnanosti v odvětví rybolovu. Od reformy společné rybářské politiky z roku 2014 bylo dosaženo pokroku při obnově rybích populací na úroveň zdravého stavu, zvyšování ziskovosti unijního odvětví rybolovu a ochraně mořských ekosystémů. Nový fond bude tyto sociálně-ekonomické a environmentální cíle i nadále podporovat.

Pokud jde o námořní hospodářství, Komise navrhuje, aby se ve srovnání s obdobím 2014–2020 výrazněji podpořilo. Jedná se totiž o hospodářské odvětví s vysokým potenciálem, jehož dnešní celosvětová produkce se odhaduje na 1,3 bilionu eur a mohla by se do roku 2030 více než zdvojnásobit. Námořní fond umožní investice do nových námořních trhů, technologií a služeb, jako jsou energie z oceánů a mořské biotechnologie. Pobřežní komunity obdrží větší a širší podporu při navazování místních partnerství a transferech technologií ve všech odvětvích modré ekonomiky, včetně akvakultury a  pobřežního cestovního ruchu.

V souvislosti s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 se Unie na mezinárodní úrovni zavázala rovněž k tomu, že bude usilovat o bezpečnější, zabezpečenější, čistší a udržitelněji obhospodařovaná moře a oceány. Nový Evropský námořní a rybářský fond bude tyto závazky ke zlepšení mezinárodní správy oceánů podporovat. Bude také mimo jiné poskytovat finanční prostředky potřebné ke zlepšení námořního dohledu, bezpečnosti a pobřežní spolupráce.

Aby se zajistila efektivita a účinnost fondu, bude zahrnovat řadu nových prvků, jako jsou:

  • Zjednodušení administrativy a  širší nabídka možností pro členské státy: ty nyní budou moci zacílit podporu na své strategické priority, aniž by si musely vybírat ze seznamu způsobilých opatření.
  • Větší soulad s ostatními fondy Evropské unie. Pravidla všech strukturálních a investičních fondů jsou stanovena v nařízení o společných ustanoveních.
  • Lepší zaměření podpory na dosahování cílů společné rybářské politiky.

Další kroky

Je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích, aby prostředky z EU začaly co nejdříve přinášet konkrétní výsledky. Pokud by došlo ke zpožděním jako na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, znamenalo by to, že by potřeby rybářů a pobřežních komunit a potřeby v oblasti ochrany mořského prostředí, na němž jsou rybáři a komunity závislé, nebyly řešeny potřebnou rychlostí.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování ku prospěchu všech.

Souvislosti

Nový Evropský námořní a rybářský fond je součástí víceletého finančního rámce na období 2021–2027, dlouhodobého rozpočtu EU, který vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Návrh rozpočtu kombinuje nové nástroje s modernizovanými programy, aby bylo možné účinně realizovat priority Evropské unie a přizpůsobit se novým výzvám.

Evropský námořní a rybářský fond bude navíc spolufinancovat projekty, na něž budou souběžně vyčleněny prostředky z vnitrostátních zdrojů financování, přičemž každý členský stát obdrží z celkového rozpočtu určitý podíl. Každý členský stát vypracuje operační program a upřesní, jakým způsobem plánuje přidělené prostředky využít. Jakmile tento program Komise schválí, vnitrostátní orgány rozhodnou, které projekty chtějí podpořit.

Další informace

Právní texty a informativní přehledy o přírodních zdrojích a životním prostředí jsou k dispozici zde.

Otázky a odpovědi jsou k dispozici zde.

Více informací o rozpočtu EU pro budoucnost je k dispozici zde.

IP/18/4104

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar