Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Wspólna polityka rybołówstwa: Komisja proponuje nowe przepisy mające usprawnić egzekwowanie przepisów

Bruksela, 30 maja 2018 r.

Komisja Europejska proponuje usprawnienia zmierzające do unowocześnienia i uproszczenia sposobu, w jaki są monitorowane i przestrzegane przepisy w dziedzinie rybołówstwa w UE.

Skuteczny system kontroli ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że unijne rybołówstwo jest zarządzane w sposób zrównoważony, co z kolei gwarantuje długoterminową rentowność unijnego sektora rybołówstwa i ochronę źródeł utrzymania rybaków.

Karmenu Vella, komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, stwierdził: Unijna wspólna polityka rybołówstwa w znaczącym stopniu przyczyniła się do zapewnienia, by nasze morza były w dobrej kondycji, tworząc jednocześnie silny sektor rybołówstwa i sprzyjając rozwojowi społeczności nadbrzeżnych. Równocześnie musimy kontynuować prace i dążyć do tego, by wspólnie uzgodnione przepisy były egzekwowane w całej UE. Dlatego też proponujemy ulepszenia w celu modernizacji istniejącego systemu kontroli, aby zwiększyć jego skuteczność i zapewnić, że wszystkie podmioty w unijnym sektorze rybołówstwa są traktowane w taki sam sposób.

Wniosek Komisji przewiduje:

  • środki służące poprawie egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa ze wspólnym wykazem kryteriów dotyczących tego, co kwalifikuje się jako poważne naruszenie przepisów wraz z odpowiednimi sankcjami oraz wzmocnienie istniejącego systemu punktów dla statków posiadających licencję, który działałby podobnie jak system stosowany w większości państw członkowskich w odniesieniu do wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • bardziej wiarygodny i kompletny system danych dotyczących rybołówstwa zawierający całkowicie cyfrowy system raportowania połowów mający zastosowanie do wszystkich unijnych statków rybackich (w tym do statków o długości poniżej 12 metrów), elektroniczny system lokalizacji dla wszystkich statków, nowe procedury ważenia produktów rybołówstwa i wzmocnienie przepisów dotyczących rejestracji połowów w przypadku połowów rekreacyjnych;
  • zwiększenie identyfikowalności unijnych i przywożonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Dzięki cyfryzacji możliwe będzie zastosowanie kontroli wobec wszystkich produktów rybołówstwa i akwakultury (niezależnie od tego, czy są one przywożone czy pochodzą z UE) w obrębie całego łańcucha dostaw;
  • wzmocnione przepisy dotyczące narzędzi połowowych. Porzucone, zagubione lub wyrzucone narzędzia połowowe są źródłem odpadów morskich w morzach europejskich. Zgodnie z wnioskiem mającym na celu ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko Komisja proponuje usprawnienie przekazywania informacji na temat zagubionych narzędzi połowowych oraz udział producentów w pokrywaniu kosztów gospodarowania odpadami i oczyszczania mórz z narzędzi połowowych;
  • zmiana mandatu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) w celu pełnego dostosowania jej celów do wspólnej polityki rybołówstwa i zwiększenia jej uprawnień kontrolnych.

Zmienione przepisy poprawią przestrzeganie przepisów, zmodernizują zarządzanie danymi, a ostatecznie sprawią, że kontrole będą skuteczniejsze i korzystne dla unijnego sektora rybołówstwa. Poprawa sposobu, w jaki UE może nadzorować egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie rybołówstwa, przyczyni się do zintensyfikowania działań mających na celu zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Bardziej wspierane będzie skuteczne wdrażanie obowiązku wyładunku, który w pełni wejdzie w życie w przyszłym roku oraz zobowiąże rybaków do wyładowywania wszystkich połowów, tak aby położyć kres niegospodarnej praktyce wyrzucania niechcianych ryb z powrotem do morza.

Kontekst

Obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie kontroli (rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009), które weszło w życie w 2010 r., odegrało istotną rolę w intensyfikacji przestrzegania przez państwa członkowskie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Pomogło ono również wspierać równe warunki działania między podmiotami. System kontroli zaprojektowano tak, aby:

  • zapewnić połów wyłącznie dozwolonych ilości ryb i zapobiec nielegalnym połowom;
  • umożliwić gromadzenie danych w celu zarządzania uprawnieniami do połowów;
  • doprecyzować role państw UE i Komisji;
  • zapewnić, by przepisy i sankcje były stosowane jednakowo w całej UE;
  • umożliwić lokalizowanie i kontrolowanie produktów rybołówstwa w obrębie całego łańcucha dostaw, „od łowiska do półmiska”.

Wniosek Komisji zostanie teraz przedłożony do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Więcej informacji:

Wniosek Komisji

Pytania i odpowiedzi

Wspólna polityka rybołówstwa

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

IP/18/3978

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar