Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhteinen kalastuspolitiikka: komissio esittää uusia sääntöjä valvonnan tehostamiseksi

Bryssel 30. toukokuuta 2018

Euroopan komissio ehdottaa parannuksia, joilla uudenaikaistetaan ja yksinkertaistetaan kalastusta koskevien sääntöjen seurantaa ja niiden noudattamisen valvontaa.

EU:n kestävän kalastuksenhoidon varmistaminen edellyttää tehokasta valvontajärjestelmää. Kalastuksenhoidon kestävyys puolestaan turvaa EU:n kalastusalan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja kalastajien toimeentulon.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vella sanoo: ”EU:n yhteisellä kalastuspolitiikalla on jo tehty paljon merten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja vahvan kalatalousalan ja elinvoimaisten rannikkoyhteisöjen aikaan saamiseksi. Työtä on kuitenkin jatkettava edelleen sekä varmistettava yhteisesti sovittujen sääntöjen soveltaminen kaikkialla EU:ssa. Tämän vuoksi komissio esittää parannuksia, joilla uudenaikaistetaan nykyistä valvontajärjestelmää tehostamalla sen toimintaa ja varmistamalla, että kaikkia kalastusalan toimijoita kohdellaan EU:ssa tasavertaisesti.”

Komission ehdotus koostuu seuraavista:

  • Toimenpiteitä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen valvonnan tehostamiseksi. Näihin sisältyy yhteinen luettelo siitä, mitä sääntörikkomuksia pidetään vakavina, sekä vastaavista seuraamuksista. Lisäksi kalastusluvan saaneiden alusten nykyistä pistejärjestelmää suunnataan toimimaan kuten monissa jäsenvaltioissa sovellettavat liikennerikkomusjärjestelmät;
  • Luotettavampi ja kattavampi kalastustietojärjestelmä, jossa saalisilmoitukset ovat täysin digitaalisessa muodossa ja jota sovelletaan kaikkiin EU:n kalastusaluksiin (mukaan lukien alle 12-metriset alukset), kaikkia aluksia koskeva sähköinen seurantajärjestelmä, kalastustuotteiden uudet punnitusmenettelyt sekä virkistyskalastusta koskevien saaliiden kirjaamissääntöjen vahvistaminen;
  • EU:ssa pyydettyjen ja tuotettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden parempi jäljitettävyys. Digitoinnin ansiosta valvonta on mahdollista kaikkien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotantoketjun kaikissa vaiheissa riippumatta siitä, ovatko ne peräisin EU:sta vai tuotu EU:n ulkopuolelta.
  • Pyydyksiä koskevien sääntöjen vahvistaminen. Hylätyt ja kadonneet pyydykset ovat yksi merten roskaantumisen lähteistä Euroopassa. Komissio ehdottaa kadonneita pyydyksiä koskevan raportoinnin parantamista. Tämä noudattaa sen toista ehdotusta, joka koskee tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä ja jossa velvoitetaan tuottajat osallistumaan jätehuollon ja pyydysten aiheuttaman roskaantumisen puhdistamisen kustannuksiin;
  • Euroopan kalastuksenvalvontaviraston toimeksiantoa tarkistetaan sen tavoitteiden yhdenmukaistamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan kanssa sekä sen tarkastusvaltuuksien ajantasaistamiseksi.

Tarkistetuilla säännöillä tiukennetaan noudattamisen valvontaa, uudenaikaistetaan tietohallintoa ja viime kädessä tehostetaan valvontaa EU:n kalastusalan eduksi. Kun EU voi paremmin valvoa kalastusta koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa, pystytään tehokkaammin torjumaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Lisäksi parempi valvonta tukee purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa. Kyseinen velvoite tulee voimaan ensi vuonna, ja sen mukaan kalastajien on purettava kaikki saaliit aluksesta. Tarkoituksena on lopettaa tuhlaus, joka johtuu ei-toivottujen saaliiden heittämisestä takaisin mereen.

Tausta

Nykyinen valvonta-asetus (neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009), joka tuli voimaan vuonna 2010, on tehostanut merkittävästi sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan yhteisesti sovittuja sääntöjä, ja edistänyt toimijoiden tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Valvontajärjestelmällä on seuraavat tarkoitukset:

  • varmistaa, että pyydetään ainoastaan sallitut määrät kalaa, ja ehkäistä laitonta kalastusta
  • mahdollistaa tiedonkeruu kalastusmahdollisuuksien hallinnoimiseksi
  • selkiyttää EU-maiden ja komission tehtäviä
  • varmistaa, että sääntöjä ja seuraamuksia sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa
  • mahdollistaa kalastustuotteiden jäljitettävyys ja tarkastukset koko tuotantoketjussa aina verkoista ruokapöytään asti.

Komission ehdotus menee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja

Komissio ehdotus

Kysymyksiä ja vastauksia

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA):

IP/18/3978

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar