Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühine kalanduspoliitika: komisjon teeb ettepaneku võtta vastu uued õigusnormid, et tõhustada kalanduspoliitika rakendamist

Brüssel, 30. mai 2018

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku täiustada, ajakohastada ja lihtsustada ELis kalapüügieeskirjade järgimist ja tingimuste täitmist käsitlevaid õigusnorme.

Tõhus kontrollisüsteem on oluline vahend, et tagada ELi kalavarude säästlik majandamine ning seeläbi ka ELi kalandussektori pikaajaline elujõulisus ja kalurite elatusvahendite kaitse.

Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella lausus: „ELi ühine kalanduspoliitika on teinud juba suuri edusamme, et tagada meie merede hea tervis, ehitada üles tugev kalatööstus ja luua hästi toimivad rannikuäärsed kogukonnad. Peame jätkama tööd, et ühiselt kokkulepitud eeskirju jõustataks kogu ELis. Seepärast teeb komisjon ettepaneku ajakohastada olemasolevat kontrollisüsteemi, et muuta see tõhusamaks ja tagada kõikide kalandusettevõtjate võrdne kohtlemine ELis.“

Komisjoni ettepanek hõlmab järgmist:

  • kehtestada meetmed, et parandada ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimist; koostada loetelu ühistest kriteeriumidest, millest lähtuvalt määratakse kindlaks tõsine rikkumine ja vastav karistus; tugevdada litsentsitud laevade punktisüsteemi, et see toimiks sarnaselt süsteemiga, mida enamikus liikmesriikides rakendatakse liikluseeskirju rikkunud juhtide suhtes;
  • tagada usaldusväärsed ja terviklikud kalandusandmed, sätestades täielikult digiteeritud püügiaruannete esitamise kohustuse kõikidele liidu kalalaevadele (sh alla 12 meetri pikkused laevad); paigaldada kõikidele kalalaevadele elektrooniline jälgimissüsteem; võtta kasutusele kalandustoodete uus kaalumismenetlus ja tõhustada harrastuskalapüügi saagi registreerimise eeskirju;
  • parandada ELi ja imporditud kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavust. Digiteerimine võimaldab kontrollida nii imporditud kui ka Euroopa Liidust pärit kõiki kalandus- ja vesiviljelustooteid kogu tarneahela piires;
  • karmistada püügivahendeid käsitlevaid eeskirju. Kõrvaldatud, kaotatud või hüljatud püügivahenditest saab prügi Euroopa meredes. Komisjon teeb ettepaneku tõhustada aruandlust kaotatud püügivahendite kohta kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada teatavate plasttoodete mõju keskkonnale, ning toetada tootjaid, kes aitavad katta jäätmekäitlusega kaasnevaid kulusid ja püügivahendite kokku kogumist;
  • vaadata läbi Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) ülesanded ja viia need täielikult vastavusse ühise kalanduspoliitika eesmärkidega ning suurendada ameti kontrollivolitusi.

Muudetud eeskirjadega suurendatakse vastavust ühise kalanduspoliitika eesmärkidele, ajakohastatakse andmete haldamist ja tõhustatakse kontrolli, et sellest tõuseks suuremat tulu ELi kalandussektorile. Parandades ELi võimalusi jälgida kalandust käsitlevate ELi eeskirjade täitmist, tõhustatakse võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga. Muudetud eeskirjad võimaldavad rakendada tõhusamalt lossimiskohustust, mis jõustub täielikult alates järgmisest aastast ning mille kohaselt on kalurid kohustatud lossima kogu saagi, et lõpetada raiskav tava lasta soovimatult püütud kala merre tagasi.

Taustteave

Kehtiv kontrollimäärus (nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009), mis jõustus 2010. aastal, on aidanud oluliselt suurendada liikmesriikide õigusaktide vastavust ühise kalanduspoliitika ühiselt kokku lepitud eeskirjadele. Samuti on määrus aidanud edendada käitajatele võrdsete konkurentsitingimuste loomist. Kontrollisüsteem on kavandatud selleks, et

Komisjoni ettepanek esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Lisateave

Komisjoni ettepanek

Küsimused ja vastused

ELi ühine kalanduspoliitika

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

IP/18/3978

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar